2
Dyde nan ji la a'shi narunnaraan ji, bau niwn, ajiwn sha niwn, tau-ieqshi niwn, khimi ji gan thuiqsa niwn ji gan kdie vi ja. Kapien thoi niwn naqpi la noi-oi tnutui tan kaxin beshe he nan ji la Seryiw niwn Muiqxaq napoe niwn sana ji gan kxan u ja. Dyde nan ji la tneq gan sa niwn, ni niwn dhan he xiwn ha Kniqkhoeqmaq la nan ji gan txon niwn koipy napoe man de. Nagy mei nala Kanma la hoi ja de naniwn nan ji mtein u dy de.
Kniqkhoeqmaq iwn tbutran iwn ashau xinq niwn txun, Khristu me vy u jo de. Khimi ji la ama gan kdiepha gadema Kniqkhoeqmaq la ama gan xieq ha avanq hoe vi naha ta jo de. Nan ji ma ashau xinq niwn txun ji jo de. Kniqkhoeqmaq iwn Muiqxaq he sha niwn tbutran than nan ji gan kakon jo de. Tbutran tneq me nan ji la sepin seryiw niwn miema ji he maqtanq sha man de. Jeishu Khristu dhan he Kniqkhoeqmaq koeban ha niwn luisui gan sha than Sepin Seryiw niwn Muiqxaq he nan ji gan namsoe jo de. Sepin Seryiw niwn Saboi me haw niwn la,
“Ke la avanq on niwn
txun gan xieq ha
Zi'un kun me intunq glein he
mxa jo de.
Ama gan yn niwn khimi ape ma thakshu y man de,” nade.
Txun neq la yn niwn khimi ji avuiq avanq hoe jo de. Gadema yn y niwn khimi ji kthanq seryiw niwn saboi me tri niwn la,
“In kasha ji kdiepha niwn
txunkie la kaukiwn me
ne xiw iwn txun
kkrhau beqtyn ha vi de,” nade.
Ave Sepin Seryiw niwn Saboi me haw beqtyn niwn la,
“Txun tneq gan khimi ji
mthuikhy ha
katin u man de,” nade.
Ama ji la Kniqkhoeqmaq iwn piemkun gan kneq y de tkhoen mthuikhy u jo de. Tneq la ama ji avuiq Kniqkhoeqmaq aliw jo de.
Gadema nan ji la xieq ha khe niwn khimi ji jo de. Xandi iwn miema ji, sepin seryiw niwn axui ji, Kniqkhoeqmaq he klau niwn khimi ji de. Ama la nan ji gan vinqroe niwn kon mthoe ha ama iwn m'an than hoi niwn kvan thunq me nakauq jo de. Dyde Kniqkhoeqmaq iwn m'an than hoi niwn maqtanq gan axy niwn khimi ji gan mnui ha ja de. 10 Xinq de me nan ji la Kniqkhoeqmaq iwn khimi ji sy y gadema ave nan ji la Ama iwn khimi ji jo de. Xinq de me nan ji la Kniqkhoeqmaq iwn mxien niwn gan mny y gadema ave nan ji la mxien niwn gan mny dy jo de.
11 Khie niwn aphau ji jy, khoeqra neq me khlonq he nan ji on toen me oeda niwn ajie ji gan kien u ja. Nan ji iwn oeda niwn ji la Kniqkhoeqmaq nan ji gan napoe niwn ashau kautha he sie katy niwn jo de naha nan ji gan shaudi napoe niwn jo de. 12 Nan ji la Kniqkhoeqmaq gan mny y niwn khimi ji unq me syqna on y than ashau xinq u ja. Khiwn la, ama ji la nan ji gan ajie ji sha niwn naha nabi la nan ji iwn maqtanq aghoi sha niwn gan nu u man de. Tynygy nala, ama ji la Kanma navy niwn mniq me Kniqkhoeqmaq gan mthoeq u man de.
13-14 Kanma tkhoen he nan ji la aqna on niwn khimi ji, khoeq gan mkaw niwn xandi ji, Ama xieq niwn asora ktoenkyn ji gan kneq ja. Ktoenkyn tneq ji la a'shi sha niwn khimi ji gan shaukhoen poe than he aghoi sha niwn khimi ji gan mthoeq than mxoe jo de. 15 Nan ji maqtanq ghoi dhan he aroe ji he mnythoenq y niwn khimi ji pie gan dikshiq he than Kniqkhoeqmaq aliw on jo de. 16 Nan ji la loe niwn khimi ji he ashau xinq ja. Gadema nan ji la loe niwn khimi ji kkrhau de tkhoen ajie sha ha ja de ape ma mny y de naha ta u nanq ja. Kniqkhoeqmaq iwn tanna ji he ashau xinq ja. 17 Khimi axylypi ji gan law ja. Yn niwn aphau ji gan khie ja. Kniqkhoeqmaq gan xiq ha xandi gan law ja.
18 Tanna ji jy, nan ji la me-e kanma ji gan kneq ha de. Amlunq ghoi on niwn, a'njawa'nja on niwn kanma gan mkrhe law niwn khaan y ra niwn kanma ji gan ma law ha de. 19 Nan ji la a'shi sha y gadema kanma la neremsausau nasha degan Kniqkhoeqmaq kthanq ta ha kau-iw ha la Kniqkhoeqmaq saxein naphru man de. 20 Nan ji a'shi ji sha niwn de tkhoen Kanma la nan ji gan nary niwn kau-iw de nala ape ma nan ji gan namthoeq y de. Gadema nan ji la aghoi sha de tkhoen neremsausau niwn gan kau-iw de nala, Kniqkhoeqmaq amlunqkvaq man de. 21 Kniqkhoeqmaq la nan ji gan tynygy sha than nakauq niwn jo de. Khristu la nan ji avuiq neremsausau ha jo de. Ama la nan ji than aku haan de jo de. Nan ji la ama khawdiw gan diw ha txuiq xui ha de. 22 Khristu la a'shi ajie sha kau y jo de. Ama la bau kau y jo de. 23 Khimi ji la Khristu gan skoe by degan Ama la a'shi he mkonq y jo de. Ama la neremsausau degan Ama la ktei y jo de. Gadema Ama la mdimkhiw niwn tautun kamkhoi, Kniqkhoeqmaq me kdon jo de. 24 Me ji iwn ajie ji gan ama tpuq ha shenlein konq me neremsausau khan jo de. Dyde me ji la ajie ji sha niwn gan mthi ha mdimkhiw niwn avuiq ashau xinq he jo de. Ama iwn tmaq ji dhan he nan ji iwn anonanaq ji la hoi dy jo de. 25 Nan ji la mhauq ji he lan mlauq vi jo de. Gadema ave nan ji iwn muiqxaq gan natkhoenq niwn mhauq Kakon me namhenq beqtyn dy de.