4
Petru, Yohan Huom xik mas
Nyah aiq yuk housoeh moqphung lyis taiq nyeis uhlyis, phudyei bangnote 4.1 phudyei bang: ge zis Jyomp maussauh dvkhamh mas phudyei uhjyung jens, ge bos, yhenmuh gomh soeu yahge Saduke jens thuq los. Lvgyo tang ka moqphung lyis, Shei loh goeus bang gas Yesu dwis toq los zis yah dvyhangteh dwis toq los das ge jyauh nyeis yvmvyah, nyamoq nhaiq tsain yo. Housoeh nyamoq nyenhthang zoh lyis nyah aiq yuk lyis nyhik las nungs nvp jweh shoq thung mha lhunk toh. Nghuot laus eq dang xauhgyo yoeus bang nyoshoq lomsjingh goeus. Lomsjingh bang vbusbih dvnganh lyis oeng khyoengh ko nghuot.
Nungs nyeih nyamoq dah zauguon bang, logis jens yahge maussauh lhaih bang gas, Phudyei Zainsmuh Anna yah dvgeh Kayapa, Yohan Alesanda, Phudyei Zainsmuh dah vnyau dvnganh Yerusalem wugungs mas tsain huom toh. Housoeh nyah aiq yuk lyis nyamoq dah vgungs mas kat toh las nyei zis gas, Nah aiq yuk gas chah yomsoq yah, hank nyings masyah haih muh kuot goh lah, ge.
Hauh uhlyis Petru Gyingshang Dyos dyingh las phuk taiq zis gas, Dius dah guon bang yahge Israel dah logis jens eh, hai khyei ma yangh soeu lhyi gis zis kuot gvng mas, hauh soeu lyis khasoeh yhoh, ge khvnyhik ngah aiq yuk lyis nyeiwu zis xauh lyis gas, 10 namoq dvnganhmoq yahge Israel dvnyau gonh lyis seq nhang bah: namoq tapzains mas taplhangh sat las, Mangso ka shei masyah dwis toq nhang dah Nazaret Yesu Khristu nyings yah haih soeu namoq xikkhonh mas yanghzan zis yah yap joq. 11 Hauh Yesu gas,Ref 4.11: Chd 118.22
namoq yhen tsuk bang peq tyamp dah luklom nghuot joq laus eq
yhenthunk lukzains bweh los.
12 Hank masyah eq khyuot yoeus cho ma bos lo: khasoeh ge lyis khyuot yoeus zis xauh das xiklyis maukhung o mha cangsoeu dius lyis dyei dah nyings gohtoeu ma bos lo, ge.
13 Nyamoq gas Petru yahge Yohan dah womh womh kuot yvlyis nyvng las, nyah aiq yuk gas maussauh ma seq bang dvnghuot zis lyis seq las tsain mauh. Nghuot laus eq nyah aiq yuk gas xikpheh Yesu yah dvgeh nyeis ku zis nyamoq soh. 14 Gis los nhang zis xauh soeu eq nyah aiq yuk yah dvgeh yap joq zis lyis nyamoq nyvng nyeis yvmvyah, tomp das cho cha ma bos lo. 15 Nghuot laus eq nyah aiq yuk lyis hau huom masyah thuq loh das zis vmingh dyei lho las, nyamoq nyang changh xamgoh zis gas, 16 Haih aiq yuk lyis khasoeh kuot goh das lah? Nyah aiq yuk loq masyah comh phoh vlho dvkoeuq kuot goeus zis gas Yerusalem mas bang seq goeus yvmvyah, yang he chank ma bos lo. 17 Nghuot laus eq hauh cho dius jens mas ma zes hoeuh loh bas jungh, gvshih masyah hauh nyings yoeus las hank lyis eq ma taiq das khyvlyis nyah aiq yuk lyis nyho tomp tyamp goh, ge.
18 Housoeh nyah aiq yuk lyis lui las, Yesu dah nyings yoeus las cha eq ma yoh taiq, ma yoh jyauh das khyvlyis nyah aiq yuk lyis vmingh dyei. 19 Petru yahge Yohan nyamoq lyis phuk taiq zis gas, Mangso dah dang gyo das thoq lyis namoq dah dang gyo das zis, Mangso xikkhonh mas jus ma jus gas namoq nyang nghamh thyet geh. 20 Ngah aiq yuk gas ngah aiq yuk nyvng goeus, xauhgyo goeus cho lhyi ka ma taiq ma yoh nyeis, ge. 21 Housoeh nyamoq gas nyah aiq yuk lyis yobos dyei das cho ma nyvng yvmvyah, svsoh kyuk las kat kat. Khasoeh ge lyis nyah aiq yuk kuot dah muhzoh gvng mas dius dvnganhmoq Mangso lhyi tsain chungh. 22 Hauh vlho yah gis los nhang zis xauh soeu ka, nyenhkyi nyeici zvn nyet bos goeus.
