ZEPHANI
MOUGSOUG" PUG
(Zephaniah)
Lapi: Zephania gi 621 BC zain koo: moo khokham Yoshia gi loem khoug: khyoo: ri adoem so' nyheing shi" ri daxi: zain da" ayo, khoug: moo tid zi nghoid eung: nyid. Shoo: boin: 7 BC lo" thang du moo tid da" mungdang: nghoid.
He: mougsoug" moo lhoung gyo: yu" bye: da" lapi: dang: akhyoo" joem bo. Yuda mung" byu yigi yu phara" gootu: ri no' shoid da" yooboo yoomo phyo' shoin' pyam ziyo' joem: lo" zi shoug" wa shid re" kyug nhain' to" khyoo: nghoid. Gooja: byumyu" yiri we' Aseing gi shen" yhen boem wa khyoo: Yerusalem voomoo" gi joem: lo" zi shoug" nghoid loug we' nheigloem: khyo' ziyo' deing byeung" da" byu yi yoomo doem nyheung tam: to" zi shoug" wa zi nghoid.
1
He: zigi Amon da" nya: zoo: Yoshia gi Yuda mung" moo khokham koid nyid da" ayo, Zephania jang" moo ju" re" da" Aseing mungdang: nghoid. Khokham Hezekia da" phoug" ki" nghoid. Zephania gi Khushi nya: zoo:. Khushi' gi Gedali nya: zoo:. Gedali gi Amari nya: zoo:. Amari gi khokham Hezekia nya: zoo: nghoid.
Aseing tid zigi ?Ngoo gi mougmyid tho' moo nyid moonyid ri phyo' shoin' pyam loo wa. Xangsu: byu yi yo' gougnyhoug gougdoo:- ngho' joem: yo' wimdo, joem dangain" ri phyo' shoin' pyam loo: wa. Age da" byugang: yi nyangnu" ri we' gyoeb gyo" loo" nhang: wa. Ngoo gi byu xangsu: yi dangain" ri phyo' shoin' pyam lho: hang" ri we' ateung too" loo: wa? ein: ngoo Aseing gi gyeing" nyang: hidsu" tid bye:.
Ngoo gi Yerusalem voomoo" yo' Yuda mung" byu dangain" ri we' shen" yhen loo" wa nghoid. Ngoo gi Bala soolhoo: yu phara" no' mo, ri we' dayug we' adeing loo: sho' phyo' shoin' pyam lho: houg: mo nya: moo" voin da" yu phara" khainjung yiri hang" we' ayo" boin: loo sho' mhoin' pyam wa. Yhoemkhung: tho' khyoo: do, lo" lho: bid kyi: lhammoo" joem ri noku bang: hang" ri we' ngoo phyo' shoin' pyam wa. Ngoo ri noku zi jhug zug ga: jham' tang: too" nghoid loug we' Moleg yu phara" da" myeing ri yu lho: jham' doem tang: bang: ri we' phyo' shoin' pyam loo wa zi nghoid. Ngoo gi nga" jang" moo acang loo: doem tau" loo" bang: ngoo ri acang shoo: bang: anghoid lang" nyangnu" ri khyoo: shid wa shid re" akyu" amho' bang: dangain" ri phyo' shoin' pyam wa nghoid.
Aseing dang: phyed wa da" bidnyid gi ju" lo nyid bye:- houg: yoomo nya: shidkhoin" moo sam: zoo: nyid we'. Xoin" said ngei" yhang: ti" Aseing gi nya: byumyu" yiri said ngei" byid: wa zi soin' nyid wigi Yuda mung" ri zain: loo wa da" gyivoo joem ri khe: zheung" too" bye:. Aseing tid zigi hougsu" said wa da" bidnyid moo zoug: koid mo, yo' khokham zoo: yi yo' tungbau byumyu" yi da" thung" khin bo cang mo, dangain" ri yooboo dam byid wa zi nghoid. Ngoo gi tungbau byumyu" yi da" yu phara" bo no' mo, yo' nyangnu" yhoem: seung: yhoem: shid re" jonu" byeung" jo, wa shid re" khoug" lho: byu said bang: ri shen" yhen wa nghoid.
10 Aseing tid zigi hau bidnyid moo nanu" gi Yerusalem wimdo, khoem" mo" duang: mo ngoug thui: shau" gyo: boem wa. Voomoo" da" aseig du: to" khyoo: moo kougshu: da" ngoug khyang" fang" thui: yo' bouggung tho' mo yoem: shoin: ngoug thui: ri nanu" shoug" gyoo: wa. 11 Voomoo" mo ung" zoo: ung" shug da" joyoo moo nyid mo, nanu" we' ngoug nyid loo: we'. Ciwim gari nanu" da" phaga: byu yi dangain" shoem" shoung: pyam zi shoug" wa.
12 ?Hau: bidnyid moo ngoo gi myibung tab ci: lho: Yerusalem voomoo" ri cang shoo: wa. Nyang: yug nya: gung ri loem wigi nyang: nya: nheigloem: moo Aseing gi ge ziwe' age zi we' yo" koid byid: zi anghoid ga: tid nyid da" byu yiri dam byid: wa zi nghoid. 13 Nyangnu" da" ziyoo jonu" joem gi subi" lhoid ci: lo" zi shoug" wa. Nyangnu" da" yhoem: joem we' phyo' sain" pyam zi shoug" goo" wa. Nyangnu" gi yhoem: ri koid nyid nghoid loug we' shoug" nyid goo" wa zi anghoid. Zabyid khyam: joem ri sho" to" boem nghoid loug we' zabyid yhid: ri shoug" shug goo" wa zi anghoid? ga: tid.
14 Aseing da" gyi: thang bidnyid gi jhang loo bye:. Hau: bidnyid gi jhang lo ziyo' myab myab ju" re" nyid bye:. Hau: bidnyid gi gye" khoo" wa da" bidnyid nghoid. Khasu" wim gari gye" yoem: bo ziyo' gye" voem" thang da" gyizoo: yi lang" nheigloem: gyau: ziyo' ngoug wa zi nghoid. 15 Hau: bidnyid gi nheig joem: yo: lo da" bidnyid yau: khi" da" bidnyid phyo' sain" byo, bei da" bidnyid moug: coid teing: no, ziyo' moug: doeb lho: jhoemmoug" thu: no, lo da" bidnyid nghoid. 16 Geung: teung" da" voomoo" vang khyam: yo' myhang: da" gyi pyu zung ri zain: lo da" gyizoo: yi gyi to' lo da" thui: zeing- gyi laboo" moid thui: yo' byeung" da" bidnyid nghoid.
17 Aseing tid zigi ?Ngoo gi xangsu: byu yi da" tho' moo myo, jid bang: yhang: ti" soeb yab yen" jang" moo: ju" sho' da" kyi" khyeug ri ngoo yu" ci: ri" wa. Nyangnu" gi ngoo ri thougtheung yooboo koid yoomo akhid" nyangnu" gi xangsu: suid" tung: byung: youg wa. Nyangnu" mang gi myidjang moo boeb yu: loo" goo" wa nghoid?
18 Aseing gi nya: da" nheig joem: yo: lo bidnyid moo gi nyangnu" yo" da" ngei sheing: we' nyangnu" ri yo" khyoid yu wa zi anghoid. Aseing nheig yo: myi: yo' moug: gyab goin" ziri nghe' pyo' sain" pyam wa zi nghoid. Nyang: gi mougmyid tho' moo nyid mo, yugkhang" moo" ri dalheing: dam nyeigdain tung" myab za: doem: thang loo" nhang: wa zi nghoid.