3
Sholumon da" nya: phoo khokham David gi Noku Yhoem: Moo" joyoo ri soin' nyheing too" gu: nghoid bye:. Hau: joyoo gi Yebusi byu Aramna da" gug nang: jang: khyo" koid da" joyoo Yerusalem mo Moria boem dang moo nghoid da:. Khokham Sholumon gi nyang: khokham koid zi myid: zain ein: zain' lhammoo" eig khyab ein: khyab ri hau: ziri koid shid" bye:. Khokham Sholumon koid da" Noku Yhoem: Moo" gi sheing: khyoo: 90 pe: yo' pyi: khyoo: 30 pe: bo da:. Xang: shi" vang lo" yab gi pyi: khyoo: Noku Yhoem: Moo" nhoo' 30 pe: sheing: lho: myhang: khyoo: 180 pe: bo da:. Akhoug: shoid khyoo: sheing: gi yo' tab to" da:. Loed do, yab gi shamu thi" yo' kyam: lho: sheing gyeing" ge' tab pyam da:. Hau: joem ri: thab gam lhoo: yo' jangcoo" tei lhoo: kyung" lhid" tab to" da:. Khokham gi Noku Yhoem: Moo" ri sho' phoug" dab da" lug yo' Parvaim mung" mo fang yu da" sheing: wigi yu" yung" shoung: to" da:. Nyang: gi sheing: ri Noku Yhoem: Moo" da" pyi yam joem khyang: joem khoem" duang: khyid: nang jang: yo' khoem" bung joem ri thoeb jang" moo ci: da:. Moo" zei: bang: gi pyiyam moo dung dab dei noem lhoo: ri kyung" tab ago". Gyeung" shang: thang da" yab ga: myheing da" khoug: yab gi sheing: khyoo: 30 pe pyi: khyoo: 30 pe bo da:. Hau: yab gi Noku Yhoem: Moo" yhi' nyang: lam: da:. Gyeung" shang: thang da" yab pyiyam ri thoeb wa shid re" sheing: eig xe: wim tain: ci: da:. Tin" zei: koid jang" moo sheing: eig xi: oung: za ri ci: da:. Houg: lho: tho' pyam mo pyi: yam ri we' sheing: yo' thoeb to" da:.
10 Khokham phoo gi nya: moo" zei: bang: ri joto' yo' dungdab dei noem eig du ri koid. hau: ziri sheing: yo' thoeb lho: Gyeung" shang: thang da" joyoo moo to" too' nhang: bye:. 11-13 Hau: zoem" gi khoem" duang: khyoo: myonhoo: shu: wigi thei shoid he: shoid moo yab jo, da:. Dung eig loem loem dab wigi dung daloem gi 7 pe: dakhyam" sheing: da:. Hau: dung joem gi yab khoug: agung moo nyang: cang" tain" lho: deing da" dathang: gi pyiyam moo tain" wa khyo". Dung ri pyo: ci nhang: da- dung pyo: kaid ri 30 pe: sheing: da:. 14 Gyeing shang: thang yab da" yabkyo' pain" ruang: rigi zin: yung" pain" yo' mougnyoug void- khalham boo" void- ani void joem ri xau" lho: dung dab dei noem joem soolhoo: lhid" tab to" da" gootu: pain" joem yo' koid to" da:.
15 Khokham phoo gi 52 pe: pe: sheing: da" gyid: zeing bung: eig loem koid lho: Noku Yhoem: Moo" shidkhoin" moo zhug to" da:. Zeing bung: khang" moo" moo nyhed pe: dakhyam" sheing: da" gyid: ni zeing dung" dab da:. 16 Zeing phyoo" joem moo gi goin yhang: ti" yo' to" da" jangcoo" avoid yo' gyid: mid" lamei shi" dashoo: cab dab da:. 17 Hau: zeing bung: ri Noku Yhoem: Moo" vang lo" khoem" duang: eig shoid moo zhug to" da mougpyi: shoid khyo" zeing ri Yakhin ga: myheing wigi mougzhung: shoid khyo" zeing rigi Boaza ga: myheing to" da:.