18
Meigongnu le Thukhen pa Thugentehna
Tua ciangin amaute in thu ngen tawntungin a lungkiat ngei loh nading uh a hilh nopna-in Jesuh in a nungzuite kiangah thugentehna khat gen a, “Khuapi khat sungah Pasian a zahtak lo, mi zong a don lo thukhen mang khat a om hi. Tua khua sung mahah meigong numei khat zong om a, ama kiangah hong pai tawntungin, ‘Ka thu uh hong khensak in,’ ci-in a thum tawntung hi. Tawlkhat sung thudon loin om a, ahi zongin a nung ciangin, ‘Pasian zahtak loin, mite zong ka donnop khol loh hangin, hih meigongnu in hong nawngkaisak niloh ahih manin, a thu khensak kei leng, hong pai nilohin hong lunggimsak ding hi,’ ci-in ngaihsun hi,” a ci hi.
Tua ciangin Topa in, “Hih mihoih lo thukhen pa’ kampauna ngaihsun un. A sun a zanin ama tungah a thumthum ama mite’ thu a manin Pasian in khensak lo ding ahi hiam? Amaute a huh ding kizekaisak ding ahi hiam? Ke’n kong cih in-ah, amaute’ thu a manin manlang takin khensak ding hi. Ahi zongin Mihing Tapa hong pai ciangin leitungah amah a um mi a mu ding hiam?” ci-in a genthuah hi.
Farisi Mipa le Siahdongpa Thugentehna
Amaute hoih kisa mahmahin, midang khempeuh a simmawhbawl mite tungah Jesuh in zong thugentehna khat gen a, 10 “Thungen dingin biakinn-ah mi nih a pai uh hi. Khat pen Farisi mi hi a, a khat pen siahdongpa ahi hi. 11 Farisi mipa dingin thu ngen a, ‘Pasian aw, kei pen midangte bangin a huaiham, a thuman lo, numei tungah a mawh mi ka hi kei hi; hua lai-a siahdongpa bang hi lo ka hih manin nangma tungah ka nuamna kong pulak hi. 12 Nipikal khatin ni nih sung an ka tang a, ka ngah khempeuh sung panin sawm-ah-khat nang tungah kong pia hi,’ a ci hi. 13 Ahi zongin siahdongpa pen a gamla simah dinga, vantung lamah zong dak ngam loin a dip humin kuncip a, ‘Pasian aw, kei mimawh mi khial pa hong hehpih in,’ ci-in a ngen hi. 14 Ke’n kong cih in-ah, hih mipa pen Pasian tawh a kilemsa-in a inn-ah ciah a, a khat pa pen tua bangin ciah lo hi. Bang hang hiam cih leh a kiliansakte pen kiniamkhiatsuk dinga, a kiniamkhiatte pen a lianin kibawl ding hi,” a ci hi.Ref 18:14 Mat 23:12; Luk 14:11
Jesuh in Naupangte Thupha Pia
(Mat 19:13-15; Mrk 10:13-16)
15 Jesuh in thupha a piaksak ding a deihna-un mi pawlkhat in a naupangnote nangawn uh Jesuh kiangah hong paipih uh hi. A nungzuite in hih thu a theih uh ciangin amaute na taii uh hi. 16 Ahi zongin Jesuh in naupangnote sam a, “Naupangte hong pai ding khaktan kei un; ka kiangah hong paisak un. Bang hang hiam cih leh naupang a bang mite pen Pasian’ Ukna sungah om thei bek hi. 17 Ke’n kong cih in-ah, naupang bangin Pasian’ Ukna a mang lo peuhmah Pasian’ Ukna sungah om thei lo ding hi,” a ci hi.
