34
(2kh 22:1-2)
Yoshia gi Yuda khokham bue" lo uri nya: apyaid shed zain nghoid bye: wigi Yerusalem moo soem" xe: dazain vhoeb da:. Nyang: gi Aseing ri vho: ngei nhang: da" moo" koid da:. Nyang: gi nya: phoug" phyid" khokham David da" avoid ri cang wigi Mangso tarha" joem dangain" ri jhug za: cang pyeing da:.
Yoshia khokham bue" thang: shed zain bo lho: nyang: gye" ngi shi" uri nyang: gi nya: phoug" phyid" khokham David da" Mangsoo ri noku shid" da:. Myid: zain kyo: thang: ri nyang: gi tungbau yu phara" ri no' da" joyoo joem yu phara" myhi' Ashera da" soolhoo: joem gootu: yu phara" soolhoo: joem dangain" ri nyang: phyo' shoin' pyam da:. Nya: byu yigi nyang: khyoo" shid da" akhoug: moo nyid wigi Bala ri no' da" joyoo joem mo phoin: joem ri baid khyoeb khyo' pyam- hau: joem da" anam moo jo, da" shoem: nam pyo: xu: nghe' ngei" da" phoin: joem ri baid khyoeb pyam da:. Nyangnu" gi Ashera da" gungdu soolhoo: joem ri yo' gootu: yu phara" soolhoo: joem dangain" ri myidgung khyoo: aphei" baid mhoin' pyam wigi hau: joem ri xoin" ngei" byid: boem bang: da" loeb joem tho' moo hau: aphei" ri sain" kaid boem. Nyang: gi tungbau yu phara" joem da" khainjung yi shoo" yau: joem ri nyangnu" no' lo boem da" joyoo mo phoin: dang moo nghe' pyam da:. He: gu: dangain" ri koid da" khyo" wigi nyang: gi Yuda yo' Yerusalem ri noku thung" yo' sen: wigi doem kyeing sain' da:. Nyang: gi voomoo" joem ri we' byo, yoin" jo, da" Manashe- Ephrim- Simun- mougzhung: shoid Napthali ju" sho' mo joyoo joem ri we' dakhyo" za: koid da:. Mougzhung: shoid mungdain: goem: sho' mo mougmyid ri nyang: gi phoin: joem ri yo' Ashera yu phara" myhi' soolhoo: joem yu phara" soolhoo: joem ri aphei" mhoin' pyam wigi shoem: nam pyo: xu: ngei" byid: da" phoin: joem dangain" gi ajab jab baid khyoeb pyam da:. Hau: thang: nyang: gi Yerusalem khyoo: tau" lo" da:.
(2kh 22:3-20)
Nyang: vhoeb zi daxe: shed zain ein: zain- mungdain: ri yo' Noku Yhoem: Moo" ri tungbau yu phara" no' da" khyoo: ri thang loo" nhang: da" khyo" bain kyeing sain' pyam thang: ri khokham Yoshia gi Aseing Mangso da" Noku Yhoem: Moo" ri doem nyheing wa shid re" byu soem" yug ri nhang: kaid da:. Houg bang: gi Azalia da" yuggi zoo: Shaphan- Yerusalem mung" zoug: Maseia- Yoahaza da" yuggi zoo:- gyizoug: zeing Yoa bang: nghoid da:. Levi byu yi goem loem bang: wigi Noku Yhoem: Moo" moo koid: zheing" yu da" ngei joem ri khainjung moo" Hilia lo, moo ab byid: ago". (Hau: ngei ri Ephrim- Manashe- deing da" mougzhung: shoid mungdain: mo mung" byu yi mo yo' Yuda- Benyamin- Yerusalem mung" byu yi mo khyu: zheing" yu zi nghoid da:. 10 Hau: thang: hau: ngei joem ri Noku Yhoem: Moo" nyheing jang" moo yoovoin yu nyid da" byu soem" yug da" lo, khyoo: ab byid: da:. 11 Houg bang: gi Yuda khokham yi wigi byo yoin" jo, nhang: boem da" yhoem: joem ri nyheing wa jang" moo ci: da" seig thi" yo' lug boem joem ri qei wa yhoem: koid mo, ri yo' lo, moo" zei bang: ri byid: ago". 12 Hau: moo" zei: bang: gi nheigloem: ge myid dain: bang: nghoid ago". Nyangnu" ri Levi byu yi nghoid boem da" Merari akung: mo Yahad yo' Obadia- Kohad akung: mo Zekharia yo' Mashulam ga: da" byu myid: yug wigi yu" khyoo: shid byid: da:. (Levi byu yi dangain" gi music jhang: bang: nghoid ago".) 13 Levi gooyham" bang: gi yhoem: koid wa jonu" tho' de" da" moo" yo' moo" aja: ja: koid bang: ri yu" khyoo: shid wigi goo" yham" bang: gi lhid" xoem" koid- goem loem bang: khyo" koid wigi dei byid: da:.
