35
(2kh 23:21-23)
Khokham Yoshia gi Aseing ri ngi: shab byid: da" khyo" Yerusalem moo lhid: kaid pui" koid da:. Xang: shi" lhammoo" khyab daxe: myid: nyid" ein: nyid" moo nyangnu" gi pui" shid re" gougnyhoug joem ri said ago". Nyang: gi khainjung yiri Noku Yhoem: Moo" moo nyangnu" zei: wa moo" ri tid shid byid: wigi hau: moo" joem ri nyheung koid goo" wa shid re" nyangnu" ri yoem: byid: da:. Nyang: gi hau: Aseing ri shugbyid: to" da" Israela byu yi da" sara: yi nghoid da" Levi byu yi he: jhoug" shed dang: ri: we' byid: bye: ?David da" yuggi zoo: khokham Sholumon wigi koid to" da" Noku Yhoem: Moo" moo gyeung" shang: da" Dang: Theing Kuid: ri dang too" we'. Nanu" gi dajo, yoomo dajo, yoo khyoo: hau: ziri adang yen" ca" loo goo" wa. Nanu" Aseing Mangsoo yo' nya: byumyu" Israela ri koem' gi dei byid: wa zi nghoid. David khokham yo' nya: yuggi zoo: khokham Sholumon wigi moo" zoo" ri cang lho: byumyu" kung: yiri gam byid: to" da" Noku Yhoem: Moo" mo nanu" da" moo" zoo" joem moo joyoo yu we'. Houg: lho: nanu" mo dayham" gi Israela byu yhoemkhung: khang" moo" ri yo" pang" thoug byid: sho' nanu" nyang: akhyoo" sho: yu we'. Nanu" gi lhid: kaid pui" yang nu" joem yo' coidbaid joem ri said wa zi nghoid. Akhid" nanu" nyang: gung ri thung" khyo" kyeing sain' pyam lho: Moshe nhoid khyo" Aseing wigi byid: to" da" jhau" shid dang: ri nanu" da" mang: nhung" Israela byu yi yo" cang goo" wa shid re" xoin" joem ri nyheing soin' ge'? ga: tid da:.
Mung" byu yi lhid: kaid pui" moo ci: wa shid re" khokham Yoshia nya: da" yang kyung coidbaid kyung mo byid: to" da" gu: gi yang yo' coidbaid 30,000 du:- nuloo: 3000 du: nghoid da:. Nya: da" gyizoug: yi we' mung" byu yi we' khainjung yi Levi byu yi ci: wa alu: byid: ago". Noku Yhoem: Moo" yoovoin yu yu" coung: da" gyizoug: yi nghoid boem da" khainjung moo" Hilkia- Zekharia- Yehiela bang: gi khainjung yiri pui" ayo, gyoo: moo xoin" ngei" byid: wa shid re" yang yo' coidbaid 2600 du:- nuloo: 300 du: ri byid: da:. Levi byu yi da" vhujhung: yi nghoid boem da" Konania- Shemaia yo' nya: nhung" nghoid da" Nethanela- Hashabia- Yeiela- Yozabad bang: gi yang yo' coidbaid nu" 5000 du: yo' nuloo: 500 du ri xoin" ngei" byid: wa shid re" Levi byu yiri alu: byid: ago".
10 Lhid: kaid pui" shid re" ja: khang" moo" ri bain soin' lang" khainjung yi yo' Levi byu yigi khokham wigi amyeing" byid: to" ziyo' dayhang: ti" nyangnu" moo" moo joyoo yu boem. 11 Yang yo' coidbaid joem ri bain said lang" Levi byu yigi hau: joem ri shooyid shid wigi khainjung yigi phoin: dang moo suid" pyi: sain" gyoin: da:. 12 Hau: thang: nyangnu" gi Moshe da" tarha" moo jhau" shid to" ziri cang wigi hau: gougnyhoug joem ri nyangnu" xoin" yo" ngei" byid: goo" wa shid re" yhoemkhung: khyo" hau: gougnyhoug joem ri nyangnu" ri kho' byid: ago". 13 Levi byu yigi thung" ri: joem ri cang wigi lhid: kaid pui" xoin" joem ri myi: moo kang: lho: gyeung" shang: da" xoin" joem ri oug" joem meing: dam oug" joem oug" phain' joem moo jhoug lho: shoo" joem ri byu phung: yiri myab myab gam byid: ago". 14 He: zi bain thang: ri Levi byu yigi nyangnu" nya: shid re" yo' Arun da" amyed ashen yi mo khainjung yi shid re" shoo" joem ri nyheing jung yu da:. Ciwim gari khainjung yigi gougnyhoug joem ri gung goin" nghe' ngei" ziyo' xu: joem ri nghe' ngei" da" moo" koid wigi myen" ju" sho' moo" myo: nyid ago". 