3
ယဲဒၣ်အံၤ,ယမ့ၢ်ပှၤကညီတဂၤလၢအထံၣ်တၢ်နးတၢ် ဖှီၣ်လၢအသးကဲၤထီၣ်အနီၣ်တီၢ်အဃိလီၤ. ဆှၢယၤ,ဒီး ဒုးလဲၤယၤဆူတၢ်ခံးအပူၤ,ဖဲတၢ်ကပီၤတအိၣ်ဘၣ်. မ့ၢ် မးယၤထီၣ်အစုထီဒါယၤသ့တနံၤကျၢၤလီၤ.
မၤလၢာ်ကွံာ်ယဖံးယညၣ်,ဒီးမၤကၢ်ကွံာ်ယဃံယကွဲ လီၤ.
မၤထီၣ်တၢ်ထီဒါယၤ, ဒီးဒုးအိၣ်ဝးတရံးယၤလၢတၢ် ခၣ်ဒီးတၢ်လီၤဘှံးလီၤတီၤလီၤ.
ပာ်လီၤယၤလၢ တၢ်အလီၢ်ခံးတဖၣ်အပူၤ ဒ်ပှၤသံဝဲ လၢပျၢၤအသိးန့ၣ်လီၤ.
မၤကရၢယၤ,ဒီးယဟးထီၣ်တသ့ဘၣ်,မၤဃၢထီၣ်ယ သွဲတိၢ်လီၤ.
တုၤယကိးထီၣ်ဒီးဃ့ကညးတၢ်ဒီး,ပာ်တဒၢအသးဒီး ယတၢ်ထုကဖၣ်လီၤ.
မၤကရၢယကျဲလၢလၢၢ်စိးအသး,မၤဒၢကူဒၢက့ၣ်ယ ကျဲတဖၣ်လီၤ.
10 အိၣ်ဝဲဒီးယၤဒ်တၤသူခိးခူသူၣ်အသိးန့ၣ်,ဒ်ခ့ယုၢ်အိၣ် လၢအလီၢ်ခူသူၣ်အသိးန့ၣ်လီၤ.
11 ဘိးဃၣ်ကပၤယကျဲတဖၣ်, ဒီးအ့ၣ်ဖှီကွံာ်ယၤ,မၤသ ယုၢ်ယၤလီၤ.
12 သူထီၣ်အချံၣ်, ဒီးပညိၣ်ထီၣ်လံတၢ်လၢယၤ ဒ်အပ နီၣ်လၢအပျၢ်ဧိၤစၤဧိၤအဂီၢ်အသိးန့ၣ်လီၤ.
13 ဒုးလဲၤနုာ်အလၢပီၤအပျၢ်တဖၣ်လၢယယီၢ်ဒ့ပူၤလီၤ.
14 ယမ့ၢ်တ့ၢ်ယပှၤဂီၢ်မုၢ်ခဲလၢာ်အတၢ်ဒုၣ်ဒွဲၣ်အလီၢ်, အ အုၣ်တၢ်အလီၢ်သ့တနံၤကျၢၤလီၤ.
15 မၤပှဲၤယၤလၢတၢ်ခၣ်,ဒီးဒုးအီမူၤယၤလၢသဘူးအပၤ စံၣ်တူးလီၤ.
16 ဒုးအီၣ်ဆှံယမဲဒီးလၢၢ်ဖိ, လုၣ်ဘၢယၤ လၢဖၣ်ဆါ လီၤ.
17 နဒုးအိၣ်ယံၤ ယသးဒီး တၢ်ဃူတၢ်ဖိး,ယသးပ့ၤနီၣ် တၢ်ဘီၣ်တၢ်ညီလီၤ.
18 ဒီးယစံး, ယတၢ်သန့ၤယသးအလီၢ်, ဒီးတၢ်မုၢ်လၢ် လၢယွၤန့ၣ်ဟါမၢ်လံ.
19 သ့ၣ်နီၣ်ထီၣ်က့ၤယတၢ်နးတၢ်ဖှီၣ်, ဒီးတၢ်အၢလၢအ ဘၣ်ယၤ, သဘူးအပၤစံၣ်တူးဒီးတၤသၣ်ခၣ်န့ၣ်တက့ၢ်.
20 ယသးသ့ၣ်နီၣ်ထီၣ်က့ၤဒံးအီၤ ဒီးဆီၣ်လီၤအသးလၢ ယပူၤလီၤ.
21 ယပာ်တၢ်အံၤလၢယသးကံၢ်ပူၤလီၤ. မၤသးဒ်န့ၣ်ဒီး ယမုၢ်လၢ်တၢ်လီၤ.
22 မ့ၢ်ယွၤအဘျုးအဖှိၣ်, မ့ၢ်အသးတတူာ်ဘၣ်သတး ဒီး,ပတတုၤဘၣ်လၢတၢ်ဟးဂူာ်ဟးဂီၤဘၣ်လီၤ.
