လံာ်သးသယုၢ်တၢ်.
1
ဝ့ၢ်လၢအပှဲၤတ့ၢ်ဝဲဒီးပှၤဂီၢ်မုၢ်တဖျၢၣ်န့ၣ် ဆ့ၣ်နီၤဝဲတ ဂၤဃီဒ်လဲၣ်. ပှၤလၢအဒိၣ်ဝဲလၢပှၤကလုာ်တဖၣ်အကျါ န့ၢ်ကဲထီၣ်ပှၤမုၣ်ကမဲလီၤ. ပှၤလၢ အမ့ၢ်ပဒိၣ်ဖးဒိၣ်အဖိ မုၣ်လၢကီၢ်တဖၣ်အကျါန့ၣ်ကဲထီၣ်ဝဲလၢပှၤဟ့ၣ်သွဲလီၤ.
လၢမုၢ်နၤန့ၣ်အမဲာ်ထံလီၤနးနးကလဲာ်,အမဲာ်ထံအိၣ် ဝဲလၢအဘိးလိၤလီၤ. လၢပှၤလၢအသးဘၣ်အီၤခဲလၢာ် အကျါန့ၣ်ပှၤမၤမုာ်ထီၣ်က့ၤအီၤတအိၣ်ဘၣ်. အတံၤအ သကိးမၤအီၤဒီးလီတၢ်ခဲလၢာ်လီၤ. ဒီးကဲထီၣ်ဝဲလၢအ ဒုၣ်အဒါလီၤ.
ယူဒၤလဲၤကဲကုၢ်လၢတၢ်မၤနးမၤဖှီၣ်အဃိ, ဒီးလၢမၤ တၢ်အကုၢ်အပှၤအတၢ်မၤလၢအအါအဃိလီၤ. အိၣ်ဝဲ ဆိးဝဲလၢပှၤကလုာ်တဖၣ်အကျါ, တထံၣ်န့ၢ်ဘၣ်တၢ် အိၣ်ဘှံးဘၣ်. ပှၤလူၤအီၤခဲလၢာ်န့ၣ်ချုးန့ၢ်အီၤလၢတၢ် အလီၢ်အံၣ်အပူၤလီၤ.
စံယိၣ်အကျဲဧိၤကပူၤဧိၤ သူၣ်အုးသးအုးလၢပှၤတဟဲ ဘၣ်လၢတၢ်မၤဘူၣ်အဆၢအကတီၢ်ဘၣ်အဃိလီၤ. အ ပဲတရီအိၣ်သယုၢ်ခဲလၢာ်လီၤ. အပှၤလုၢ်တၢ်အဒိၣ်ကအု ကစွါ,အပှၤမုၣ်လိၣ်ဘိဘၣ်တၢ်နးတၢ်ဖှီၣ်, ဒီးအဝဲဒၣ် ဘၣ်တၢ်ကိၢ်တၢ်ဂီၤနးမးလီၤ.
ပှၤထီဒါအီၤကဲထီၣ်တၢ်အခိၣ်, အဒုၣ်အဒါဘီၣ်ထီၣ် ညီထီၣ်လီၤ. အဂ့ၢ်ဒ်အံၤ,ယွၤမၤနးမၤဖှီၣ်အီၤလၢအတၢ် ကမၣ်အါအဃိလီၤ. အဖိအလံၤလဲၤကဲကုၢ်လၢတၢ်အ ဒုၣ်အဒါအမဲာ်ညါလီၤ.
ဒီးအဃံအလၤခဲလၢာ် ဟးထီၣ်ကွံာ်လၢစံယိၣ်အဖိ မုၣ်အအိၣ်လီၤ. အပဒိၣ်ဖးဒိၣ်တဖၣ်မၤသးဒ်တၤဟိဖါ လၢအတထံၣ်န့ၢ်ဘၣ်တၢ်အီၣ်ဆၣ်အလီၢ်, အဂံၢ်အဘါ တအိၣ်ဘၣ်ဒီး,လဲၤတၢ်လၢပှၤလူၤအီၤအမဲာ်ညါလီၤ.
မုၢ်နံၤတဖၣ်လၢအဘၣ်တၢ်နးတၢ်ဖှီၣ်,ဒီးတၢ်ကိၢ်တၢ် ဂီၤန့ၣ် ယရူၤၡလ့ၣ်သ့ၣ်နီၣ်ထီၣ်က့ၤတၢ်ဘၣ်အသးတ ဖၣ်လၢအအိၣ်လၢမုၢ်နံၤလၢပျၢၤလီၤ. တုၤအပှၤဂီၢ်မုၢ် လီၤဘၣ်လၢအဒုၣ်အဒါအစုပူၤဒီး, တၢ်မၤစၢၤအီၤတ အိၣ်ဘၣ်. ပှၤထီဒါအီၤတဖၣ်ထံၣ်ဘၣ်ဝဲ,နံၤဘၣ်ဖၣ်လဲ အတၢ်လီၤပှီၢ်အလီၢ်လီၤ.
