2
Sho' ase' da" byumyu" we" re" zeing: foem: nyid ge'. Nanu" gi phei" pyang" yhang: ti" lid yo' amoid sain" loo" shi" uri Aseing da" gyoug pho" nheig yo: da" khyoo: gi nanu" jhang ange" loo shi" uri nyang: nheig joem: yo: bidnyid aju" loo shi" ri re" zeing: foem: nyid we'. Aseing da" amyeing" dang: ri gyo: yu da" nheigloem: khyo' nyid mung" byu yi we' Aseing jhang khyoo: doem lheung: loo we'. Deingmain" da" moo" ri zei: lho: Aseing shidkhoin" moo nanu" da" nheigloem: ri khyo' shug we'. Hougsu" nghoid lang" gi Aseing da" nheig joem: yo: da" bidnyid toin" shed lo da" uri shen" yhen dam byid: jang" mo nanu" yo" loid byoin loo" goo" abe.
Gaza voomoo" moo we' hang" adeing loo: wa Askhelon voo we' jham" dung" khi" bue" lo" byug wa Ashdod voo bang: ri we' bidnyid" gung ri khaid thu pyam zi shoug" wa. Ekron voobyu yiri we' voogung mo wigi khaid thu pyam zi shoug" wa nghoid. Panglai: gyid yam cang nyid da" Philisti byumyu" yi nanu" we' joem: loo" goo" wa. Aseing gi nanu" tho' moo dang: phyed pyam bye:. Nyang: gi nanu" ri phyo' sain" pyam loo: wa nanu" moo dayug we' deing loo: wa zi anghoid. Panglai: gyid yam mo nanu" da" moug: gi yang zung" jang: mhain" nu" yoo yo' yang zung" mo, da" zoem" yo' yang khyam: za: bue" loo" wa. Deung nyid shi" da" Yuda byumyu" yigi nanu" da" mougmyid ri lhoid yu pyam boem wa nghoid. Nyangnu" gi hau: moug: moo coidbaid kaid yang kaid jang: bui" nhang: pyam wa zi nghoid. Nyangnu" da" Aseing Mangsoo gi nyangnu" yo' dage" nyid lho: ngei pyoo: myenjham" nhang: wa zi nghoid.
Yoem: moo" bo da" Aseing tid zigi ?Moba yo' Amon byumyu" yigi nga" mung" byu yiri juang" yi boem wigi nyangnu" da" mung" ri lhoid yu pyam wa ga? nghoid boin: myheung nyid ziri ngoo shoug" gyoo: bye:. Ngoo gi Israela byumyu" da" Mangsoo dei nyid da" yoem: moo" bo Aseing ngoo nghoid ziyo' dakhyoo" ti" Sodom yo' Gomora ri phyo' sain" pyam yhang: ti" Moba yo' Amon ri we' phyo' sain" pyam zi shoug" wa nghoid ein: ngoo dang: theing to" zi nghoid. Hau: moug: gi xoo" khuang" yo' apyaid atoo: byo, yoin" jo, ziyo' mhain" yoo bue" loo" wa zi nghoid. Deung nyid shi" da" nga" byumyu" yi we' nyangnu" ri zain: lho: nyangnu" da" ziyoo jonu" ri lhoid lho: nyangnu" da" mungdain: yo" yu pyam wa zi nghoid.
10 Houg: gi Moba yo' Amon byumyu" yigi khuang zi phau: ziyo' yoem: moo' bo da" Aseing byumyu" yiri juang" yi doin: khyoo' yoomo shen" yhen zi thoung" shau" da" khyoo: nghoid. 11 Aseing gi nyangnu" ri kyug nhain' wa. Nyang: gi mougmyid tho' mo yu phara" soolhoo: dangain" ri akoem: dabue" loo" loo: sho' phyed khyo' pyam lho: Mangsoo ri noku lo boem wa nghoid. Byumyu" ja: khang" moo" gi nyangnu" moug: moo nyang: ri goeb pid lo boem wa zi nghoid.
12 Aseing gi Khusha byumyu" yiri we' said pyam wa zi nghoid.
13 Aseing gi nya: yoem: moo" mo Asuri ri we' phyo' shoin' pyam wa zi nghoid. Nyang: gi Nineve voomoo" ri we' gyid ajo, da" midcoo: doem- byo, yoin" lo" byug da" joyoo bue" loo" nhang: wa. 14 Hau: joyoo gi nu: kyung yang kyung coid kyung yo' gougnyhoug aja: ja: vhoeb yoin" to" da" joyoo bue" loo wa. Khung" boeb joem gi voo goin" jang" moo nyid boem lho: bangzoo: khoem" joem mo myeung nyid goo" wa. Kono, joem gi zoem" lhang: phyoo" mo myeung nyid boem wa. Nyangnu" yhoem: mo shamu zeing joem za: dadeing jo, loo: wa. 15 Nyang: nya: da" yoem: ri loem lho: gau: nyu: bye: ga: myid wigi phoug: khuang nyid da" voomoo" gi hid: su" bue" loo wa. Voobyu thoem" byu yigi nyangnu" da" voomoo" ri mougmyid tho' moo gyi: thang ga: jho: nyid ago". Hau: zigi: jham" coug: youg da" joyoo- siyoo gougnyhoug lam" joem nyid da" joyoo danghoid loo nhung: lha". Hau: vooyam khyo" lid loo" bang: we' gyo, shi" gi yid yid ga: gyoug nain" lho: tau" phang: loo" goo" wa.