4
ထူဧိၤလွဲဧိၤန့ၣ်ထီၣ်အ့ၣ်ဒ်လဲၣ်.ထူအစီကဒံကဒါက့ၤ ဒ်လဲၣ်.တၢ်အလီၢ်စီဆှံအလၢၢ်တဖၣ်လီၤပှီၢ်ကွံာ်လၢကျဲ ကိးဘိဒဲးအခီၣ်ထံးန့ၣ်လီၤ.
စံယိၣ်အတၢ်လုၢ်ဒိၣ်ပှ့ၤဒိၣ်အဖိတဖၣ် လၢပှၤထိၣ်သ တြီၤအီၤဒီးထူစီန့ၣ် ပှၤပာ်က့ၤအီၤဒ်သပၢၤဟီၣ်ခိၣ်လၢ ပှၤတ့သပၢၤအစုမၤတၢ်အသိးန့ၣ်ဒ်လဲၣ်.
ထွံၣ်ဟီၣ်ခိၣ်ဒၣ်လဲာ်ထုးထီၣ်အနုၢ်, ဒီးဒုးအီၣ်နုၢ်အဖိ လၢအနုၢ်ထံလီၤ. ယပှၤဂီၢ်မုၢ်အဖိမုၣ်အသးကိၤဒ်ထိၣ် ကီၤလၤအူးလၢပှၢ်မုၢ်ကနၢအသိးန့ၣ်လီၤ.
ဖိသၣ်လၢအအီၣ်နုၢ်ထံ အပျ့ၤစဲဘူးဒီးအခၣ်ခိၣ်လၢ တၢ်သူအသးလၢထံအဃိလီၤ. ဖိဆံးဃ့ကိၣ်, ဒီးပှၤစိၢ် ဘျဲးဝဲလၢအဂီၢ်တအိၣ်ဘၣ်.
ပှၤလၢအအီၣ်တၢ်ဝံၣ်တၢ်ဆၢတဖၣ်န့ၣ်ဟးဂီၤလၢကျဲ ပူၤလီၤ. ပှၤလၢတၢ်လုၢ်အီၤဒီးဒုးသိးအီၤလၢတၢ်ဂီၤဆှုၣ် ကလာ်တဖၣ်န့ၣ်ဖိးတၢ်အ့ၣ်အပူၤလီၤ.
ဒီးယပှၤဂီၢ်မုၢ်အဖိမုၣ် အတၢ်ဒဲးဘး ဒိၣ်န့ၢ်စဒိၣ်အ တၢ်ဒဲးဘးလၢတၢ်မၤဟးဂီၤအီၤ သတူၢ်ကလာ်, ဒီးတၢ် အစုတမၤဘၣ်အီၤန့ၣ်တက့ၢ်လီၤ.
အပှၤနစၤရံဖိန့ၣ်ကယဲၢ်ကယူာ်န့ၢ်မူခိၣ်ဖီတက့ၢ်, ဝါ န့ၢ်တၢ်နုၢ်ထံတက့ၢ်လီၤ. အကစၢ်ဂီၤန့ၢ် တၢ်မျၢ်ဂီၤတ က့ၢ်,အက့ၢ်အဂီၤမၤသးဒ်တၢ်မျၢ်နံၤလါအသိးန့ၣ်လီၤ.
ခဲကနံၣ်အံၤအက့ၢ်အဂီၤသူန့ၢ်တၢ်သူတက့ၢ်. ပှၤတ သ့ၣ်ညါဘၣ်အီၤလၢကျဲပူၤဘၣ်. အဖံးစဲဘူးဒီးအဃံ,ဃ့ ထီၣ်ကွံာ်ဝဲဒ်သ့ၣ်ဃးအသိးန့ၣ်လီၤ.
ပှၤလၢအဘၣ်တၢ်မၤသံအီၤလၢ နးဧိၤဘီဧိၤန့ၣ်ဂ့ၤန့ၢ် ပှၤလၢအဘၣ်တၢ်မၤသံအီၤလၢတၢ်သၣ်ဝံၤလီၤဒိတက့ၢ် လီၤ. အဝဲသ့ၣ်အံၤဃဲၤကွံာ်, ဟးဂီၤကွံာ်လၢဟီၣ်ခိၣ်အ တၤသၣ်တအိၣ်ဘၣ်အဃိလီၤ.
10 ပိာ်မုၣ်လၢအသးကညီၤဒၣ် တၢ်တဖၣ်အစုချီအဖိဒၣ် ဝဲလီၤ. ကဲထီၣ်ဝဲအတၢ်အီၣ်လၢယပှၤဂီၢ်မုၢ်အဖိမုၣ်ဟး ဂီၤဝဲအပူၤလီၤ.
11 ယွၤမၤလၢထီၣ်ပှဲၤထီၣ် အသးထီၣ်လူလီၤအသးကဲၤ ထီၣ်. ဒီးဆိၣ်ကဲၤထီၣ်မ့ၣ်အူလၢစံယိၣ်အပူၤလၢအအီၣ် ကွံာ်အခီၣ်ထံးတဖၣ်လီၤ.