ယရူၤၡလ့ၣ်မၤတၢ်ဒဲးဘးအဒိၣ်အယိာ်လီၤ. မၤသးဒ် န့ၣ်ဒီးကဲထီၣ်တၢ်တကဆှီဘၣ်လီၤ. ကယဲၢ်ပှၤလၢအ မၤလၤကပီၤတ့ၢ်အီၤတဖၣ်န့ၣ် တပးကါဘၣ်အီၤလၢအ ထံၣ်ဘၣ်အတၢ်အိၣ်ဘ့ၣ်ဆ့အဃိလီၤ. ဒီးအဝဲဒၣ်ကအု ကစွါဝဲ,ဒီးဃၣ်ဒူၣ်ချၢအသးလီၤ.
အတၢ်ဘၣ်အၢအိၣ်ဝဲလၢအဆ့အလိၤလီၤ. တကွၢ်ဆိ ကမိၣ်ဘၣ်အကတၢၢ်ဘၣ်. မၤသးဒ်န့ၣ်ဒီး လီၤရၢၢ်လီၤ လးမးလီၤ. ပှၤမၤမုာ်ထီၣ်က့ၤအီၤတအိၣ်ဘၣ်. ယွၤဧၢ, ကွၢ်လီၤယတၢ်နးတၢ်ဖှီၣ်တက့ၢ်. အဂ့ၢ်ဒ်အံၤ, အဒုၣ်အ ဒါပာ်ဒိၣ်အသးလီၤ.
10 အဒုၣ်အဒါသလၣ်ထီၣ် အစုလၢ တၢ်ဘၣ်အသးခဲ လၢာ်အဖီခိၣ်လီၤ. မ့ၢ်မးအထံၣ်ဘၣ်ဝဲပှၤကလုာ်တဖၣ် ဟဲနုာ်လၢအလီၢ်စီဆှံ, လၢနမၤလိာ်အီၤလၢအတဘၣ် ဟဲနုာ်လၢနတၢ်အိၣ်ဖှိၣ်အပူၤဘၣ်.
11 အပှၤဂီၢ်မုၢ်ကအုကစွါခဲလၢာ်, ဃုကိၣ်လီၤ.ဟ့ၣ်တၢ် ဘၣ်အသးတဖၣ်လၢတၢ်အီၣ်အဂီၢ်ဒ်သိးအသးကကျၢၤ ထီၣ်လီၤ.ယွၤဧၢ, ကွၢ်လီၤ,အံးက့ၤကွၢ်က့ၤတက့ၢ်.အဂ့ၢ် ဒ်အံၤ,ယဘၣ်အဖှီၣ်လီၤ.
12 ကယဲၢ်ပှၤလၢအလဲၤတြူာ်လၢကျဲပူၤသ့ၣ်ဧၢ, တမ့ၢ် ဘၣ်တၢ်နီတမံၤဘၣ်လၢသုစ့ၢ်ကီးဧါ.ကွၢ်ဆိကမိၣ်,တၢ် ကိၢ်တၢ်ဂီၤဒ်တၢ်မၤယၤ,လၢယွၤမၤနးမၤဖှီၣ်ယၤဖဲအသး ကဲၤထီၣ်အမုၢ်တနံၤ အပူၤအသိးန့ၣ် မ့ၢ်အိၣ်တအိၣ် လဲၣ်န့ၣ်ကွၢ်တက့ၢ်.
13 လၢထးခီန့ၣ်မၢလီၤမ့ၣ်အူဆူယဃံပူၤ, ဒီၤမၤဃၣ်အီၤ လီၤ.ဒါလီၤစၤတဘ့ၣ်လၢယခီၣ်အဂီၢ်,ဒီးဒုးက့ၤဃၣ်က ဒါက့ၤယၤ, ဒီးဒုးအိၣ်သယုၢ်ယၤ, ဒုးလီၤဘှါယသးသ့ တနံၤကျၢၤလီၤ.
14 ယတၢ်ကမၣ်အနီၣ်ယိးဘိဘၣ်တၢ်စၢဃာ်အီၤလၢအ စု,ပိၤအသး,ဟဲထီၣ်ဝဲလၢယကိာ်လိၤ, ယွၤမၤလီၤစၢ်ယ ဂံၢ်ယဘါ, ဟ့ၣ်လီၤကွံာ်ယၤလၢပှၤအစုပူၤ, လၢယဂဲၤ ဆၢထၢၣ်ထီဒါအီၤတသ့ဘၣ်.