Ukpa ahi A Hau Mipa
(Mat 19:16-30; Mrk 10:17-31)
18 Jew mi ulian khat in Jesuh kiangah, “A dik siapa aw, nuntak tawntungna ka ngah nadingin bang hih ding ka hi hiam?” ci-in a dong hi. 19 Jesuh in, “Bang hangin kei midik hong ci na hi hiam? Pasian sim loh kuamah a diktat zo om lo hi. 20 Numei tungah mawh kei in; mi that kei in; mi’ neihsa gu kei in; zuauthu gen kei in; na nu na pa zahtak in, cihna thukhamte thei lo na hi hiam?” a ci hi.Ref 18:20 Pai 20:12-16; Thkna 5:16-20
21 Tua ciangin amah in, “Ka neutung a kipanin hih thukhamte khempeuh ka zuihsa ahi hi,” ci-in a dawng hi. 22 Jesuh in hih thu a zak ciangin ama kiangah, “Na khat na kisam lai hi. Na neihsa khempeuh zuak inla, mizawngte tungah na sum khotte pia in. Tua hileh vantungah na hau ding hi. Tua khit ciangin ka nung hong zui in,” a ci hi. 23 Ahi zongin tua mipa in hih thu a zak ciangin amah hau mahmah ahih manin a dah a suak hi. 24 Jesuh in ama dahna a muh ciangin, “Pasian’ Ukna sungah mihaute a lut ding bangzah takin haksa ahi hiam? 25 Pasian’ Ukna sungah mihau khat a lut ding sangin phim bilvang sungah kalaoh khat a lut ding baih zaw lai hi,” a ci hi. 26 Tua thu a za mite in, “Tua bang ahihleh kua in hotkhiatna ngah zo ding ahi hiam?” ci-in a dong uh hi. 27 Ahi zongin Jesuh in, “Mihingte’ hih zawh loh pen Pasian in hih zo hi,” ci-in a dawng hi. 28 Tua ciangin Peter in, “Ko zong ka inn ka lo uh nusia-in nang ka hong zui uh hi,” a cih ciangin 29 Jesuh in amaute kiangah, “A mantakin kong genin-ah, Pasian’ Uk ding a deihna hangin a inn a lo, a zi a ta, a nu a pa, ahih kei leh a sanggamte a nusiate in, 30 tuhunin a zah tampi le hong tung ding hunah nuntak tawntungna a ngah lo ding kuamah om lo hi,” a ci hi.
Jesuh in A Sih ding A Thumveina Genkhol
(Mat 20:17-19; Mrk 10:32-34)
31 Tua ciangin Jesuh in nungzui sawm le nihte a tuamin pai khiatpihin amaute kiangah, “Tu-in Jerusalem khua-ah a pai ding ihi a, kamsangte in Mihing Tapa’ thu a gelh khempeuh, tua lai munah a hong tung ding hi. 32 Pasian in Gentail mite’ khut sungah amah ap dinga, amaute in zahpihin, simmawhin, cilphih ding uh hi. 33 Tua ciangin amah satin that ding uh a, ahi zongin a ni thum ni-in hingkik ding hi,” a ci hi. 34 Ahi zongin nungzuite in hih ama thugente tel zo lo uh hi. Amaute’ tel zawh loh dingin kihem gen ahih manin, Jesuh’ gente bang a cihnopna ahi hiam, ci-in a thei kei uh hi.
Mittaw Khutdawhngen khat Kidamsak
(Mat 20:29-34; Mrk 10:46-52)
35 Jerikho khua kiang Jesuh a tun ciangin lampi gei-ah khutdawh a ngen mittaw khat a na tu hi. 36 Mihon a paina a zak ciangin bang ahi hiam, ci-in a dong hi. 37 Mite in, “Nazareth khuami Jesuh hong pai hi,” a na ci uh hi. 38 Tua ciangin nakpitakin amah kiko a, “David’ suan Jesuh aw, kei hong hehpih in,” a na ci hi. 39 A mai-a om mite in amah taii uh a, pau kei in, ci-in a kham uh hi. Ahi zongin amah kinakko semsem a, “David’ suanpa aw, kei hong hehpih in,” ci veve hi. 40 Tua ahih manin Jesuh zong khawl a, ama kiangah mittaw pa a kipaipih nadingin thu a pia hi. A geinai hong tun ciangin Jesuh in, 41 “Bang kong hihsak ding deih na hi hiam?” ci-in a dot ciangin, “Topa aw, khua ka mukik thei nuam hi,” ci-in a dawng hi. 42 Tua ciangin Jesuh in, “Na upna in nang hong damsak khinta hi,” a ci hi. 43 Amah in zong thakhatin khua mu thei pah a, Jesuh zui-in Pasian tungah a lungdamna a ko hi. Mihonpite in zong a muh ciangin a vekpi-un Pasian a phat uh hi.