Womh das Shvmanh Dung
23 Housoeh nyah aiq yuk gas kat kat zis xauh las, nyamoq nyang dah dyenschangh jens jyank pheh loh las, phudyei bang yahge logis jens nyah aiq yuk lyis taiq kat dang dvnganh nyamoq lyis taiq kyoh. 24 Hauh zis xauhgyo lyis nyamoq gas, dvthwe kyingh yah Mangso lhyi kaiq dung zis gas, Maukhung yahge nyeisjvng, thomh yahge houmha dah vyhang dvnganh lyis kuot toh las guon nyeis dah Yhensain eh,Ref 4.24: Dyu 20.11; Neh 9.6; Chd 146.6 25 Gyingshang Dyos gas, nah jyeidwis, Dawi nhuot masyah taiq zis gas,Ref 4.25-26: Chd 2.1-2 (LXX)
Gohnyau bang chamus lhuon lha,
Dius jens vkom mas nghamh toeuq nyeis au?
26 Nyeisjvng hwankti jens yahge guon bang dvgeh huom lha,
Yhensain yahge nyah Meshia lyis jes sont nyeis,
ge. 27 Jyoengh nyang nvng coeu juot toh, nah Gyingshang Jyeidwis Yesu lyis jes sont das xiklyis Herod yahge Pontu Pilat, gohnyau bang yahge Israel dius jens gas hauh wus mas tsainh toh.Ref 4.27: Mat 27.1-2; Mak 15.1; Luk 23.1, 7-11; Yoh 18.28-29 28 Nyamoq gas yomsoq yah nah ehnyet joeui yah bweh das nyhenshang xik lyis yah nghamh thyet toh goeus dah muh dvnganh lyis kuot das zis huom toh. 29 Yhensain eh, gvshih nyamoq kyuk tant dang lyis jenh yoeuh aq. Nah jyeidwis jens nah dang lyis womh womh yoh taiq das xiklyis pangh aq. 30 Lhoqh gis das xiklyis nah loq yhuonh las nah Gyingshang Jyeidwis Yesu nyings yah mauh loqmuh yahge yomsoq muh kuot das yomsoq dyei aq, ge.
31 Housoeh nyamoq shvmanh dye dung lyis nyamoq huom joq dah joqyos gas nonh los las dvnganhmoq yah Gyingshang Dyos dyingh los zis yah, Mangso dang lyis ma gyuk ma woms tsain taiq kyoh.
Zisyos Gvm Dyei
32 Hau lomsjingh bang dvphung gonh yah nhaiqlom dvkoeuq khyvlyis yah xam tsain xonh. Housoeh las hank laus eq vsainnyang yoh dah vyhang lhyi, ngah zis ma ge dvnganhmoq tsain chomp chi.Ref 4.32: Lgy 2.44-45 33 Lvgyo jens eq Yhensain Yesu dah dwis toq cho lhyi yomsoq zainsmuh yah kanghjyoeng tsain kat nyeis yvmvyah, nyamoq dvnganh gas Mangso jyank masyah jyehjuh nyoshoq xauh yoeus. 34 nyamoq mas chah soeu dvyuk eq ma bos: khasoeh ge lyis maunyeis yvsoh yoh bang, yhen yoh bang dvnganhmoq, hauh zis ungh las yoh dah ngwis lyis yoeus lyih las, 35 Lvgyo jens khyeiyang mas tsain toh. Housoeh hauh ngwis lyis chah soeu khanghmuh lyis nyamoq chah zis yah dvyhangteh gvm dyei.
36-37 Housoeh Kupru mau mas khoeu dah Lewi dius Yosep gas nyah maunyeis lyis ungh las yoh dah ngwis chi los las lvgyo jens lyis kyauh toh. Hauh soeu lhyi lvgyo jens yah Barnaba ge nyhink. Barnaba vjyuk gas Yomdyei soeu, ge.