5
ယွၤဧၢ, တၢ်လၢအဘၣ်ပှၤန့ၣ် သ့ၣ်နီၣ်ထီၣ်က့ၤတ က့ၢ်. အံးလီၤကွၢ်လီၤပှၤဒီးထံၣ်တၢ်ဒုၣ်ဒွဲၣ်ပှၤတက့ၢ်.
ပတၢ်န့ၢ်သါန့ၣ်တုၤလၢပှၤတခီဘီမုၢ်ဖိအစုပူၤ, ဒီးပ ဟံၣ်ပဃီတုၤလၢပှၤကလုာ်အဂၤအစုပူၤလီၤ.
ပမ့ၢ်ပှၤဖိၣ်ဃဲ, ဒီးပပၢ်တအိၣ်ဘၣ်,ပမိၢ်မၤသးဒ်ပှၤ မုၣ်ကမဲအသိးန့ၣ်လီၤ.
ပအီပထံလၢစ့အဂီၢ်, ပပှ့ၤန့ၢ်ပသ့ၣ်မုၣ်လီၤ.
တၢ်မၢအၢပှၤအိၣ်ဒီးနီၣ်ယိးဘိလၢ ပကိာ်အဖီခိၣ်, ပ မၤတၢ်, ဒီးတၢ်အိၣ်ဘှံးတအိၣ်ဘၣ်.
ပဟ့ၣ်လံပစုလၢပှၤအဲၤကူပတူးဖိ, ဒီးလၢပှၤအၤရှူၢ်ဖိ ဒ်သိးပကအီၣ်ဘျဲးအီၣ်ကိၣ်လီၤ.
ပပၢ်မၤကမၣ်တၢ်, ဒီးတအိၣ်လၢၤဘၣ်.ဒီးပဘၣ်အ တၢ်ဒဲးဘးလီၤ.
တၢ်အကုၢ်အပှၤပၢပှၤလီၤ. တၢ်မၤပူၤမၤဖျဲးပှၤလၢအ စုပူၤတအိၣ်ဘၣ်.
ပန့ၢ်ဘၣ်ပတၢ်အီၣ်လၢပသးသမူ,လၢပှၢ်မုၢ်ကနၢအ နးအဘီအဃိလီၤ.
10 ပဖံးသူဝဲဒ်ဖၣ်ကပူၤအသိးန့ၣ်လၢ တၢ်သၣ်ဝံၤလီၤဒိ ဘၣ်ပှၤအဃိန့ၣ်လီၤ.
11 အဝဲသ့ၣ်ဖိးဆူၣ်ပိာ်မုၣ်လၢစံယိၣ်အပူၤ, ဒီးပှၤမုၣ်က နီၤလၢယူဒၤအဝ့ၢ်တဖၣ်အပူၤလီၤ.
12 စၢလီၤစဲၤပဒိၣ်ဖးဒိၣ်တဖၣ်လၢအစု, တယူးတယီၣ် ဘၣ်ပှၤသူၣ်က့သးပှၢ်ဘၣ်.
13 ဟံးဃာ်ပှၤဖိၣ်သၣ်ခွါ ဒ်သိးအကစိာ်ဆၢၣ်ဂူာ်လၢၢ်, ဒီးပှၤဖိသၣ်ပိာ်ခွါလီၤဃံၤလၢသ့ၣ်မုၣ်အဖီလာ်လီၤ.
14 ပှၤသူၣ်က့သးပှၢ် တအိၣ်လၢၤဘၣ်လၢပဲတရီအပူၤ, ပှၤဖိၣ်သၣ်ခွါဆိတ့ၢ်အတၢ်သးဝံၣ်လီၤ.
15 ပသူၣ်ခုပသးခုဆိတ့ၢ်လံ.ပဂဲၤကလံၣ်န့ၣ်ကဲထီၣ်တၢ် သးအုးလီၤ.
16 တၢ်ခိၣ်သလုးလီၤတဲာ်လၢပခိၣ်လီၤ. မ့ၢ်ပမၤကမၣ် တၢ်ဒီး ပဘၣ်တၢ်အဖှီၣ်လီၤ.
17 ပသးလီၤဘှါလၢတၢ်န့ၣ်အဃိ,ပမဲာ်ခံးလၢတၢ်တဖၣ် န့ၣ်အဃိလီၤ.
18 မ့ၢ်ကစၢၢ်စံယိၣ်အိၣ်သယုၢ်ဒီး, ထွံၣ်မံၤဟးဝဲလၢအ လိၤလီၤ.
19 ယွၤဧၢ,နအိၣ်နဆိးလီၤထူလီၤယိာ်,နလီၢ်ပစိၣ်အိၣ်ဝဲ အစိၤစိၤအဃၣ်ဃၣ်လီၤ.
20 နသးပ့ၤနီၣ်ပှၤလီၤစိၤလီၤထီ, နလဲၤသဒၣ်ပှၤယံာ်ထဲ အံၤညါမ့ၢ်အဘၣ်မနုၤလဲၣ်.
21 ဒုးဟဲက့ၤပှၤဆူနအိၣ်တက့ၢ်, ယွၤဧၢ, ဒီးပကဟဲ က့ၤလီၤ. မၤသီထီၣ်ပနံၤတဖၣ် ဒ်လၢပျၢၤအသိးန့ၣ်တ က့ၢ်.
22 မ့ၢ်မးနညိကွံာ်ပှၤလၢာ်လ့ၤတက့ၤ, နသးထီၣ်ဘၣ်ပှၤ ဆူၣ်ဆူၣ်ကလဲာ်န့ၣ်လီၤ.