3
Nyang: nya: voogung byu yi ri doin: zeig zo:- byo, bei ziyo' goemlu gyi: koid da" Yerusalem gi byu xuid" voo yoem: zi shau" nyid abye:. Nyang: gi Aseing da" mungdang: ri atam" gyoo:. Jhoug" myeing" jhoug" thui: ri we' akham: yu- nyang: gi Aseing ri we' aloem- nyang: ri akyu" we' amho' yu". Houg: mo vhujhung: koid mo, gi myeung nyid da" khangkhyi yhang: ti" nghoid nyid. Nya: da" dang: phyed zoug: yi we' zooyoid nyid da" myeingkhoid" joem yhang: ti" nghoid nyid. Nyangnu" gi vhoo: boo myono, mo nghoid boem yoomo shooyoug: daloem: ri we' thang: nyid" shid re" ga: ateung to" boem. Lapi: yi we' loem agi mo, yo' fain" mo, kyeing" za: danghoid boem. Nya: khainjung yi we' gyeung" shang: da" noku joyoo ri avoid avhu: bue" lo" nhang: ziyo' Mangso tarha" ri we' nyangnu" da" akyu" koid wa shid re" za: te: phoug pyam nyid boem. Hougsu" nghoid loug we' Aseing gi hau: voomoo" khoug: moo akhid" danyid shi". Nyang: gi deingmain" da" khyoo: ri koid lho: shoid vhang: khyoo: ri khanham we' akoid su: nghoid. Nyang: gi nab soin: khang" moo" nya: byu yi jhang khyoo: tarha" nyeung veung" khyoo: ri ci: ri" byid: nyid. Nghoid loug we' adeing amain" da" byu yigi sho' asi' loo: za: shoid vhang: khyoo: ri daxo' koid nyid ashi" ga:.
Aseing tid zigi ?Mung" byu yi dangain" ri ngoo wigi jhoid za: shoem" pyam byid: bye:. Nyangnu" da" voomoo" joem ri ngoo phyo' sain" pyam byid: wigi nyangnu" da" vang khyam: joem yo' gyipyu zung joem ri byo, sain" jo, nhang: bye:. Voomoo" joem ri phang: lhei" too" khare" boem bye:. Fu" moo" khyoo: joem moo: byu hang" we' anyid loo nghoid da:. Hougsu" wim loo lang" nga" byumyu" yigi ngoo ri gyoug phau" lo boem wigi ngoo byid: to" da" tarha" ri phau" cang loo goo" wa. Nyangnu" ri ngoo jhau" byid: da" khyoo: joem ri we' khanham we' ato" myhid loo: goo" wa ein: ngoo lhoung myid nyid nghoid loug we' nyangnu" gi goonham' yo' dakhyoo" ti" age da" byunyid khyoo: moo danyid ago"? ga: tid.
Aseing tid zigi ?Lang" shige'. Ngoo to' lho: mungdain: joem ri yooboo foin: da" bidnyid ju" sho' dalang" nyid yu" shige'. Ngoo gi mungdain: joem yo' byumyu" joem ri khe: zheung" lho: nga" da" nheig joem: yo: da" khyoo: ri dam kham zoo: nhang: wa shid re" myid phyed too" bye:. Moug: gyab goin" gi nga" nheig joem: yo: myi: wigi phyo' shoin' pyam zi shau" loo wa nghoid.
Hau: thang: ri ngoo gi mungdain: joem mo byumyu" yi thid pyam lho: nyangnu" gootu: da" yu phara" ri ano' loo: za: ngoo ri kyeing" za: damho' loo: wa. Nyangnu" dangain" mo, gi ngoo ri tam" gyo: lo boem wa nghoid. 10 Gye" ve: da' Khusha mung" mo byo sain" lo" da" nga" byumyu" yi lang" nga" jang" moo xoin" ngei" da" alu ci: re" lo boem wa zi nghoid. 11 Houg: da" bidnyid moo nga" byumyu" yi nanu" gi ngoo ri thougtheung da" khyoo" wigi sho: thu ca" loo: wa zi anghoid. Phoug: khuang lho: nheigloem: myhang: nyid bang: hang" nghoid loug we' ngoo khyen: thu pyam lho: nanu" gi nga" gyeung" shang: da" boem moo khanham we' doem yo" thougtheung loo loo: goo" wa zi anghoid. 12 Ngoo gi hau: joyoo moo nheigloem: khyo' wigi nu" nham' mo, ri nyid deing nhang: wa zi nghoid. Nyangnu" gi Aseing da" myeing moo khoug: nghi: wa shid re" sho: yen" bang: nghoid. 13 Deung nyid da" Israela byumyu" yigi age da" akhyeing" ashoeb khyoo: ri akoid boem loo: za: mhoug" we' amhoug boem loo:- eig phug eig shoid we' akoid boem loo:. Nyangnu" gi nyid gi yab ge lho: gau: nyu: goem loem nyid boem wigi hang" ri we' gyoug anoo" boem loo.
14 Israela byumyu" yi gau yi wa shid re" coung" thui: yo' fu" nyho: nyid ge".
Yerusalem we' re" da" nheigloem: dangain" yo' ngei bu: gau yi nyid we'.
15 Aseing gi re" dam ri bain thang loo" nhang: abye:
Nyang: re" gyivoo yi dangain" ri we' khaid pyam byid: bye:
Israela da" Aseing khokham gi akhid" nang yo' dage" nyid nyid.
Ce" gyoug ci' wa khyoo: we' ajo, loo:
16 Ziun voomoo" we' agyug nyid loo.
Re" lo, ri shid: yhang: ti" abyau" lhang" ci: ga:
Yerusalem ri nyangnu" tid da" ayo, gi ju" lo nyid bye:.
17-18 Re" da" Aseing Mangsoo gi nang yo' dage' nyid nyid bye:.
Nya: yoem: so' gi nang ri oung: doid loo" nhang: wa nghoid.
Aseing we" nang moo nheugshid: nheugdeug nhang: ziyo'
nya: jheddab da" nheigloem: khyo" nang ri kangso' aseig byid: wa
Byumyu" yigi pui" zeing moo ngei bu: nyid boem yhang: ti"
nyang: gi re" tho' moo ngei bu: jikhoin" khoin" loo wa nghoid.
 
Aseing tid nyid zigi
byuxuid" vooyoem: khyoo: gi thang lo" lho:
re" da" sho' phu" khyoo: ri shang: pyam byid: bye:.
19 Nang ri doin: zeig zoo: mo, ri
ngoo gi dam byid: lho: khyid: gyoug: bang: ri khyoid yu ziyo'
tungbau byu yi wigi pyoung" she: loo" mo, ri yhoem: khyoo: doem thid byid: wa.
Nyangnu" da" sho' phu" khyoo: ri phoug" tab ngi: shab khyo" doem shu" loo" wa.
moug: gyab goin" nyangnu" coung" nghei wa da" ayo, gi ju" loo wa nghoid.
20 Ngoo gi byo sain" lo" da" byumyu" yiri
yhoem: khyoo: doem zheing" shu" loo wa ziyo'
moug: gyab goin" moo nyangnu" ri myeing fu" nhang: lho:
nyangnu" ri dalheing: doem nyid gi yab ge nhang: wa da" ayo, gi ju" lo nyid bye:?
ga: wigi Aseing gi tid too" bye:. Aseing tid da" mungdang: nghoid.