7
(1 Kho 8:62-66)
Khokham Sholumon nya: akyu" mho' zi bain lang" mougkhung: mo myi: gyoo" re" lho: shugbyid: to" da" xoin" joem nge" lo" byug da:. Aseing shidkhoin" mo yi yi bang: da" bidbang gi Noku Yhoem: Moo" moo byeung" shoin: jo, da:. Noku Yhoem: Moo" gi yi yi bang da" bidbang byeung" shoin: jo, yoomo khainjung yigi houg: khyoo: ayo" vang yhi: nghoid ago". Israela byumyu" yigi mougkhung: mo myi: gyoo" re" lho: Noku Yhoem: Moo" moo re" byeung" jo, ziri shau" myang lang" nyangnu" gi myonhoo: myidgung khyoo: goeb pid wigi Mangsoo ri coung" lho: nyang: ge ziyo' nya: apyaid atoo: jheddab myid shid re" nyang: ri coung" ago". Hau: thang: Sholumon yo' byumyu" yi dangain" bang: gi Aseing ri xoin" ngei" byid: ago". Nyang: gi nu: 22,000 du:- yang 120,000 ri zoem" khau: xoin" khyo" ngei" byid: da:. Hougsu" nyang: yo' byumyu" yi dangain" mo, Noku Yhoem: Moo" ri shugbyid: ago". Khainjung yigi nyangnu" ri soin' byid: to" da" joyoo moo yab jo, lho: Levi byu yi shoid khyoo: myonhoo: shu: wigi David wigi byid: to" da" music zi joem wigi Aseing ri coung" zoo" mo nyangnu" ri David wigi jhau" byid: to" ziyo' dakhyo" ?Nya: jheddab myid gi apyaid atoo: nghoid nyid o"? ga: coung" nghei jikhoin" khoin" ago". Khainjung yigi byumyu" yi dangain" bang: yab jo, uri laboo" moid ago".
Sholumon gi Noku Yhoem: Moo" shidkhoin" vang agung du ri shugbyid: lho: hau: joyoo moo du: goin" xoin"- shivoo: xoin"- zoem" khau: xoin" mo xu: ri xoin" ngei" byid: ago". Nyang: hid su" koid zigi nyang: koid to" da" gyid: mid" phoin: gi he: xoin" joem shid re" soung" nge yoomo koid zi nghoid da:.
Sholumon yo' Israela byumyu" yi dangain" gi zoem" pui" ri nyhed nyid" koid ago". Hougmoo mougzhung: shoid Hamad boem gyoo: ju" sho' mougpyi: shoid Egutu mung" mougkyoo" ju" sho' mo byu phung: moo" zeing ju" nyid boem ago". Nyangnu" gi phoin: shugbyid: jang" moo nyhed nyid" nyid" pyam ago". Hau: thang: pui" shid re" nyhed nyid" nyid boem ashi". Lo" thang nyid" moo nyangnu" pui" bei: pyam ago". 10 Thang: nyid" lhammoo" nyhed khyab- eig xe: soem" nyid moo Sholumon gi byumyu" yiri yhoem: khyoo: loo" nhang: bye:. Nya: byumyu" Israela ri we' David ri we' Sholumon ri we' Aseing byid: to" bye: da" mainkaid je" ju" dangain" yoomo ngei pyo: nyid ago".
(1 Kh 9:1-9)
11 Khokham Sholumon gi Noku Yhoem: Moo"- khokham kho" yo' sen: wigi nyang: soin' to" da" gu: dangain" ri oung: doid da" khyoo: ri zei: pyeing thang: ri 12 Aseing gi myen" ri nya: jhang re" thu shug da:. Aseing gi nyang: ri ?Ngoo gi re" akyu" mho' thui: ri shoug" gyoo: bye:. Houg: lho: ngoo gi he: Noku Yhoem: Moo" ri ngoo ri xoin" ngei" byid: wa joyoo khyo" khab yu bye:. 13 Ngoo gi moug: vo ziri toem' pyam anghoid lang" gug zoo mei: loem: ri zo: da" jhenkhyeug joem ri nhang: kaid khyoo:- anghoid lang" nga" byumyu" yi adang moo lang: yoem" gyoo" nhang: khang" moo". 14 Nyangnu" ngoo ri akyu" mho' lho: nheigloem: thid wigi nyangnu" koid nyid boem da" akhyeing" ashoeb jang" mo phug lo boem nghoid rigi ngoo gi nyangnu" ri mougkhung: mo tam" gyoo: byid: wigi nyangnu" da" yooboo joem ri khyoid pyam byid: wa. Houg: lho: nyangnu" da" mougmyid ri nyid gi yab gi nhang: wa. 15 Ngoo gi he: Noku Yhoem: Moo" ri lhoug zung" nyid wigi he: moo akyu" re" mho' da" akyu" mho' dang: dangain" ziri tam" gyoo: byid: wa jen" jen" nghoid. 16 Ciwim gari ngoo gi hau: ziri khyen: to" lho: apyaid atoo: moo ngoo ri noku goo" wa da" joyoo khyo" hau: ziri ngoo gootu: tu: soin' too" bye: yoomo nghoid da:. Ngoo gi hau: ziri lhoug zung" lho: apyaid atoo: moo goem loem byid: wa. 17 Re" phoo David koid ziyo' dakhyo" ngoo ri jhug zug tung" dei byid: lho: nga" tarha" joem ri cang wigi nang ri ngoo byid: to" da" amyeing" ja: khang" moo" ri cang koid nghoid rigi 18 Israela ri nya: amyed ashen yi wigi ajang" vhoeb loo goo" wa ein: ngoo re" phoo ri tid uri re" phoo David ri ngoo byid: to" da" dangsoo" ri ngoo zei: pyeing wa. 19 Nghoid loug we' nang yo' re" byumyu" yigi tarha" joem ri yo' nang ri byid: to" da" amyeing" joem ri khanham we' acang lho: yu phara" joem gootu: ri no' nghoid rigi 20 Ngo wigi nang ri byid: to" da" mung" mo nang ri yu pyam lho: ngoo ri noku wa joyoo khyo" ngoo gootu: tu: soin' to" da" he: Noku Yhoem: Moo" ri ngoo she: pyam pyam wa. Khyi' khang" moo" byu yigi hau: ziri juang" yi wigi aphoug" akhyoid koid loo goo" wa.
21 ?Akhid" Noku Yhoem: Moo" gye" ngi: shab byid: zi shoug" nghoid loug we' thang: lang" hau: ayam khyo" lid loo" bang: yugkhang" moo" gi mau" wigi Aseing gi he: mung" ri yo' he: Noku Yhoem: Moo" ri ciwim yoomo hid: su" koid loug la" ga: myid: loo goo" wa. 22 Houg: lang" byumyu" yigi ?Nyangnu" gi nyangnu" phoug" phyid" yiri Egutu mo shu" thu lo da" nyangnu" Aseing Mangsoo ri she: pyam pyam yoomo nghoid da:. Nyangnu" gi nyangnu" phau" myang: da" khyoo: ri yu phara" gootu: khyoo: byid: pyam lho: hau: joem ri no' ago". Hau: gang mo Aseing gi he: kyi" khyeug ziri nyangnu" dang moo ju" ri" nhang: zi nghoid da? ga: phug tid loo goo" wa.