32
(2kh 18:13-37; 19:14-19; 35-37; Esaia 36:1-22; 37:8-38)
He: gu: bue" wigi khokham Hezekia aseing: ri jhug zug tung" bain dei byid: thang: ri Asuri khosen Senakherib gi Yuda mung" khyoo: jhen" vang re" da:. Nyang: gi gyidab voomoo" joem ri vang: ci: wigi vang joem ri nyangnu" khyoo: koid lid yhi: wa nya: gyidab ri amyeing" byid: da:. Hezekia gi Senakherib Yerusalem ri we' gyi zain: wa soin' to" ziri si' lang" 3-4 Nyang: yo' nya: gyizoug: yigi Asuri byu yi Yerusalem khyoo: tab re" boem lang" nyangnu" gyid dajhi we' ayoo" loo sho' toem' pyam wa shid re" voomoo" tunggung shoid khyoo: gyid byid: da" khyoo: ri phyed pyam wa myid phyed ago". Gyizoug: yigi voobyu yi myoo" sho' bang: ri shu" thu lo" lho: gyid ayoug loo: sho' gyid boug dangain" ri shu" jhid pyam da:. Khokham phoo gi vang ri doem nyheing- hau: dang moo pyuzung koid- tung: gung shoid moo vang ri zhug wigi voomoo" ri yoem: boo nhang: da:. Hau: tho' agoo"- Yerusalem axoug" da" bidthu shoid mo myidzhoo" boem" to" da" joyoo moo zhug to" da" gyi zung" jang: joem ri doem nyheing koid da:. Nyang: gi lham: yo' goo joem myoo: sho' ri we' koid da:. Nyang: gi voomoo" mo yuggi yi dangain" bang: ri gyizoug: yi amyeing" vhoo: moo nyid nhang: wigi voomoo" khoem" nam jang: pa: moo nyangnu" zeing: foem: nyid boem wa shid re" amyeing" byid: da:. Nyang: gi nyangnu" ri . ?Myid phyed pyam lho: voem" voem" nyid ge'. Asuri khosen ri yo' nyang: vhu" she: da" gyiphung: ri agyug goo". Nya: shoid mo tho' ngoonu" shoid moo yoem: je bo da:. Nyang: gi xangsu: byu yoem: yo" da:. Nghoid loug we' ngoonu" gi ngoonu" ri pang" thoug wa yo' ngoonu" gyipui" ri koid byid: wa ngoonu" Aseing Mangsoo yo" da? ga: tid. Mung" byu yigi khokham pho da" dang: khoin" yoomo yoem: gyo: yo" ago". Dayo, zoo: kyo: thang: ri Senakherib yo' nya: gyizoo: yi Lakhisha moo nyid boem shi" uri nyang: gi Hezekia yo' Yerusalem moo nyang: yo' dage" nyid boem da" Yuda byu yi jhang- 10 Ngoo Asuri khosen Senakherib myid: kaid vang: to" da" Yerusalem khoug: moo mung" byu yigi ci: ri loem wigi nyid boem go" la". 11 Nanu" Aseing Mangsoo gi ngoonu" da" yoem: so' lo, mo nanu" ri khyoid yu loo wa ga: wigi Hezekia gi nanu" ri tid da:. Nghoid loug we' Hezekia gi nanu" ri mhoug nyid zi nghoid. Nanu" ri zooyoid gyid shid wigi shid: nhang: wa. 12 Nyang: gi Aseing da" noku yhoem: joem yo' phoin: joem ri phyo' pyam su: nghoid da:. Houg: lho:Yuda yo' Yerusalem mung" byu yiri phoin: daloem: moo kyeing" noku wigi shoem: nam pyo: ja: xu: nghe' ngei" byid: wa tid da:. 13 Gootu: mungdain: byumyu" yiri nga" phoug" phyid" yi yo' ngo wigi ci: su" koid pyam lid lo ziri nanu" asi' goo" rhe". Gootu: kha byumyu" yi da" yu phara" joem wigi nyangnu" mung" byu yiri Asuri khosen da" lo, mo khyoid yu yu" boem la". 14 Mungdain: joem dangain" mo kha: yu phara" joem gi ngoonu" lo, mo nyangnu" mungdain: ri kha: uri khyoid yu yu" la". Houg: ri nanu" gi nanu" ri nanu" da" yu phara" wigi khyoid yu wa ein: cikoid jho: nyid go". 15 Akhid" hid su" nanu" ri Hezekia wigi amhoug nhang: nyid khyoo: vhang: ashu" vhang: nhang: nyid. Nyang: ri aloem goo". Kha: byumyu" mungdain: mo yu phara" gi Asuri Khosen kha: yug lo, mo we' nya: byumyu" yiri khanham we' akhyoid yu yu" nghoid da:. Houg: yoomo gyeing" nyang: he: nanu" da" yu phara" gi nanu" ri yo" khyoid yu zi anghoid? ga: tid.
