2
ယွၤလုၣ်ဘၢ စံယိၣ်အဖိမုၣ်လၢတၢ်အၢၣ်လၢအသး ထီၣ်အဃိဒ်လဲၣ်. တ့ၢ်လီၤကွံာ်အံၣ်စရ့လးအဃံအလၤ လၢမူခိၣ်ဆူဟီၣ်ခိၣ်ချၢ, ဒီးလၢအသးထီၣ်အမုၢ်တနံၤ န့ၣ်တသ့ၣ်နီၣ်ထီၣ်က့ၤဘၣ်အခီၣ်ယီၢ်လီၤအလီၢ်ဘၣ်.
ယွၤမၤဟးဂီၤကွံာ် ယၤကိာ်အအိၣ်အဆိးအလီၢ်ခဲ လၢာ်,ဒီးတသးလီဘၣ်ဝဲဘၣ်. မၤလီၤပှီၢ်ကွံာ်ယူဒၤအဖိ မုၣ်အတိာ်အတာ်လၢအသးကဲၤထီၣ်အပူၤလီၤ. မၤလီၤ ဒါအီၤလၢဟီၣ်ခိၣ်လိၤဒီး ပာ်ဘီမုၢ်ဒီးအပဒိၣ်ဖးဒိၣ်တ ဖၣ်လၢတၢ်တကဆှီဘၣ်လီၤ.
ဒီၣ်တဲာ်ကွံာ်အံၣ်စရ့လး အနၢၤကိးဘိဒဲးလၢအသး ကဲၤထီၣ်အပူၤ, ထုးက့ၤအစုထွဲလၢတၢ်အဒုၣ်အဒါအမဲာ် ညါ, ဒီးဒုးအီၣ်ကွံာ်တၢ်လၢယၤကိာ်အပူၤဒ်မ့ၣ်အူလၣ် လၢအအီၣ်ကွံာ်တၢ်ဝးတရံးအသိးလီၤ.
သူထီၣ်အချံၣ်ဒ်တၢ်အဒုၣ်အဒါအသိးန့ၣ်, ညိၣ်ထီၣ် အစုထွဲဒ်ပှၤထီဒါတၢ်အသိးန့ၣ်, ဒီးမၤသံကယဲၢ်တၢ် ဘၣ်ပှၤအမဲာ်လၢစံယိၣ်အဒဲတဖၣ်အပူၤလီၤ. လူလီၤအ သးကဲၤထီၣ်ဒ်မ့ၣ်အူအသိးန့ၣ်လီၤ.
ယွၤမ့ၢ်တ့ၢ်ဒ်တၢ်အဒုၣ်အဒါအသိးန့ၣ်လီၤ. မၤဟးဂီၤ ကွံာ်အံၣ်စရ့လး, မၤဟးဂီၤကွံာ်အနူၢ်အစီၤခဲလၢာ်, မၤ ဟးဂီၤအတိာ်အတာ်, ဒီးမၤအါထီၣ်တၢ်မိၣ်တၢ်မး, ဒီး တၢ်သူၣ်အုးသးအုးလၢယူဒၤအဖိမုၣ်အပူၤလီၤ.
ဒီးမၤလီၤပှီၢ်ကွံာ်အကရၢ ဒ်တၤသၣ်အလီၢ်အသိးန့ၣ် လီၤ. မၤဟးဂီၤကွံာ် အတၢ်အိၣ်ဖှိၣ်အလီၢ်တဖၣ်လီၤ. ယွၤဒုးသးပ့ၤနီၣ်တၢ်မၤဘူၣ်အနံၤ, ဒီးအိၣ်ဘှံးအနံၤတ ဖၣ်လၢစံယိၣ်အပူၤ,ဒီးညိကွံာ်စီၤပၤ,ဒီးပှၤလုၢ်တၢ်အဒိၣ် လၢအသးကဲၤထီၣ်အပူၤလီၤ.
ယွၤကွံာ်တ့ၢ်ကွံာ်အတၢ်လုၢ်လီၢ်, သးဘၣ်အၢအလီၢ် စီဆှံ,ဟ့ၣ်လီၤကွံာ်အနူၢ်တဖၣ်အခိၣ်ဒူလၢတၢ်အဒုၣ်အ ဒါအစုပူၤလီၤ. အဝဲသ့ၣ်တဖၣ်န့ၣ်ကိးပသူထီၣ်လၢယွၤ အဟံၣ်ပူၤဒ်လၢမၤဘူၣ်အနံၤအသိးန့ၣ်လီၤ.
ယွၤတိာ်ဝဲလၢအကမၤဟးဂီၤစံယိၣ်အခိၣ်ဒူလီၤ. စၢၢ် ထီၣ်အပျံၤ, တထုးက့ၤဘၣ်အစုလၢတၢ်မၤဟးဂီၤဘၣ်. ဒီးဒုးဟီၣ်ထီၣ်တၢ်ခိၣ်ဒူဖုၣ်လၢခိ, ဒီးတၢ်ခိၣ်ဒူ,ဒီးဟီၣ်ဝဲ ယၢၤဝဲတပူၤဃီလီၤ.
