30
1-3 Byumyu" yigi nya: ayo, nghoid da" xang: shi" lhammoo" khyab moo lhid: kaid pui" ri ayo" koid nghoid ago". Ciwim gari thung" khyo" younglho' da" khainjung yi atham: nyid boem yoomo yo' Yerusalem mo mung" byu yi myoo: sho' azeing: foem: nyid yoomo nghoid da:. Houg: yoomo khokham Hezekia nya: gyizoug: yi yo' Yerusalem mung" byu yigi hau: pui" ri lhammoo" eig khyab ein: khyab moo koid wa myid veing" boem wigi khokham phoo gi Israela yo' Yuda mung" mo mung" byu yi dangain" ri dang: pyeung: kaid da:. Nyang: gi Ephrim yo' Manashe byumyu" kung: yiri gooki' lid foin: lhid" mougsoug" lhid" wigi Israela da" Aseing Mangsoo ri ngi: shab byid: da" lhid: kaid pui" ri Yerusalem mo Noku Yhoem: Moo" moo koid jang moo re" bo loem goo" wa shid re" nyangnu" ri khe: kaid da:. Khokham phoo yo' mung" byu yigi nyangnu" soin' to" da" moo" ri nheugshid: nyid ago". Houg: yoomo nyangnu" gi mougzhung: shoid Dan mo zi mougpyi: shoid Berasheba ju" sho' mo Israela byu yi dangain" ri Yerusalem khyoo: zeing: re" wigi tarha" ri cang lho: lhid: kaid pui" ri shid phyang" mo tho' myoo: sho' re" boem goo" wa shid re" khe: kaid boem. Lagyoo: yigi khokham yo' nya: gyizoug: yi da" amyeing" ri ci: wigi Yuda mung" dangain" yo' Israela mung" dangain" khyoo: vhoo: moo lhid" to" da" khi: lhid" ri voin wigi yhe: lo" ago".
Khi: lhid" moo ?Israela byu yi we" nanu" gi Asuri lo, mo mungdain: moo nyid deing nyid bang: nghoid. Akhid" Abraham- Isag- Yaku da" Aseing Mangso jhang tau" lo ge'. houg: lang" nanu" jhang nyang: doem phug loo wa. Aseing Mangsoo ri jhug azug boem da" nanu" phoug" phyid" yi yo' nanu" da" bidnoem Israela byu yi yo' atu' go". Nanu" shau" myang bye: ziyo' dayhang: ti" nyang: gi houg: bang: ri gye" xoo: sho' yooboo dam byid: da:. Nyangnu" yhang: ti" nheigloem: athain: goo. Aseing dang: ri koem' gi tam" gyoo: we'. Nanu" da" Aseing Mangso wigi apyaid atoo: moo gyeung" shang: sho' koid to" da" Yerusalem mo Noku Yhoem: Moo" khyoo: re" bo we'. Houg: lho: nyang: nanu" ri nheig ayoo: baja"- nyang: ri noku we'. Nanu" gi Aseing jhang doem tau" lo boem nghoid rigi nanu" da" bidnoem yiri thung: byu khyo" myheig shu" lo" bang: gi nyangnu" ri nheig khyeug wigi nyangnu" ri yhoem: khyoo: loo nhang: kaid loo goo" wa. Nanu" da" Aseing Mangsoo gi nheig khyeug ziyo' nheig khyeug shoo" myen: yug nghoid da:. Nanu" nya: jhang tau" lo boem nghoid ri nyang: gi nanu" ri lhoem: tau' yu ri" wa? ga: bo da:.
10 Lagyoo: yigi Ephrim byumyu" kung: yi yo' Manashe byumyu" kung: yi da" mougmyid mo voomoo" khang" moo" khyoo: yhe: lho: mougzhung: shoid Zebulun kung: yi jhang ju" sho' yhe: ago". Nghoid loug we' byumyu" yigi nyangnu" ri lhoem: yi wigi juang" pyam boem. 11 Yerusalem khyoo: ri" wa myid bo da" Ashe- Manashe- Zebulun byumyu" kung: mo dayham" houg: moo nyid boem ashi". 12 Mangsoo gi Yuda mung" moo we' moo" zei: wigi khokham yo' nya: gyizoug: yi da" amyeing" dang: ri cang wigi nya: myid vho: ziri cang wa shid re" nyangnu" myid phyed jang" moo mung" byu yiri myid shoin" nhang: da:.