15 ယွၤမၤတရီတပါယပှၤအဆူၣ်ခဲလၢာ်လၢယပူၤ, ကိး ဖှိၣ်ပှၤထီဒါယၤဒ်သိးအကမၤဟးဂီၤ ယပှၤဖိၣ်သၣ်ခွါ, ယွၤယီၢ်လီၤနီၣ်စံၢ်စပံးသၣ်ဘၣ်ဃးဒီး ယူဒၤအပှၤမုၣ် လိၣ်ဘိလီၤ.
16 ယမဲာ်ထံလီၤလၢတၢ်တဖၣ်န့ၣ်အဃိ, ယမဲာ်,ယမဲာ် ထံယွၤလီၤဝဲလီၤ.အဂ့ၢ်ဒ်အံၤ, ပှၤမၤမုာ်ထီၣ်က့ၤယၤ,ပှၤ မၤကျၢၤထီၣ်ယသးတဂၤန့ၣ် ယံၤဝဲဒီးယၤလီၤ.ယဖိယ လံၤအိၣ်သယုၢ်လီၤ. အဂ့ၢ်ဒ်အံၤ,အဒုၣ်အဒါမၤနၢၤတၢ် လီၤ.
17 စံယိၣ်ယူာ်ထီၣ်အစုလီၤ. တၢ်မၤမုာ်ထီၣ်က့ၤအီၤတ အိၣ်ဘၣ်. ယွၤမၤလိာ်လၢယၤကိာ်အဂ့ၢ်အကျိၤလၢအ ဒုၣ်အဒါကအိၣ်ဝးတရံးအီၤလီၤ. ယရူၤၡလ့ၣ် ကဲတၢ် တကဆှီဘၣ်လၢအကျါလီၤ.
18 ယွၤတီဝဲလိၤဝဲလီၤ. အဂ့ၢ်ဒ်အံၤ, ယပူထီၣ်အတၢ်မၤ လိာ်လီၤ. ပှၤဂီၢ်မုၢ်ခဲလၢာ်သ့ၣ်ဧၢ.ကနၣ်လၢ်,ဒီးကွၢ်ယ သူၣ်ကိၢ်ယသးဂီၤတက့ၢ်.ယပှၤမုၣ်လိၣ်ဘိ,ဒီးယပှၤဖိၣ် သၣ်ခွါတဖၣ်န့ၣ်လဲၤကဲကုၢ်လီၤ.
19 ယကိးတ့ၢ်ပှၤလၢအသးဘၣ်ယၤတဖၣ်, ဒီးလီန့ၢ်ယၤ လီၤ.ယပှၤလုၢ်တၢ်အဒိၣ်, ဒီးယပှၤသူၣ်က့သးပှၢ်သံလၢ ဝ့ၢ်ပူၤလၢအဃုတၢ်အီၣ် ဒ်သိးအသးကကျၢၤထီၣ်အဖၢ မုၢ်လီၤ.
20 ကွၢ်လီၤတက့ၢ်,ယွၤဧၢ. အဂ့ၢ်ဒ်အံၤ, ယဘၣ်တၢ်ကိၢ် တၢ်ဂီၤလီၤ. ယသးတမုာ်ဘၣ်.ယသးကဒံကဒါလၢယ ပူၤလီၤ.အဂ့ၢ်ဒ်အံၤ,ယပူထီၣ်နးနးကလဲာ်လံလီၤ. လၢခိ န့ၣ်နမၤသံပဘူးပတံၢ်, လၢဟံၣ်ပူၤန့ၣ်တၢ်မၤသးဒ်တၢ် သံအသိးန့ၣ်လီၤ.
21 အဝဲသ့ၣ်နၢ်ဟူလၢယကအုကစွါ, လၢတၢ်မၤမုာ်ထီၣ် က့ၤယၤတအိၣ်ဘၣ်. ယဒုၣ်ယဒါခဲလၢာ်နၢ်ဟူဝဲလၢယ တၢ်မၤအၢအဂ့ၢ်လီၤ.မ့ၢ်နမၤတၢ်န့ၣ်အဃိဒီးသးခုဝဲလီၤ. နကဒုးဟဲဘၣ်မုၢ်တနံၤလၢနစံးပာ်, ဒီးအဝဲသ့ၣ်ကမၤ သးဒ်ယၤအသိးန့ၣ်လီၤ.
22 မ်အတၢ်ဒဲးဘးခဲလၢာ်ဟဲထီၣ်ဆူနမဲာ်ညါတက့ၢ်. ဒီး မၤအီၤဒ်နမၤယၤအသိးလၢ ယတၢ်ကမၣ်ခဲလၢာ်အဃိ န့ၣ်တက့ၢ်. အဂ့ၢ်ဒ်အံၤ,ယတၢ်ကအုကစွါအိၣ်ဝဲအါအါ ကလဲာ်,ဒီးယသးလီၤဘှါလီၤ.