33
(2kh 21:1-9)
Manashe gi nyang: Yuda khokham bue" lo uri daxe: eig zain shi" danghoid da:. Nyang: gi Yerusalem moo wim: xe: wim: zain vhoeb bye:. Nya: byumyu" yi shid khyoo: yhe: lo" uri mungdain: mo Aseing wigi khaid thu pyam da" byumyu" yi da" aco' ajhoid avoid lo, moo" ri cang wigi Manashe gi Aseing ri thougtheung yooboo shoid da:. Nyang: gi nya: phoo Hezekia wigi phyo' pyam bye: da" tungbau yu phara" ri no' da" joyoo joem ri doem koid da:. Nyang: gi Bala ri noku da" joyoo phoin: joem yo' yu phara" myhi' Ashera da" soolhoo: ri koid da:. Nyang: gi: kyi: ri: we' no' da:. Aseing ri apyaid atoo: noku wa joyoo ga: Aseing wigi tid to" da" Noku Yhoem: Moo" khoug: moo tungbau yu phara" phoin: joem ri nyang: koid da:. Nyang: gi Noku Yhoem: Moo" mo vang" eig loem: moo kyi: joem ri no' wa shid re" phoin: joem ri koid da:. Nyang: gi nya: yuggi zoo: joem ri Hinnom lang: khung" mo: nghe' ngei" xoin" khyo" xoin" to' byid: da:. Nyang: gi buid phyed zi fa" zi lo, kyo' yu" mo, yo' join: zei: mo, ri dang: myid: myid: da" khyoo: koid da:. Nyang: gi Aseing ri gye" thougtheung yooboo koid lho: nya: nheig yo: khyoo: ri lhu: zhang" kaid da:. Nyang: gi Noku Yhoem: Moo" moo yu phara" soolhoo: ri to" to" da:. Hau: joyoo gi Aseing wigi David yo' nya: yuggi zoo: Sholumon ri ?He: Yerusalem mo he: Noku Yhoem: Moo" moo ngoo ri noku wa joyoo khyo" Israela byumyu" kung: daxe: eig kung: da" mougmyid dangain" mo ngoo khyen: yu to" da" joyoo nghoid. Israela byumyu" yi nga" amyeing" dang: joem dangain" ri yo' nga" dei zoo: Moshe wigi nyangnu" ri byid: to" da" tarha" dangain" ri cang nyid boem nghoid rigi nyangnu" phoug" phyid" yiri ngo wigi byid: to" da" mungdain: mo nyangnu" ri khaid thu kaid wa akhang" ngoo abyid: wa? ga: tid da" joyoo nghoid. Aseing gi nya: byumyu" yiri shid vhu" khyoo: jhen" yhe: lo" boem uri khaid thu pyam da" byumyu" yi wigi shoid vang: boem da" yooboo tho' je gyi: da" yooboo joem rilang" Manashe gi Yuda byumyu" yiri shu" shoid bye: da:.
10 Manashe yo' nya: mung" byu yiri Aseing wigi tid poin" byid: sho' nghoid loug we' nyangnu" atam" gyoo: nghoid ago". 11 Houg: yoomo Aseing gi Yuda mung" ri Asuri gyidab mo zoug: yiri jhen" vang yhi: nhang: da:. Nyangnu" gi Manashe ri myheig yu nyang: ri joto' langhui" tab wigi jangcoo" yo' tei" lho: Babelon khyoo: she: lo" boem. 12 Nyang: kyi" khyeug shoug" jang" mo nya: nheigloem: nyhoem: khyo' lho: nya: Aseing Mangso jhang phug lo wigi pang" thoug byid: wa shid re" nyang: ri mho' da:. 13 Mangsoo gi Manashe da" akyu" mho' dang: ri tam" gyoo: byid: lho: nyang: ri Yerusalem khyoo: tau" loo" nhang: ziyo' doem vhoeb nhang: da" khyo" nyang: dang: phyed byid: da:. He: zigi Aseing gi Mangsoo nghoid ziri si' nhang: loem" nhang: da:.