14 Zi too" yab moo ngei de" thu yu uri Hilkia gi Mangso wigi Moshe ri byid: to" da" tarha"- Aseing da" tarha" pug ri shau" myang da:. 15 Nyang: gi Shaphan ri ?Ngoo gi he: Noku Yhoem: Moo" moo Aseing tarha" pug ri myang bye:? ga: tid da:. Nyang: gi hau: mougsoug" pug ri Shaphan ri byid: da:. 16 Shaphan gi khokham pho jhang hau: ziri: ci: loo" byid: da:. Nyang: gi ?Nang amyeing" byid: to" da" moo" ja: khang" moo" ri ngoonu" bain koid bye:. 17 Ngoonu" gi Noku Yhoem: Moo" moo shoung: to" da" ngei ri yu wigi moo" zei: bang: ri yo' nyangnu" da" yu" khyoo: shid bang: ri byid: bye:? ga: lu lo" kyo" da:. 18 Xo' lho: nyang: gi ?Hilkia wigi ngoo ri byid: da" mougsoug" pug dapug yo"? ga: tid. Houg: lho: hau: ziri thui: zeing yo' khokham phoo ri nghab kyo" da:.
19 Mougsoug" nghab nyid ziri khokham phoo shoug" gyoo: lang" nheig koug ziyo' byimi lang: ceig pyam da:. 20 Houg: lho: vhoo: mo amyeing" ri Hilkia ri we' Shaphan nya: zoo: Ahikam ri we' Mikhaia nya: zoo: Abdon ri we' khokham kho" moo" seing: Shaphan ri we' khokham moo" voin Esaia ri we' byid: kaid da:. 21 Hau: zigi ?Nga" shid re" we' Israela yo' Yuda mung" moo nyid deing nyid da" byumyu" yi shid re" we' Aseing jhang yhe: myid: byid: ge'. He: mougsoug" pug da" jhau" shid khyoo: ri shau" myang boem bye:. Aseing gi ngoonu" ri nheig yo: nyid da:. Ciwim gari ngoonu" phoug" phyid" yigi Aseing da" mungdang: ri acang. He: mougsoug" pug moo koid wa shid re" tid to" da" moo" ri we' akoid nghoid ago"? ga: zi nghoid.