23 အဘျုးအဖှိၣ်အသီအိၣ်ဝဲကိးဂီၤဒဲးလီၤ. နမၤတီနက လုၢ်လီၤတံၢ်လီၤဆဲးလီၤ.
24 ယသးစံးဝဲ, ယွၤမ့ၢ်ယဂီၢ်လီၤ. မၤသးဒ်န့ၣ်ဒီးယမုၢ် လၢ်တၢ်လၢအီၤလီၤ.
25 ပှၤလၢအကွၢ်လၢ်ယွၤအကျဲ, ပှၤလၢအသးဃုယွၤတ ဖၣ်န့ၣ်ယွၤမ့ၢ်တၢ်ဂ့ၤလၢအဂီၢ်လီၤ.
26 ပမုၢ်လၢ်တၢ်, ဒီးကွၢ်လၢ်ယွၤအတၢ်အုၣ်က့ၤခီၣ်က့ၤ အကျဲအိၣ်ဃိကလာ်န့ၣ်မ့ၢ်အဂ့ၤလီၤ.
27 ပှၤကညီယိးနီၣ်ယိးဘိလၢအဖိၣ်သၣ်ခွါထီၣ်အဖၢမုၢ် န့ၣ်မ့ၢ်အဂ့ၤလီၤ.
28 ဆ့ၣ်နီၤဝဲတဂၤဃီ, ဒီးအိၣ်ဘှီၣ်ကလာ်လီၤ. အဂ့ၢ်ဒ် အံၤ,အဝဲဒၣ်ပာ်လီၤဝဲလၢအလိၤလီၤ.
29 ပာ်အထးခိၣ်လၢဟီၣ်ခိၣ်အကမူၣ်ကျါလီၤ. ဘၣ်တ ဘၣ်တၢ်မုၢ်လၢ်ကအိၣ်လီၤ.
30 ဟ့ၣ်အဘိးလၢပှၤလၢအတီၢ်အီၤ, ပှဲၤဝဲဒီးတၢ်ဒုၣ်ဒွဲၣ် လီၤ.
31 ယွၤတညိကွံာ်တၢ်လီၤထူလီၤယိာ်ဘၣ်.
32 မၤနးမၤဖှီၣ်တၢ်ဘၣ်ဆၣ်ဒီး, ကသူၣ်ကညီၤကသးက ညီၤတၢ်ဒ်အဘျုးဒိၣ်အဖှိၣ်အါအိၣ်ဝဲအသိးန့ၣ်လီၤ.
33 ယွၤအသးတအိၣ်မၤဖှီၣ်မၤနးပှၤကညီဘၣ်.
34 တၢ်ယီၢ်လီၤလၢအခီၣ်ဖီလာ်ပှၤဃိာ်ဖိခဲလၢာ်လၢကီၢ် ပူၤန့ၣ်, 35 တၢ်ဘိးဃၣ်ပှၤအတၢ်စံၣ်ညီၣ်လၢတၢ်ထီၣ်ထီ အမဲာ်ညါ, 36 ဒီးတၢ်မၤပှၤအကွီၢ်တတီဘၣ်န့ၣ်တဘၣ် ဘၣ်ယွၤအသးဘၣ်.
37 တုၤယွၤတမၤလိာ်ဘၣ်တၢ်ဘၣ်ဒီး, မ့ၢ်မတၤစံးတၢ်, ဒီးတၢ်မၤအသးန့ၣ်တဂၤလဲၣ်.
38 တၢ်အၢဒီးတၢ်ဂ့ၤန့ၣ်ထီၣ်ဖျဲးလၢယွၤအထးခိၣ်,တမ့ၢ် ဘၣ်ဧါ.
39 ပှၤလၢအမူဝဲ, ပှၤကညီလၢအဘၣ်တၢ်လၢအတၢ်ဒဲး ဘးအဃိန့ၣ်ကဒူးကဒ့ၣ်တၢ်မ့ၢ်အဘၣ်မနုၤလဲၣ်.
40 မ်ပဃု, ဒီးမၤကွၢ်ပကျဲ,ဒီးက့ၤသကိးဆူယွၤအအိၣ်တ က့ၢ်.
41 မ်ပယူာ်ထီၣ်ပသးဒီး ပစုဆူယွၤအအိၣ်လၢမူခိၣ်န့ၣ် တက့ၢ်.
42 ပမၤကမၣ်ဒီးပပူထီၣ်လံ, နတပျၢ်ဘၣ်တၢ်ဘၣ်.
43 နကးဘၢတၢ်လၢတၢ်သးထီၣ်, ဒီးလူၤပှၤလီၤ.နမၤသံ တၢ်,ဒီးနတသးလီဘၣ်တၢ်ဘၣ်.