15 Vhoo: mo music si bang: nghoid da" Levi byu Asab kung: mo mo, gi khokham David wigi khyoo" shid da" khyo" nyangnu" joyoo moo yoovoin byid: too" shau" da:. Houg: bang: gi Asab- Heman- khokham da" Lapi: Yeduthun bang: nghoid da:. Noku Yhoem: Moo" khoem" goem loem bang: gi nyangnu" moo" ri atoo" khoo' ca" nghoid da:. Ciwim gari Levi byu goo" bang: gi nyangnu" shid re" lhid: kaid pui" ri nyheing soin' byid: ago". 16 Hougsu" khokham Yoshia wigi amyeing" byid: to" ziyo' dayhang: ti" Aseing ri noku khyoo:- lhid: kaid pui" koid khyoo:- phoin: dang moo xoin" nghe' ngei" byid: khyoo: ri hau: nyid" ri koid ago". 17 Israela byumyu" dangain" bang: gi lhid: kaid pui" yo' doocid" akaid zooyho' zoo: pui" ri nyhed nyid" koid ago". 18-19 Samuela pyaid mo akhid" nyid" ju" sho' lhid: kaid pui" ri hid: su" khanham we' akoid yu" nghoid ago". Yoshia vhoeb zi daxe: shed zain ein: zain moo khokham Yoshia- khainjung yi Levi byu yi Yuda- Israela mung" byu yi yo' Yerusalem voobyu yi wigi shu" koid da:. Hid yhang: ti" lhid: kaid pui" dapui" ri we' shid phyang" mo khokham yi hang" we' akoid yu" nghoid ago".
(2kh 23:28-30)
20 Khokham Yoshia gi Noku Yhoem: Moo" shid re" he: gu: dangain" bain koid thang: ri Egutu khokham Nekho gi Uphrad gyid lang yam moo jo, da" Khakhemish moo gyi khaid wa gyidab dadab ri shu" yhe: lo" da:. Yoshia gi nyang: ri toem' pyam wa soin' da:. 21 Nghoid loug we' Nekho gi Yoshia ri he: mungdang: foin: kaid da:. Hau: zigi ?Yuda khokham we' ngoo khaid da" he: gyipui" gi nang yo' ci: asen:- ngoo gi nang ri gyi khaid wa zi anghoid- nghoid loug we' ngoo gi: nga" gyivoo yi yo' gyi khaid wa zi nghoid. Mangsoo gi ngoo ri hain: hain: koid wa tid bye:. Mangsoo gi nga" shoid moo nghoid. Houg: yoomo ngoo ri gyi akhaid anghoid lang"-nyang: gi nang ri said pyam loo wa? ga: zi nghoid. 22 Nghoid loug we' Yoshia gi gyi khaid wa myid phyed to" da:. Nyang: gi khokham Nekho da" nhoid khyo" Mangsoo tid da" ziri atam" gyoo: he: ngeug pyam da:. Houg: lho: nyang: gi nya: gung ri thid shoung: pyam lho: Megido janggyoin: mo gyi khaid pui" khyoo: yhe: lo" da:.
23 Gyid khaid pui" moo Egutu byu yi da" myoo: joem wigi Yoshia ri lo zang" da:. Nyang: gi nya: dei zoo: ri ?Ngoo ri shu" phang: lo" we'- ngoo damxoo: sho' dam dab bye:? ga: tid. 24 Nyangnu" gi nyang: ri nya: gyi myang: rheing" mo dang thu yu wigi nyang: shu" da" gyi myang: rheing" eig loem ein: loem: moo dang ke" wigi Yerusalem khyoo: shu" lo" ago". Nyang: gi houg: moo shid: lo" wigi khokham loeb moo nyang: ri myhoeb pyam ago". Yuda yo' Yerusalem mung" byu yi dangain" gi nyang: shid: wigi koug ngau boem bye:.
25 Lapi: Yeremia gi Yoshia shid re" ngoug ji: daloem: lhid" to" da:. Israela mung" mo jikhoin" khoin" bang: shid re" thung" ri daloem: bue" lo da:. Myiyi:- yuggi yigi nya: gang mo nyangnu" koug ngoug boem lang" he: jikhoin" ri ci: wa zi nghoid ago". Hau: jikhoin" ri ngoug ji: joem ri zheing" to" da" jikhoin" pug moo bo da:. 26 Yoshia koid da" moo" joem ja: khang" moo" nghoid da" Aseing ri vho: ngei noku khyoo:- tarha" ri cang khyoo: joem yo' 27 nya: mhoomyid: xang: shi" mo zi lo" thang moo ju" sho' dangain" ziri Israela yo' Yuda khokham yi da" mhoomyid: shen" dam pug moo lhid" xoem" to" ago".