အပဲတရီလီၤဘျၢလၢဟီၣ်ခိၣ်လာ်လီၤ. မၤဟးဂီၤ,ဒီး မၤကၢ်အနီၣ်ဘိလီၤ. အစီၤပၤဒီး အပဒိၣ်ဖးဒိၣ်အိၣ်ဝဲ လၢပှၤကလုာ်တဖၣ်အကျါ, တၢ်သိၣ်တၢ်သီတအိၣ် ဘၣ်,ဒီးအဝံတဖၣ်တထံၣ်ဘၣ်တၢ်လၢယွၤအအိၣ်ဘၣ်.
10 စံယိၣ် အဖိမုၣ်အပှၤသူၣ်က့သးပှၢ်တဖၣ် ဆ့ၣ်နီၤဝဲ လၢဟီၣ်ခိၣ်အဖီခိၣ်,အိၣ်ဘှီၣ်ကလာ်,ဖှံထီၣ်ဟီၣ်ခိၣ်အ ကမူၣ်လၢအခိၣ်, ကံၢ်တူာ်အယီၢ်ဒ့လၢထၢၣ်အတၢ်ကံး ညာ်လီၤ. ယရူၤၡလ့ၣ်အမုၣ်လိၣ်ဘိဆုးလီၤအခိၣ်ပၢၢ် လၢဟီၣ်ခိၣ်လီၤ.
11 ယမဲာ်လၢာ်ဝဲလၢမဲာ်ထံ, ယသူၣ်ကိၢ်ယသးဂီၤ, ယ သူၣ်လူလီၤအသးလၢဟီၣ်ခိၣ်အဖီခိၣ်, လၢယပှၤဂီၢ်မုၢ် အဖိမုၣ်ဘၣ်တၢ်မၤဟးဂီၤအီၤအဃိ, လၢပှၤဆံးဒီးဖိသၣ် အီၣ်နုၢ်ထံတဖၣ်လီၤဘှါလၢကျဲပူၤအဃိန့ၣ်လီၤ.
12 ဖဲအသးလီၤဘှါဒ် ပှၤဘၣ်ဆဲးအသးလၢ ဝ့ၢ်အကျဲပူၤ အသိးန့ၣ်,ဖဲအသးသမူလူလီၤအသးလၢအမိၢ်အသးနါ ပှၢ်အဖၢမုၢ်ဒီး,စံးလၢအမိၢ်တဖၣ်, ဘုဧိၤဟုဧိၤဒီးစပံးထံ မ့ၢ်အအိၣ်ဖဲလဲၣ်.
13 ယရူၤၡလ့ၣ်အဖိမုၣ်ဧၢ, ယကဟံးတၢ်အုၣ်အသးလၢ နဂီၢ်မ့ၢ်မနုၤတမံၤလဲၣ်.ယကဒိလီၤနၤဒီးမနုၤတမံၤလဲၣ်. ဒ်သိးယကမၤမုာ်ထီၣ်က့ၤနၤဒီး,ယကထိၣ်သတြီၤနၤဒီး မနုၤတမံၤလဲၣ်, စံယိၣ်အဖိမုၣ်လိၣ်ဘိတဂၤဧၢ.အဂ့ၢ်ဒ် အံၤ, နတၢ်ဘၢၣ်ဖျိန့ၣ်မ့ၢ်အဒိၣ်ဒ်ပီၣ်လဲၣ်အသိးန့ၣ်လီၤ. မ့ၢ်မတၤမၤဘျါက့ၤနၤသ့တဂၤလဲၣ်.
14 နဝံတဖၣ်ထံၣ်ဘၣ်တၢ်ကလီကလီ ဒီးပှၤဟးဂီၤဖိအ တၢ်လၢနဂီၢ်, ဒီးတဒုးနဲၣ်ဘၣ်နတၢ်ဒဲးဘး,ဒ်သိးအကဒုး ဟဲက့ၤနၤလၢနတၢ်လဲၤကဲကုၢ်ဘၣ်. ဘၣ်ဆၣ်ဒီးထံၣ် တၢ်ကလုၢ်လီၤကဘျံးကဘျၣ်ဒီး တၢ်ဘၣ်ဟီထီၣ်ကွံာ် အဂ့ၢ်လၢနဂီၢ်လီၤ.