13 Lhammoo" eig khyab moo mung" byu yi myoo" sho' bang: doocid" akaid da" zooyho' zoo: pui" koid goo" wa shid re" Yerusalem moo zeing: foem: nyid ago". 14 Nyangnu" gi Yerusalem mo xoin" ngei" byid: jang" mo yo' shoem: nam pyo: ja: xu: nghe' ngei" byid: jang" moo ci: lo da" phoin: joem dangain" yu wigi Kidron lang: khung" khyoo: she: pyam pyam da:. 15 Hau: lhammoo" khyab daxe: myid: nyid" ein: nyid" ri nyangnu" gi lhid: kaid pui" mo xoin" shid re" yang nu" ri said boem. Thung" khyo" ayung" alho' da" khainjung yi yo' Levi byu yigi nyangnu" gung ri gye" sho' ziyo' Aseing ri shugbyid: da:. Houg: lho: akhid" nyangnu" Noku Yhoem: Moo" moo xoin" joem ri shoug" nghe' ngei" byid: ago". 16 Nyangnu" gi Noku Yhoem: Moo" moo nyangnu" joyoo joem ri Mangso byu Moshe da" tarha" moo khyoo" shid to" ziri cang wigi joyoo yu ago". Levi byu yigi xoin" joem mo suid" ri khainjung yiri byid: wigi houg: ziri phoin: dang moo foid sain" ago". 17 Byumyu" yi myoo" sho' bang: gi: thung" khyo" ayung" alho' yoomo lhid: kaid pui" yang nu" joem ri nyangnu" ayo" said nghoid ago". Houg: yoomo Levi byu yigi hau: ziri nyangnu" shid re" koid byid: wigi yang nu" joem Aseing ri shugbyid: boem. 18 Hau: tho' agoo"- Ephrim- Manashe- Ishakha- Zevulun byumyu" kung: mo re" da" myoo: sho' bang: gi thung" khyo" kyeing sain' khyoo: akoid nghoid ago". Houg: lho: nyangnu" lhid: kaid pui" ri ajoo aeung: khyo" koid ago". Khokham Hezekia gi nyangnu" shid re" hid su" ga: akyu" mho' byid: da:. 19 ?Ngoonu" da" phoug" phyid" yi Aseing Mangsoo we"- nyangnu" thung" khyo" ayung" alho' bang: nghoid loug we' nyangnu" oung: khoug: nheigloem: dangain" wigi nang ri noku boem da" bang: ri re" ge nheigloem: yo' yooboo khyoid byid: we' o"? ga: mho' bye:. 20 Aseing gi Hezekia da" akyu" mho' dang: ri tam' gyo: byid: da:. Nyang: gi mung" byu yiri yooboo khyoid byid: wigi nyangnu" ri dam atab' nghoid da:. 21 Yerusalem moo zeing: foem: nyid boem da" mung" byu yigi nyhed nyid" byeung" sho' doocid" akaid moug zoo: pui" ri gye" gau yi ziyo' koid boem ago". Danyid" yo' danyid" Levi byu yi yo' khainjung yigi nyangnu" yoem: vhoo" dangain" yo' Aseing ri coung" byid: ago". 22 Hezekia gi Levi byu yiri nyangnu" Aseing ri noku da" moo" moo jang jang koid boem yoo coung" byid: da:.
Nyangnu" da" phoug" phyid" yi da" Aseing Mangsoo ri coung" byid: wigi nyhed nyid" ju" sho' xoin" bain ngei" byid: lang" 23 gootu: nyhed nyid" pui" doem koid wa nyangnu" dangain" myid phyed boem. Houg: yoomo nyangnu" gi ngei pyo: ziyo' koid ago". 24 Khokham Hezekia gi mung" byu yi said zoo: wa shid re" nuloo: 1000 du:- yang 7000 du: ri jhungshug byid: wigi gyizoug: yigi gootu: nuloo: 1000 du: yo' yang 10,000 du: byid: ago". Khainjung yi myoo" sho' bang: thung" khyo" kyeing sain' khyoo: koid ago". 25 Houg: yoomo yugkhang" moo" gi pyo boem Yuda byu yi khainjung yi Levi byu yi mougzhung: shoid mo ju" re" da" mung" byu yi Israela yo' Yuda mung" moo khanham we' nyid nyid boem da" tungbau byu yi dangain" pyo: boem. 26 Yerusalem voomoo" goin" ngei pyo: zi byeung" jo, da:. Ciwim gari David nya: yuggi zoo: Sholumon da" pyaid lai thang: mo wigi akhid" ju" sho' hid: yhang: ti" zi abue" yu" nghoid da:. 27 Khainjung yi yo' Levi byu yigi Mung" byu yiri mainkaid jeju" mho' byid: da:. Mangsoo gi mougkhung: moo jo, da" nya: yhoem: mo nyangnu" akyu" mho' dang: ri shoug" gyoo: byid: wigi hau: joem ri khab yu byid: bye:.