22 Khokham da" amyeing" yo' Hilka yo' dayham" bang: gi Yerusalem da" vooseig doem moo nyid da" Lapi: myhi' Hulda ga: su: jhang yhe: myid: yu" da:. (Tikava da" nya: zoo:- Harhasa da" nya: myhi: zoo:- Noku Yhoem: Moo" mo byisheing: ri yu" coung: yug Shalum gi nya: yhoem: seing: phoo nghoid). Nyangnu" gi bue" loo bye: khyoo: ri nyang: ri tid kyo" da:. 23 Nyang: gi nyangnu" ri Aseing byid: da" vhoo: mo mungdang: khokham phoo ri lo" byid: wa shid re" tid da:. 24 Hau: zigi ?Vhoo: moo: tid da" Aseing mo mungdang: ri lo" byid: wa shid re" tid da:. Hau: mungdang: gi ?Khokham phoo ri: nghab kyo" da" mougsoug" pug moo lhid" too" bye: ziyo' dakhyoo" ti" ngoo gi Yerusalem ri yo' voobyu dangain" bang: ri nheing" khoin" yo' yooboo dam byid: wa. 25 Nyangnu" gi ngoo ri he: pyam wigi yu phara" gootu: ri xoin" ngei" byid: abye: go". Houg: lho: nyangnu" koid bye: da" moo" dangain" gi nga" nheig yo: khyoo: ri lhu: zhang" kaid da:. Houg: yoomo Ngoo gi Yerusalem ri nheig yo: thougtheung wigi houg: gi nheig yoo: agyoo" wa. 26 Khokham pho shid re" he: zigi Israela Aseing Mangsoo Ngoo tid zi nghoid. Nang gi mougsoug" pug moo lhid" to" ziri tam" gyo: lho: 27 Yerusalem yo' voobyu yiri ngoo khasu" yooboo dam byid: wa ein: kyug nhain' ziri nang shoug" gyoo: lang" nang nung myid yo" wigi nga" shidkhoin" moo nanya: gung ri nyhoem: khyo' nheigloem: thid da- nanya: byimi ri lang: ceig lho: ngau da:. Ngoo gi hau: joyoo ri yu" gyoug sho' koid pyam wa. Hau: joyoo myeing ri nheing" khoin" khyo" ci: loo goo" wa. Nghoid loug we' re" akyu" mho' dang: ri ngoo shoug" gyoo: bye:. 28 Houg: yoomo Yerusalem adang moo ngoo bui" nhang: wa yooboo dam byid: zigi nang kang: dei nyid ayo, gu: mo: amyang nhang: wa. Ngoo gi nang ri yug yoo tung" shid: loo" nhang: wa? ga: zi nghoid.
(2kh 23:1-20)
29 Khokham Yoshia gi Yuda mung" yo' Yerusalem mo vhujhung: yi dangain" ri khe: zheing" yu lho: 30 nyangnu" dangain" bang: gi khainjung yi lapi: yi deing da" byumyu" yi dangain"- yoo" zoo: yoo" shug bang:- sho" jhen: bang: dangain" yo' dage" Noku Yhoem: Moo" khyoo: yhe: ago". Khokham phoo gi nyangnu" dangain" bang: shidkhoin" moo Noku Yhoem: Moo" mo shoug" sho: myang da" dang: theing mougsoug" pug goin" ri thui: zeing yo' nghab kyo" da:. 31 Nyang: gi khokham kho" yhoem: zeing bung: nam moo yab jo, lho: nyang: ri tid dang: gyoo: wa nya: tarha" yo' amyeing" dang: joem ri nya: oung: khoug: nheigloem: dangain" wigi cang nyid wigi mougsoug" pug moo lhid" to" ziyo' dakhyoo" ti" hau: dang: theing mo cang nhang: to" ziri khyid: ju" lo, yug zei: pyeing cang koid wa shid re" Aseing yo' dang: theing koid da:. Houg lho: byumyu" yi dangain" we' hau: dang: theing ri cang wa dangsoo" to" ago". 32 Nyang: gi Benyamin byumyu" yi yo' Yerusalem moo nyid boem da" yugkhang" moo" ri dang: theing koid wa shid re" tid da:. Houg: yoomo Yerusalem voo byu yigi nyangnu" phoug" phyid" yi da" Mangsoo yo' koid boem dang: theing mo cang ca" gu: ri tam" gyo: cang pyeing ago". 33 Khokham Yoshia gi Israela byumyu" yi da" mougmyid moo jo, da" aco' ajhoid da" soolhoo: joem dangain" ri byo, shoin' pyam da:. Nyang: dei nyid myhang nyangnu" phoug" phyid" yi Aseing Mangsoo ri dei byid: wa shid re" byumyu" yiri tid da:.