15
Tuu Mang Thugentehna
(Mat 18:10-14)
Khatvei, Jesuh’ thugen a ngai dingin siahdongte le mawhneite tampi tak a hong pai uh hi. Farisi mite le Thukham hilh siate phun uh a, “Hih mipa, mawhneite tawh kikhawlin an nangawn nekhawm hi,” a ci uh hi. Ref 15:1-2 Luk 5:29-30
Tua ahih manin Jesuh in amaute kiangah thugentehna khat gen a, “Note sung panin khatpeuh in tuu zakhat nei-in, tua sung panin khat mansuah leh bangcih ding ahi hiam? Lopa ne-in a gamta tuu sawmkua le kuate nusia-in, a muh matengin tua a mang tuu khat a zong dingin kuan khia ding hi. A muh ciangin lungdam mahmahin a liangko-ah pua-in ciahpih ding hi. Inn a tun ciangin a lawmte le a veengte samin, ‘A mangsa ka tuu mukik ka hih manin ka nuam mahmah hi. Lungdamna pawi bawl ni,’ a ci ding hi. Tua mah bangin kisikkik ding a kisam lo mihoih sawmkua le kuate tungah lungdamna sangin mawhnei mi khat a kisikna hangin vantungah lungdamna lian zaw ding hi,” a ci hi.
Sum Mansuah Thugentehna
Tua ciangin Jesuh in tua ahih kei leh zong, “Numei khat in sum peek sawm a neih sung panin khat mansuah leh bangcih ding ahi hiam? Meivak vakin, a inn sungteng phiatin, a muh matengin mun khempeuh limtakin zong ding hi. A muh ciangin a lawmte le a veengte samin amaute kiangah, ‘Ka sum mansuahsa mukik ka hih manin ka nuam mahmah hi. Lungdamna pawi bawl ni,’ ci ding hi. 10 Tua mah bangin mawhnei mi khat a kisikkikna hangin Pasian’ vantung mite lungdam mahmah uh hi,” a ci hi.
Tapa Mangthang Thugentehna
11 Tua ciangin Jesuh in thugentehna khat gen leuleu a, “Mi khat in tapa nih a nei hi. 12 A nau zawpa in, ‘Pa aw, neihsa kei’ ngah ding taang teng tu-in hong pia in,’ a ci hi. Tua ahih manin a pa in zong, a ta tegel a hawmsak hi. 13 Ni tawmkhat khit ciangin a nau zawpa in ama neihsa teng zuakin a sum tawh inn panin a gamlapi-ah pai khia a, a sumte a phengzat gawp hi. 14 A sum neih khempeuh a zat mang khit ciangin tua ama omna gamah kialpi tung a, ahi zongin amah in bangmah nei nawn lo hi. 15 Tua ahih manin tua gammite khat kiangah nasem dingin va pai a, a innteek pa in vokcing dingin ama lo ah a sawl hi. 16 Vokte’ begap nekte nangawn a duhgawh ciang dongin om a, ahi zongin kuamah in an pia lo hi. 17 A tawpna-ah thu ngaihsun thei a, ‘Ka pa’ nasemte khempeuh in gaih zawh lohin an khamval nei uh a, tu-in hih lai-ah gilkialin a puksi ding ka hita hi. 18 Kei kithawi-in ka pa kiangah ka ciah dinga, “Pa aw, Pasian tung le nangma tungah ka khial khin hi. 19 Na tapa cih dingin zong kilawm nawn lo ka hih manin na nasemte khat bangin hong bawl lel in,” ka ci ding hi,’ a ci hi. 20 Tua ahih manin amah kithawi-in a pa kiangah a ciahkik dingin a pai hi. Ahi zongin inn a tun ma-in a pa in na galmuh a, hehpihhuaisa mahmah ahih manin va delhin, a tapa ngawng kawi-in a nam hi. 21 A tapa in, ‘Pa aw, Pasian tung le nangma tungah ka khialkhin hi. Na tapa cih dingin zong ka kilawm nawn kei hi,’ a ci hi. 22 Ahi zongin a pa in a nasemte sam a, ‘Hong manlang un. Puan hoih pen hong la unla silhsak un. A khutme-ah zungbuh butsak unla, a khe-ah khedap zong bulhsak un. 23 Tua ciangin i bawngno limci pen hong go unla, lungdam pawi bawl ni. 24 Bang hang hiam cih leh ka tapa a sisa hong nungta a, ka tapa a mangsa hong tungkik hi,’ a ci hi. Tua ahih manin lungdamna pawi bawl a kipan uh hi.
25 “Tua laitakin a tapa u zaw pen lo kuan hi a, vaiciah inn hong tun kuan ciangin lamna le lasakna gingte a za hi. 26 Amah in zong nasemte khat sam a, ‘Bang thu om ahi hiam?’ ci-in a dong hi. 27 ‘Na naupa hong tungkik hi. Cidamin hong tungkik ahih manin na pa in i bawngtalno limci pen go hi,’ ci-in a nasem pa in a dawng hi. 28 A ta u zaw pen a heh suak mahmah ahih manin inn sungah zong hong tum nuam lo hi. Tua ahih manin a pa va pusuakin, a ta hong sungtum nadingin a zol hi. 29 A tapa u zaw in, ‘Tu a beisa hunsung khempeuh, nasemte khat bangin nangma adingin na ka sem a, na thu zong kong nial ngei het kei hi. Tua hinapi, kei bang hong pia ngei na hi hiam? Ka lawmte tawh pawi ka bawl nadingin keel khat nangawn nong pia kei hi. 30 Ahi zongin hih na tapa in na neihsa khempeuh numei paktatte tungah zang mang khin a, hong ciahkik ciangin bawngtalno limci pen na gawh lai hi,’ a ci hi. 31 A pa in, ‘Ka ta aw, nang pen hih lai-ah kei tawh a omkhawm tawntung na hi a, keima neih khempeuh nangma a’ ahi hi. 32 Tu-in na naupa a sisa hong hingkik a, a mangsa hong tungkik ahih manin lungdamin pawi i bawl ding ahi hi,’ ci-in a pa in a dawng hi,” a ci hi.