14 Hau: thang: ri Manashe gi mougzhung: shoid Gihon gyid bug nam lang: khung" akhyoug: mo wimdo, khoem" duang: mo zi Ophela gi myheing da" voomoo" bidthu shoid tunggung pyam: vang khyam: joem ri je myhang: sho' ce" to' kaid da:. Nyang: gi gyi zo: daphung: yo' gyizoug: dayug yug riwe' Yuda mung" mo gyidab voomoo" khang" moo" moo nyid: to" da:. 15 Nyang: gi Noku Yhoem: Moo" mo tungbau yu phara" joem ri yo' houg: moo nyang: wigi koid to" da" gung du soolhoo: joem ri we'. Noku Yhoem: Moo" jo, da" bouggung to' moo yo' Yerusalem mo gootu: joyoo joem moo jo, da" tungbau yu phara" phoin: joem riwe' yu pyam da:. Nyang: gi he: gu: dangain" ri voomoo" tunggung shoid khyoo: de" thu yhe: lho: she: pyam pyam da:. 16 Nyang: gi Aseing ri noku da" joyoo mo phoin: ri we' nyheing pyam da:. Nyang: gi hau: adang moo zoem" khau: xoin" joem yo' jeju" boin: so" da" xoin" joem ri ngei" byid: da:. Nyang: gi Yuda mung" byu yi dangain" ri Israela da" Aseing Mangsoo ri noku wa shid re" amyeing" byid: da:. 17 Mung" byu yigi noku joyoo gootu: moo xoin" joem ri xo' wigi nghe' ngei" byid: boem nghoid loug nyangnu" gi hau: joem ri Aseing ri kyeing" za: ngei" byid: boem.
(2kh 21:17-18)
18 Manashe nya: Mangsoo ri akyu" mho' khyoo:- Israela da" Aseing Mangso da" myeing mo nyang: ri dang: ji bang: Lapi: yi da" mungdang: joem Manashe koid lo da" lo, moo" gootu: ja: khang" moo" ri Israela khokham yi da" mhoomyid: shen" dam pug moo lhid" xoem" too" ago". 19 Khokham da" akyu" mho' dang:- hau: ziri Mangsoo gyoo: byid: da" dang: phyed- houg: lho: nyang: myid athid shi" uri nyang: shoid da" yooboo zhayhen"- nyang: koid da" akhyeing" da" moo"- tungbau yu phara" ri no' da" joyoo joem yo' nyang: koid da" yu phara" myhi' Ashera da" soolhoo: joem yo' nyang: no' da" yu phara" soolhoo: joem khyoo: dangain" ri Lapi: yi mhoomyid: pug moo lhid" xoem" to" ago". 20 Manashe shid: lo" wigi khokham kho" moo myhoeb pyam ago". Nya: yuggi zoo: Amon gi nya: khoo: moo khokham xo' koid da:.
(2kh 21:19-26)
21 Amon gi nyang: Yuda khokham bue" lo uri nya: apyaid eig xe: eig zain nghoid wigi Yerusalem moo eig zain vhoeb da:. 22 Nya: phoo Manashe yhang: ti" nyang: gi Aseing ri yooboo shoid lho: nya: phoo no' lo da" yu phara" soolhoo: joem ri no' da:. 23 Nghoid loug we' nya: phoo yhang: ti" anghoid. Nyang: gi nheigloem: anyhoem: khyo' ziyo' Aseing shoid khyoo: we' aphug loo nghoid da:. Nyang: gi nya: pho tho' lang" yooboo je koid da:.
24 Amon da" gyizoug: yigi goemlu to' wigi khokham kho" moo nyang: ri gau" said pyam ago". 25 Yuda byu yigi Amon ri gau" said da" byu yi ri: said pyam lho: nya: yuggi zoo: Yoshia ri khokham koid nhang: ago".