44 နမၤအိၣ်တဒၢ နသးလၢ တၢ်အၢၣ်ဒ်သိးပတၢ်ထုက ဖၣ်အသုတနုာ်ဖျိတဂ့ၤလီၤ.
45 နပာ်ပှၤဒ်တၢ်အ့ၣ်, ဒီးတၢ်တမ့ၢ်ဘၣ်တၢ်နီတမံၤဘၣ် အသိးလၢပှၤကလုာ်အကျါလီၤ.
46 ပဒုၣ်ပဒါခဲလၢာ်အဲးထီၣ်အထးခိၣ်လၢပလိၤလီၤ.
47 ပဘၣ်တၢ်ဃါဃ့ၢ်ကွံာ်, ဒီးမၢဧိၤပျၢ်ဧိၤ, တၢ်မၤသ ယုၢ်,ဒီးတၢ်မၤဟးဂီၤတၢ်လီၤ. 48 ထံကျိယွၤလီၤလၢယမဲာ်လၢ ယပှၤဂီၢ်မုၢ်အဖိမုၣ်ဟးဂီၤဝဲအဃိလီၤ. 49 ယမဲာ်ထံယွၤလီၤထီဘိဒီးတဆိတ့ၢ်ဘၣ်. 50 တုၤ လီၤလၢယွၤကွၢ်လီၤဝဲ,ဒီးထံၣ်တၢ်လၢမူခိၣ်လီၤ.
51 ယမဲာ်မၤကိၢ်ယသးလၢယပှၤဝ့ၢ်ဖိခဲလၢာ်အဃိလီၤ.
52 တၢ်အဂ့ၢ်တအိၣ်ဘၣ်ဒီး, ယဒုၣ်ယဒါလူၤယၤဒုးဒုးဒ် ထိၣ်တဘ့ၣ်အသိးန့ၣ်လီၤ.
53 ဒီၣ်တဲာ်ကွံာ်ယသးသမူလၢတၢ်ပူၤ, ဒီးပာ်လၢၢ်တ ဖျၢၣ်လၢယဖီခိၣ်လီၤ.
54 ထံယွၤဝဲလၢယခိၣ်အဖီခိၣ်, ဒီးယစံး, တၢ်ဒီၣ်တဲာ် ကွံာ်ယၤလီၤ.
55 ယကိးထီၣ်နမံၤလၢတၢ်ပူၤယိာ်အပူၤ,ယွၤဧၢ.
56 နနၢ်ဟူယကလုၢ်လီၤ. ပာ်တဒၢနနၢ်လၢယဘါထုက ဖၣ်တၢ်,ဒီးယဃ့ကညးတၢ်တဂ့ၤ.
57 မုၢ်တနံၤလၢယကိးထီၣ်နၤန့ၣ် နသုးဘူးနသး, နစံး, ပျံၤတၢ်တဂ့ၤ.
58 ယွၤဧၢ,နလိာ်ယသးအကွီၢ်,နပှ့ၤက့ၤယသးသမူလီၤ.
59 ယွၤဧၢ, တၢ်အၢလၢအဘၣ်ယၤန့ၣ်နထံၣ်လံ,စံၣ်ညီၣ် ယကွီၢ်တက့ၢ်.
60 နထံၣ်လံအတၢ်မၤကၣ်တၢ်ခဲလၢာ်, အတၢ်ကူၣ်ထီၣ် တၢ်ထီဒါယၤခဲလၢာ်လီၤ. ယွၤဧၢ,အတၢ်ဒုၣ်ဒွဲၣ်,အတၢ်ကူၣ်ထီဒါယၤခဲလၢာ်, 61 61
62 ပှၤလၢအဂဲၤဆၢထၢၣ်ထီဒါယၤ, ဒီးအတၢ်ကူၣ်ထီၣ်ဖး လီၤထီဒါယၤသ့တနံၤကျၢၤန့ၣ်နနၢ်ဟူလံ. 63 ကွၢ်အဆ့ၣ် နီၤတၢ်,ဒီးအဂဲၤဆၢထၢၣ်တၢ်န့ၣ်တက့ၢ်. ယမ့ၢ်အအုၣ် တၢ်အလီၢ်လီၤ.
64 ဟ့ၣ်ကၣ်အီၤလၢ တၢ်ဒ်အစုအမၤတၢ်အသိးန့ၣ် တ က့ၢ်,ယွၤဧၢ.
65 ဟ့ၣ်လီၤအီၤလၢအသးမဲာ်ဘျီၣ်တက့ၢ်, မ်နဆိၣ်အၢ ဘၣ်အီၤတက့ၢ်.
66 လူၤအီၤလၢ တၢ်သးထီၣ် ဒီးမၤဟးဂီၤကွံာ်အီၤလၢ ယွၤအမူခိၣ်အဖီလာ်န့ၣ်တက့ၢ်.