12 လၢပှၤထီဒါ, ဒီးပှၤအဒုၣ်အဒါကလဲၤနုာ်ယရူၤၡလ့ၣ် အပဲတရီပူၤန့ၣ်ဟီၣ်ခိၣ်အစီၤပၤ, ဒီးကယဲၢ်ပှၤအိၣ်ဝဲဆိး ဝဲလၢဟီၣ်ခိၣ်ခဲလၢာ်န့ၣ်တနာ်ဘၣ်ဝဲဘၣ်.
13 လၢအဝံအတၢ်ဒဲးဘးအဃိ, လၢအပှၤလုၢ်တၢ်အဒိၣ် အတၢ်ကမၣ်လၢအလူလီၤ ပှၤအတီအလိၤအသွံၣ်လၢ ဝ့ၢ်အသးကံၢ်ပူၤအဃိန့ၣ်, 14 လဲၤဝဲဒ်ပှၤမဲာ်ဘျီၣ်အသိး လၢကျဲပူၤ, ဘၣ်အၢဝဲလၢတၢ်သွံၣ်တုၤပှၤထိးအဆ့တ ဘူၣ်ဘၣ်.
15 ပှၤဘၣ်အၢသ့ၣ်ဧၢ, ဟးထီၣ်တ့ၢ်,ပှၤကိးထီၣ်ဝဲ,ဟး ထီၣ်,ဟးထီၣ်တက့ၢ်.ထိးတဂ့ၤ.တုၤအဃ့ၢ်ထီၣ်ကွံာ်ဒီး, ဟးဝ့ၤဝီၤတၢ်ဒီး, ပှၤစံးလၢပှၤကလုာ်တဖၣ်အကျါ,တ အိၣ်တဆိးလၢၤဘၣ်.
16 ယွၤအသးထီၣ်မၤလီၤမုၢ်လီၤဖးအီၤ, တကွၢ်လီၤလၢၤ ဘၣ်အီၤဘၣ်. ပှၤတကွၢ်မဲာ်ဘၣ်ပှၤလုၢ်တၢ်အဒိၣ်, တ သးကညီၤဘၣ်ပှၤသူၣ်က့သးပှၢ်ဘၣ်.
17 ပမဲာ်လၢာ်ကွံာ်လၢတၢ်မၤစၢၤပှၤကလီကလီအဃိ,ပ ခိးတၢ်ဒီး ပကွၢ်လၢ်ပှၤကလုာ် အကျဲလၢအအုၣ်က့ၤ ခီၣ်က့ၤပှၤတသ့ဘၣ်.
18 လူၤဃုပခီၣ်လီၢ်တုၤပလဲၤလၢပကျဲပူၤတသ့ဘၣ်. ပ ကတၢၢ်အိၣ်ဘူးလံ, ပမုၢ်နံၤတဖၣ်လၢထီၣ်ပှဲၤထီၣ်လံ, မ့ၢ်မးပကတၢၢ်ဘၣ်လံ.
19 ပှၤလူၤပှၤတဖၣ်န့ၣ် လဲၤတၢ်ချ့န့ၢ်လံာ်ကြီကြာ်လၢမူ ခိၣ်တက့ၢ်လီၤ.လူၤပှၤလၢကစၢၢ်လိၤ,ခိးခူသူၣ်ပှၤလၢပှၢ် မုၢ်ကနၢလီၤ.
20 ပနါဒ့အသါ, ယွၤအပှၤဒိးဖှူအသးန့ၣ် လီၤတဲာ်လၢ အတၢ်ပူၤ, ပှၤလၢပစံးလၢအဂ့ၢ်န့ၣ်,ပကအိၣ်ကဆိးလၢ အကဒုပူၤလၢပှၤကလုာ်တဖၣ်အကျါလီၤ.
21 သူၣ်ဖှံသးညီဒီးသူၣ်ခုသးခုတက့ၢ်, အဒိၣ်အဖိမုၣ် လၢအအိၣ်အဆိးလၢကီၢ်ဧူးစးအပူၤတဂၤဧၢ, လီခိန့ၣ် ကခီဂာ် စ့ၢ်ကီးဆူနအိၣ်, နကအီမူၤနသး,နကမၤအိၣ် ဘ့ၣ်ဆ့နသးလီၤ.
22 နတူၢ်တၢ်ဒဲးဘးလၢာ်လံ, စံယိၣ်အဖိမုၣ်ဧၢ,တမၢကဲ ကုၢ်လၢၤဘၣ်နၤဘၣ်. ကအိၣ်သကိးနတၢ်ဒဲးဘးအဒိၣ် အဖိမုၣ်ဧၢ,ကဒုးလဲၤ ကဲကုၢ်နၤလၢနတၢ်ဒဲးဘးအဃိ လီၤ.