16 Asuri byumyu" yi da" gyizoug: yigi Aseing Mangsoo yo' Aseing da" dei zoo: Hezekia ri hid: te" da" age dang: rilang" tid boem. 17 Khosen phoo lhid" foin: da" mougsoug" moo Israela da" Aseing Mangsoo ri ayung" alho' koid pyam da:. Hau: mougsoug" moo ?Byumyu" mungdain: joem da" yu phara" joem gi nyangnu" mung" byu yiri nga" yoem: so' mo ayo" khyoid yu yu". Hezekia da" yu phara" we' nya: mung" byu yiri nga" lo, mo ayo" khyoid yu wa? ga: tid to" da:. 18 Gyizoug: yi gi voomoo" vang khyam: tho' moo nyid boem da" Yerusalem byu yiri kyug nhain' wa yo' yoem: shoin: nhang: wa shid re" Hebre myeing" khyo" he: dang: ri: nyho: tid ago". Hougsu" koid zigi voomoo" ri lei lei za: yo" seing: yu wa shid re" koid zi nghoid da:. 19 Nyangnu" gi byu xangsu: yi lo, wigi koid to" da" gootu: byumyu" yi yu phara" joem khyoo: ri nyangnu" tid yhang: ti" Yerusalem mo Mangso khyoo: ri we' hougsu" tid ago".
20 Houg: lang" Hezekia yo' Amod da" yuggi zoo: Lapi: Esaia tang: gi Mangsoo ri akyu" mho' lho: pang" thoug yu wa nyang: ri yoid nyho: ago". 21 Aseing gi moug: lagyoo: dayug ri nhang: kaid lho: Asuri gyidab mo gyizoo: yi yo' gyizoug: yiri said pyam da:. Houg: yoomo khosen phoo gi Asuri mung" khyoo: sho' phu" wigi tau" lo" da:. Danyid" ri nyang: gi nya: yu phara" no' yhoem: moo nyid nyid uri nya: yuggi zoo: yi dayham" gi nyangnu" da" shamcoin" wigi nyang: ri said pyam boem.
22 Hid: su" koid wigi Aseing gi khokham Hezekia yo' Yerusalem voobyu yiri Asuri khosen Senakherib da" yoem: so' mo khyoid yu da:. Nyang: gi nyangnu" da" gootu: gyivoo yi lo, mo we' khyoid yu da:. Nyang: gi byumyu" yiri yhoem: kyoo" cang" mungdain: dangain" bang: yo' ngei pyoo: yug yoo tung" nyid nhang: da:. 23 Hau: ayo, mo byumyu" mungdain: dangain" bang: Hezekia ri ngi: shab byid: wa shid re" byumyu" yi myoo" sho' bang: gi Yerusalem khyoo: ju" re" lho: Aseing ri yo' Hezekia ri xoin" ci: ri" byid: boem.
(2kh 20:1-3; 12-19; Esaia 38:1-3; 39:1-8)
24 Hau: ayo, moo khokham Hezekia gi no re" wigi alug lug shid: da:. Nyang: gi akyu" mho' lho: Aseing gi nya: noo ri gi wa asoo" ri byid: da:. 25 Nghoid loug we' Hezekia gi Aseing wigi nya: shid re" koid da" jeju" ri ci: shug wa shid re" sung nghoid boin: wigi Yuda yo' Yerusalem gi hau: shid re" yau: khi" kham zo: ago". 26 Nghoid loug we' lo" thang moo Hezekia yo' Yerusalem byu yigi nyangnu" nya: gung ri nheigloem: nyhoem: khyo' ago". Houg: yoomo Aseing gi Hezekia shid yo, ju" sho' mung" byu yiri yooboo dam abyid: nghoid da:.
27 Khokham Hezekia gi jonu" gye" yo" re" lho: yugkhang" moo" nyang: ri ngi: shab byid: da:. Nyang: gi nya: da" sheing:- ngei- phoug" dab da" lug- shoem: nam pyo: ja:- goo joem gootu:" phoug" dab da" zi joem too" wa shid re" jhi: koid da:. 28 Hau: tho' agoo" nya: da" shivoo:- zabyid yhid:- zhainloin: xu: too" wa jhi: joem nya: nu: joem shid re" khoem: joem nyang: myang: shid re" khoem: joem ri we' koid da:. 29 He: gu: dangain" tho' mo gootu: Mangsoo gi nyang: gi yang- nu: joem byid: lho: gootu: jonu" myoo" sho' yo" wigi nyang: gi voomoo" myoo" sho' ri de: to" da:. 30 Gihon gyid bug yau nyid ziri toem' pyam lho: gyid ri myid khoug: gyid khyoo" khyo" Yerusalem vang akhoug: khyoo: pe' nhang: kaid su: gi khokham Hezekia nghoid da:. Hezekia gi nyang: koid da" ja: khang" moo" moo oung: doid da:. 31 Babelon mo mungdain: lagyoo: zeing yi lang" mungdain: mo gooki' lid bue" da" khyoo: ri re" myid: ca: yu" boem. Mangsoo gi nya: avoid ri joeb ca: yu" wa shid re" Hezekia ri nyang: nau khyo" koid nhang: to" da:.
(2kh 20:20-21)
32 Khokham Hezekia koid da" gootu: ja: khang" moo" yo' Aseing ri coung" noku khyoo: ri Amoz da" yuggi zoo: Lapi: Esaia da" yoeb myang moo yo' Yuda yo' Israela khokham yi da" mhoomyid: pug moo lhid" xoem" to" ago". 33 Hezekia shid: lo" wigi khokham loeb boug tho' mo du moo myhoeb to" ago". Yuda byu yi Yerusalem byu yigi nyang: shid: uri gye" gyi: sho' ngi: shab byid: ago". Nya: yuggi zoo: Manashe gi nya: khoo: moo khokham doem xo' koid da:.