31
Pui" bain thang: ri Israela byumyu" yi dangain" bang: gi Yuda mung" mo voomoo" khang" moo" khyoo: yhe: wigi lug zeingboung: joem ri baid khyau" pyam- Ashera yu phara" myhi' da" gungdu soolhoo: joem baid lheing: pyam- phoin: joem yo' tungbau yu phara" ri no' da" joyoo joem ri phyo' pyam boem. Nyangnu" gi deung da" Yuda mung" goin" mo Benyamin- Ephrim- Manashe mougmyid moo we' dakhyo" kyeing" za: koid ago". Hau: thang: ri nyangnu" yhoem: khyoo: tau" lo" ago".
Khokham Hezekia gi khainjung yi yo' Levi byu yiri phung: doem phang byid: wigi nyangnu" gug khang" mo" da" moo" ri we' sho' sho' za: kho' gam byid: da:. Hau: moo" joem moo xoin" nghe' ngei" da" moo"- zoem" khau: da" xoin" ngei" byid: da" moo"- Noku Yhoem: Moo" noku jang" moo bo bo da" moo"- coung" nghei byid: da" moo"- Noku Yhoem: Moo" jeju" coung" moo" aja: ja: bo bo da:. Nya: da" yhoem: khu: gougnyhoug joem mo nab soin: myen" thang: khang" moo" mo nghe' ngei" xoin"- Dougno: Bidnyid ri ngei" byid: da" xoin"- lhammoo" xain" pui" mo xoin" yo' Aseing tarha" wigi mho' da" gootu: pui" moo ngei" byid: wa xoin" shid re" gougnyhoug joem ri byid: da:.
Hau: tho' agoo"- khainjung yi yo' Levi byu yigi Aseing tarha" moo mho' to" ziyo' dakhyo" nyangnu" ayo, dangain" ri yo" byid: boem wa shid re" khainjung yi yo' Levi byu yiri vhu" zhug lho: xoin" joem ri ci: re" boem wa shid re" khokham phoo gi Yerusalem byu yiri tid da:. Amyeing" khyo' kaid yo' dage" Israela byu yigi nyangnu" da" reung: thang da" shivoo:- zabyid yhid:- zhainloin: xu:- byoo: yhid:- yoo mo thu' da" gootu: jhungshug joem yo' nyangnu" yo" gu: dangain" mo daxi: boem daboem ri we' ci: re" byid: ago". Yuda mung" voomoo" joem moo nyid boem da" mung" byu yi dangain" bang: gi nyangnu" nu: kyung yang kyung joem mo daxi boem daboem ri she: re" boem ago". Nyangnu" gi nyangnu" Aseing Mangsoo ri shugbyid: to" da" jhungshug myoo: sho' ri we' ci: re" boem. Jhungshug joem gi lhammoo" soem" khyab mo ju" shid" re" lho: thang: lhammoo" myid: khyab myang" sho' xo' wigi aboem azang bue" re" da:. Khokham Hezekia yo' nya: gyizoug: yigi khamyhoo' shugbyid: too" bye: ziri shau" myang lang" nyangnu" gi Aseing ri coung" da:. Israela byumyu" yiri we' coung" da:. Khokham gi khainjung yi yo' Levi byu yiri hau: jhungshug joem yo' sen: wigi dang: tid wigi 10 Zadog da" amyed ashen nghoid da" khainjung moo" Azaria gi khokham phoo ri ?Mung" byu yi nyangnu" jhungshug ri Noku Yhoem: Moo" khyoo: ci: re" boem da" ayo, mo zoo: wa tham: sho' yo" wigi myoo: sho' jain" ashi". Aseing gi nya: byumyu" yiri mainkaid byid: bye: yoomo ngoonu" he: gu: dangain" ri yo" boem bye:? ga: tid da:.
11 Khokham amyeing" ri cang wigi nyangnu" gi noku yhoem: moo" vang" moo jhi: koid boem ago". 12 Houg: lho: jhungshug joem dangain" yo' daxi: boem daboem joem ri hau: joem moo gau: gau: kaid to" ago". Nyangnu" gi Levi byu Khonania ga: su: ri houg moo yu" coung: wa yoovoin byid: wigi nya: nhung" Shimi gi nya: moo" pang" zei: yug khyo" moo" byid: to" boem. 13 Nya: eig yug da" vhoo: moo moo" zei: wa Levi byu daxi: yug soin' to" ago". Houg: bang: gi Yehiela- Azazia- Nahad- Asahela- Yerimod- Yozabad- Eliela- Ismakhia- Mahad yo' Benaia bang: nghoid. He: gu: dangain" ri khokham Hezekia yo' khainjung moo" Azaria da" amyeing" akhang" vhoo: moo" moo" koid ago". 14 Levi byu Imana da" nya: yuggi zoo: Noku Yhoem: Moo" bidthu shoid khoem" goem loem su: nghoid da" Kore gi Aseing ri shugbyid: da" jhungshug joem ri khab yu wigi hau: joem ri gam byid: da" moo" moo vhujhung: nghoid. 15 Khainjung yi nyid da" gootu: voomoo" joem moo Levi byu yi goo" bang: nghoid boem da" Eden- Miniamin- Yeshua- Shemaia- Amaria- Shekhania bang: wigi he: moo" moo jhug zug tung" bo pang" thoug boem. Byumyu" kung: khyo" anghoid loo: za: nyangnu" voin vu da" moo" ri cang wigi nyangnu" Levi cang" yiri zoo: noem nyeing" nyeing" za: nyangnu" gam byid: ago". 16 Noku Yhoem: Moo" moo nyangnu" da" moo" ri cang wigi nyid" khang" nyid" voin vu wa yoovoin yo" boem da" bang: apyaid soem" xi: zain yo' hau: tho' gyi: da" yuggi yi dangain" ri nyangnu" wigi gamboem gam byid: da:. 17 Khainjung yiri gi nyangnu" moo" joem ri byumyu" kung: khyo" jung: byid: ago". Houg: lho: eig xi: zain yo' hau: tho' gyi: da" Levi byu yiri gi nyangnu" moo" ri moo" zei: phung: khyo" wigi jung: byid: da:. 18 Nyangnu" ri nyangnu" yhoem: seing: myhi' yi zooshang: yi bo nyid boem bang: yo' dage" myeing zhayhen" koid: to" ago". Ciwim gari nyangnu" gyeing shang: da" moo" ri voin vu wa ca" nyid da" ayo, moo khasu" nghoid nghoid jen" jen" nghoid nyid wa shid re" nghoid. 19 Khainjung yi phung: mo Arun da" amyed ashen yiri byid: to" da" voomoo" joem moo nyid bang: anghoid lang" hau: voomoo" joem seing: da" coung" yoo moo nyid bang: moo khainjung yi yhoemkhung: joem ri yo' Levi kung: moo myeing bo da" yugkhang" moo ri zoo: noem gam byid: wa byu joem nyid ago".
20 Khokham Hezekia gi Yuda mung" goin" moo jo, da" moo" yo' nya: Aseing Mangsoo ri vho: ngei nhang: da" moo" ri koid da:. 21 Nyang: gi oung: doid da:. Ciwim gari Noku Yhoem: Moo" shid re" nyang: koid da" moo" ja: khang" moo" yo' tarha" ri cang jang" moo nyang: gi oung: khoug: nheigloem: bain sho' jhug zug ziyo' nya: Mangsoo ri jheddab noku myid boo su: nghoid da:.