15 ကယဲၢ်ပှၤလၢ အလဲၤတြူာ်လၢကျဲခဲလၢာ်ဒဲအစုလၢန လိၤ, ဒုၣ်ဒွဲၣ်ဝဲ,ဒီးကျၢၢ်ကျာ်အခိၣ်လၢယရူၤၡလ့ၣ်အဖိ မုၣ်အလိၤ,ဒီးစံး,ဝ့ၢ်လၢပှၤကိးတၢ်အဃံအလၤအဒိၣ်က တၢၢ်, ဟီၣ်ခိၣ်ဒီဘ့ၣ်ညါအတၢ်သးခုန့ၣ်မ့ၢ်ဝ့ၢ်တဝ့ၢ်အံၤ ဧါ.
16 နဒုၣ်နဒါခဲလၢာ်အဲးထီၣ်အထးခိၣ်လၢနလိၤ, ဒုၣ်ဒွဲၣ် ဝဲ,ဒီးအ့ၣ်တကျာ်အမဲ,ဒီးစံးဝဲ,ပမၤဟးဂီၤကွံာ်လံအီၤလံ မ့ၢ်မးအဝဲအံၤ မ့ၢ်မုၢ်တနံၤလၢ ပကွၢ်လၢ်အကျဲလီၤ. ပ ထံၣ်န့ၢ်လံ,ပထံၣ်ဘၣ်လံ.
17 ယွၤမၤတၢ်လၢအတိာ်ဝဲ, မၤလၢထီၣ်ပှဲၤထီၣ်အတၢ်က တိၤလၢအမၤလိာ်ဝဲလၢမုၢ်နံၤတဖၣ်လၢပျၢၤလီၤ.မၤလီၤ ပှီၢ်တၢ်,တသးလီဘၣ်တၢ်ဘၣ်,ဒီးဒုးသးခုနဒုၣ်နဒါလၢ နလိၤ,ပာ်ထီၣ်ထီပှၤထီဒါနၤအနၢၤလီၤ.
18 အသးကိးထီၣ်ယွၤ, စံယိၣ်အဖိမုၣ်အခိၣ်ဒူဧၢ,ဒုးယွၤ လီၤမဲာ်ထံလၢမုၢ်ဆါဒီးလၢမုၢ်နၤ ဒ်ထံကျိအသိးန့ၣ်တ က့ၢ်.ဒုးအိၣ်ဘှံးနသးတဂ့ၤ,ဒုးဆိတ့ၢ်နမဲာ်ပှၤဖိတဂ့ၤ.
19 ဂဲၤဆၢထၢၣ်, ကိးထီၣ်လၢမုၢ်နၤ,လၢပှၤပၢၤတၢ်အခီၣ် ထံးတတီၤအပူၤ, လူလီၤကွံာ်နသးဒ်ထံအသိးလၢယွၤ အမဲာ်ညါ, ယူာ်ထီၣ်နစုဆူအအိၣ်လၢနဖိဆံးအသးသ မူအဂီၢ်, လၢအသးလီၤဘှါလၢတၢ်သၣ်ဝံၤအသးအဃိ လၢကျဲကိးဘိဒဲးအခီၣ်ထံးန့ၣ်တက့ၢ်.
20 ယွၤဧၢ,နမၤတၢ်အံၤလၢမတၤမတၤလဲၣ်န့ၣ်ကွၢ်ဒီးဆိကမိၣ်တက့ၢ်.ကွၢ်ကွၢ်,ပိာ်မုၣ်အီၣ်အတၤသၣ်,ဖိဆံးလၢ အဖိးဟုအီၤလၢအစုဧါ.ကွၢ်ကွၢ်, ပှၤလုၢ်တၢ်အဒိၣ်,ဒီးဝံ တဖၣ်ကဘၣ်တၢ်မၤသံအီၤလၢယွၤအလီၢ်စီဆှံအပူၤဧါ.
21 ပှၤဖိၣ်သၣ်ခွါ ဒီးပှၤသူၣ်က့သးပှၢ်တဖၣ်န့ၣ်မံလီၤလၢ ဟီၣ်ခိၣ်ဖီခိၣ်လၢကျဲပူၤ, ယပှၤမုၣ်လိၣ်ဘိ, ဒီးယပှၤဖိၣ် သၣ်ခွါလီၤဃံၤဝဲလၢနးဧိၤဘီဧိၤလီၤ. လၢနတၢ်သးထီၣ် အမုၢ်တနံၤန့ၣ်နမၤသံတၢ်,နတသးလီဘၣ်တၢ်ဘၣ်.
22 ဒ်လၢတၢ်မၤဘူၣ်အမုၢ်တနံၤအသိးန့ၣ် နကိးဖှိၣ်တၢ် မၤပျံၤယၤဝးတရံး, ဒီးလၢယွၤသးထီၣ်အမုၢ်တနံၤန့ၣ်ပှၤ တပူၤတဖျဲး, ဒီးတအိၣ်လီၤတဲာ်ဘၣ်နီတဂၤဘၣ်.ပှၤလၢ ယအံးက့ၤကွၢ်က့ၤ ဒီးလုၢ်အီၤန့ၣ် အဒုၣ်အဒါမၤလၢာ် ကွံာ်အီၤလီၤ.