5
Khokham Sholumon gi Noku Yhoem: Moo" koid da" moo" dangain" bain thang: ri nyang: gi nya: phoo David ge' Aseing ri shugbyid: too" kho' da" ngei- sheing: yo' gootu: zi dangain" ri Noku Yhoem: Moo" zi too" yab cang de" kaid to" da:.
(1 Kho 8:1-9)
Hau: thang: khokham Sholumon gi David da" voomoo" Ziun mo Aseing Dang: Theing Kuid: ri Noku Yhoem: Moo" khyoo: dang yu wa shid re" Israela byumyu" yi yo' akung: ako' yi da" vhujhung: yi dangain" ri Yerusalem khyoo: khe: zheing" yu da:. Nyangnu" dangain" gi zoem" pui" ayo, akhyeing: ri zeing: foem: nyid ago". Vhujhung: yi dangain" bain zeing: foem: nyid boem lang" Levi byu yigi Dang: Theing Kuid: ri tu: vu, yu lho: Hau: ziri Noku Yhoem: Moo" khyoo: dang yhe: lo" da:. Khainjung yi yo' Levi yigi Aseing shidkhoin" mo Zoem" ri thoid yu lho: houg: mo ziyoo dangain" ri Noku Yhoem: Moo" khyoo: ci: yhe: ago". Khokham Sholumon yo' Israela byu yi dangain" gi Dang: Theing Kuid: shid vhu" moo foem: phung: nyid lho: atho' nghab loo sho' myo: da" yang joem nu: joem ri xoin" khyo" ngei" byid: ago". Hau: thang: khainjung yigi Aseing da" Dang: Theing Kuid: ri Noku Yhoem: Moo" khyoo: dang yhe: lho: gyeung" shang: thang joyoo dungdab dei noem yang: moo yhe: to" to" da:. Hau: dungdab dei noem da" dung pyo: ci: zigi Dang: Theing Kuid: yo' dang da" keing: youg: ri nghoeb to" da:. Keing: youg: athang: ri gyeung" shang: thang joyoo shid vhu" moo yab jo, da" yug hang" we' yo" myang da:. Nghoid loug we' joyoo gootu: kha: mo we' ayo" myang nghoid da:. (Keing: youg: gi houg: moo: akhid" nyid" ju" sho' jo, ashi") 10 Nyangnu" Egutu mung" mo thu lo nyid boem da" uri Israela byu yi yo' Aseing dang: theing koid da" ayo,- Sina boem moo Moshe wigi hau: akhoug: moo kaid to" da" lug pyi" eig pyi" mo lid wigi Dang: Theing Kuid: khoug: moo gootu: ci: we' abo nghoid da:.
11-14 Ju" nyid boem da" khainjung yi dangain" nyangnu" nya: phung: ri ayu" lho: nyangnu" nya: gung ri shugbyid: ago". Houg: lho: Levi music phung: bang: nghoid da" Asab- Heman- Yeduthun yo' nyangnu" kung: moo bo boo bang: dangain" gi zin: yung" pain" byimi void ago". Levi byu yigi phoin: da" bidthu shoid ayam moo jhabceing joem yo' teing joem ci: wigi yab jo, ago". Nyangnu" yo' dage" khainjung 120 yug gi laboo" moid nyid ago". Jihkoin" khoin" bang: gi laboo" joem jhabceing joem yo' gootu: moid kyeing baid myheing ziyoo joem moo bo cang myeing wigi nyangnu" Aseing ri jihkoin" yo' coung" zigi
 
?Aseing ri coung" we'. Ciwim ga ri nyang: gi ge da:.
Houg: lho: nya: jheddab myid gi apyaid atoo: nghoid da? ga: zi nghoid.
Khainjung yi Noku Yhoem: Moo" mo thu lo" nyid uri nyeigdain tung" Aseing da" shidkhoin" mo jhoemmoug" pung gi yi yi bang jo, da:. Houg: lho: nyangnu" hau: coung" khyoo: ri ayo" xo' koid loo: nghoid ago".