Peitru Saboi Haan
Peitru saboi haan neq la asha mina tvaqshi phan me k'jakaka on niwn khrijen ji me tri niwn sa jo de. Saboi neq me tneq ji gan Kniqkhoeqmaq xieq ha khe niwn khimi ji naha kauq jo de. Sa neq iwn adika tryiw niwn la me-e yn niwn dhan he kloe niwn he neremsausau niwn gan khan ha niwn khrijen ji gan aan poe than jo de. Kanma Jeishu adiw khan niwn, diw niwn kon xinq beqtyn niwn he vesoemaq me navy beqtyn man de naha kaudi khe niwn kthanq ghoi gan khrijen ji la kdon niwn khimi ji jo de. Tynygy kdon niwn khimi ji de tkhoen me-e katonq ha niwn neremsausau niwn gan tha khiwshliw ha katonq ha de. Tynygy niwn neremsausau niwn la me-e ji la Kniqkhoeqmaq gan yn ja mei, yn y mei naniwn gan msie niwn ga de. Me-e ji la Jeishu Khristu nathaw niwn ktiw me me-e ji gan Kniqkhoeqmaq la mthoeq ha mimoen napoe khiwn la law niwn gan khan ha man de naniwn yn u ha de naha Peitru la aan poe jo de.
Peitru aan poe niwn la khrijen ji la Khristu he klau niwn khimi ji pibi ashau xinq u ha de naha namsoe jo de.
1
Sa neq la Jeishu Khristu iwn tloe Peitru iwn jo de. Puntu khoeq, Galati khoeq, Kapeidosha khoeq, Asha khoeq he Beitani khoeq ji me khlonq ji he k'jakaka on niwn Kniqkhoeqmaq xieq niwn khimi ji me ke sa tri by jo de. Pe-e Kniqkhoeqmaq la veshin kon nan ji gan mny hana naxieq ha Ama iwn Muiqxaq dhan he seryiw he jo de. Dyde Jeishu Khristu iwn pie gan kneq ha ama iwn athi he sepin than jo de. Kniqkhoeqmaq la nan ji gan koetanq he mduirui mduishaw niwn gan vaphun napoe ga jo shan.
Me ji iwn Kanma Jeishu Khristu iwn Pe-e Kniqkhoeqmaq gan mthoeq u shi. Ama la me ji gan namxien de tkhoen Jeishu Khristu gan diw niwn kon xinq he niwn dhan he me ji gan ashau kautha napoe jo de. Dyde me ji iwn kdon niwn la khushlu jo de. Kniqkhoeqmaq la ama iwn khimi ji avuiq mriekie ha khe niwn avanq hoe niwn inthunq gan me ji la kdon u niwn jo de. Kniqkhoeqmaq la inthunq tneq gan me ji avuiq khoeqshniq me nakhe by de. Inthunq tneq la pjau ha y, phjau ha y, lauq ha y dy jo de. Nan ji yn niwn dhan he Kniqkhoeqmaq la nan ji koipy txon niwn neq gan dan niwn mtien man ama iwn bohan he nan ji gan nataan niwn jo de. Txon niwn neq la kaukiwn mniq me axylypi gan mthon ha mnui than apypy ga dy de.
Ave khimi ji la nan ji gan alan narunnaraan ji he neremsausau nasha ha namsie de tkhoen tnashie de amlunqma ha niwn ga de. Kaukiwn me nan ji la hoelihoelanq xiw man de. Nan ji yn niwn la khuitan ja de naniwn gan msie niwn tneq la mnui man de. Pjau ha dan niwn xoiq mtien la khimi ji me he msie jo de. Nan ji yn niwn la xoiq neq khaan y amdaw avanq hoe jo de. Dyde nan ji yn niwn la neremsausau niwn he khushlu man de. Nan ji tynygy yn niwn on de nala, Jeishu Khristu nathaw niwn ktiw me nan ji gan Kniqkhoeqmaq la mthoeq ha mimoen napoe khiwn la law niwn gan khan ha man de. Nan ji la Khristu gan nu kau y gadema khie u jo de. Ama gan ave nu ha y gadema yn u jo de. Nan ji la haw ha dan y niwn hoelihoelanq on ha mimoen koi jo de. Nagy de tkhoen mei nala Kniqkhoeqmaq la nan ji gan txon de tkhoen jo de. Nan ji la Khristu gan akla de tkhoen txon niwn tneq gan dan jo de.
10 Phoishma ji la txon niwn tneq gan amdaw mny de ne ha anienmrien shoeq u jo de. Kniqkhoeqmaq la yn niwn khimi ji gan Ama iwn koetanq dhan he txon man de naniwn kthanq phoitu u jo de. 11 Ama ji la Kniqkhoeqmaq gan yn niwn ji tne ktiw, tne alan he txon de mei naniwn shoeq u jo de. Phoishma ji thunq me on niwn Khristu iwn Muiqxaq la ama ji gan Khristu iwn neremsausau niwn he mimoen hoe niwn gan thuiq yy by jo de. 12 Phoishma ji iwn kthanq la ama ji than mkrhe sy y, nan ji than ma sy ja de naniwn Kniqkhoeqmaq la ama ji gan mnui by jo de. Khoeqshniq iwn mxoe niwn Sepin Seryiw niwn Muiqxaq iwn bohan dhan he Kthanq Ghoi gan ave haw niwn khimi ji kon nan ji the u jo de. Thoeq ji mtienq la tneq ji kkrhau niwn gan mny de ne xiw jo de.
13 Dyde maqtanq avuiq nan ji iwn amlunq gan mxiw ha me-e gan me-e kau-iw ja. Jeishu Khristu navy degan nan ji me napoe than koetanq gan koipy kdon u ja. 14 Nan ji la Kniqkhoeqmaq iwn kneqthoenq rien niwn naudie ji he ashau xinq ha de. Kniqkhoeqmaq gan mny y niwn ktiw me nan ji iwn amlunq oeda niwn gan ave xui nanq pan ja. 15 Gadema nan ji gan nakauq niwn Kniqkhoeqmaq la seryiw beshe he nan ji ma sha niwn axylypi me seryiw u ja. 16 Sepin Seryiw niwn Saboi me, “Ke la seryiw de tkhoen he nan ji ma seryiw ja,” naha haw jo de.
17 Kniqkhoeqmaq la khimi ji gan tautun mkhoi degan ape mime gan ma tkhoen y de. Ama ji lonq lonq de sha niwn he tlele tautun mkhoi man de. Nan ji saxein mke la Kniqkhoeqmaq tneq gan Pe-e naha kauq u jo de. Dyde khoeqra neq me ashau xinq ha on man degan Kniqkhoeqmaq gan law ha xiqsa ha ashau xinq ja. 18 Puipi ji iwn dan niwn avanq on y niwn, ashau xinq niwn kon nan ji loe than Kniqkhoeqmaq tne avanq poe mei naniwn nan ji mny jo de. Ama poe niwn avanq tneq la pjau ha niwn xoiq he tkaan ji he sy y jo de. 19 Kniqkhoeqmaq la nan ji gan namxoe than Khristu iwn avanq on niwn athi napoe jo de. Khristu la tmaq pipiq on y niwn mhauq pi he luisui he nadiw by jo de. 20 Khoeqra gan mriw y man de niq kon Kniqkhoeqmaq la Khristu gan xieq khiwn dy jo de. Ave kaukiwn mniq me nan ji gan mthon ha namnui dy jo de. 21 Khristu dhan he nan ji la Kniqkhoeqmaq gan yn u jo de. Kniqkhoeqmaq la Khristu gan diw niwn kon mthau ha ama gan mimoen poe by jo de. Dyde nan ji la Kniqkhoeqmaq gan yn ha kdon u jo de.
22 Khuitan niwn gan kneq degan nan ji iwn ajie la serau dy jo de. Dyde ave nan ji la nanma ji iwn yn niwn aphau ji gan khuitan khie u ja. Lonq de gan lonq de sepin niwn amlunq he kakhie u ja. 23 Nan ji la ashau xinq niwn tshautkhon on niwn Kniqkhoeqmaq iwn piemkun dhan he kautha kapien dy jo de. Gadema ktanle khiw niwn ashau he sy y jo de. Nan ji iwn ashau kautha la tshautkhon man kanq man de. Nagy de mei nala, nan ji la diw kau y klauq tshautkhon ashau xinq niwn lonq de iwn spi ji kkrhau dy jo de. 24 Sepin Seryiw niwn Saboi me haw niwn la,
“Khimi axylypi ji la
ksau he ga de.
Ama ji iwn kanoen niwn la
dethunq apau ji he ga jo de.
Ksau la xy ha apau la
xui lau vi de.
25 Gadema Kanma iwn
piemkun la tshautkhon
man on man de,”
naha haw jo de.
Piemkun tneq la nan ji me
khimi ji nathuiq by niwn
Kthanq Ghoi jo de.