29
(2kh 18:1-3)
Hezekia gi apyaid eig xe: wim: zain ri Yuda khokham bue" lo lho: nyang: gi Yerusalem moo eig xe: gau: zain vhoeb da:. Nya: myhi' gi Zekharia da" myiyi: zoo: Abiya nghoid da:. Nya: da" phoug" phyid" khokham David da" avoid ri cang wigi Aseing vho: ngei da" moo" ri koid da:.
Hezekia gi khokham bue" thang: hau: zain xang: shi" lhammoo" khyab moo nyang: gi Noku Yhoem: Moo" khoem" duang: joem ri doem phang wigi hau: joem ri doem nyheing koid da:. Nyang: gi Noku Yhoem: Moo" bidthu shoid vang" moo khainjung yi yo' Levi yi daphung: ri khe: zheing" to" wigi nyangnu" ri houg moo dang: tid da:. Nyang: tid zigi ?Nanu" Levi byu yigi nanu" nya: gung ri kyeing sain' yu wigi nanu" phoug" phyid" yi Aseing Mangso da" Noku Yhoem: Moo" ri kyeing sain' pyam we'. Noku Yhoem: Moo" ri asain' asen" bue" nhang: da" ja: dangain" ri houg: mo yu pyam we'. Ngoonu" phoug" phyid" yigi ngoonu" da" Aseing Mangsoo ri jhug azug goo" nghoid da:. Houg: lho: Aseing ri avho: ngei nhang: da" moo" ri koid lo da:. Nyangnu" gi nyang: ri she: pyam pyam wigi nyang: nyid da" joyoo ri nyangnu" nungthang phug lo" byoug ago". Nyangnu" gi Noku Yhoem: Moo" ri khoem" myhid" pyam wigi myikug joem ri shid: loo nhang: ago". Israela Mangso da" Noku Yhoem: Moo" moo shoem: nam pyo: ja: xu: nghe' ngei" wa yo' nghe' ngei" xoin" ri shugbyid: wa shid re" ngeug pyam boem. Hau: gang mo Aseing gi Yuda yo' Yerusalem ri nheig yo: lho: nyang: wigi nyangnu" ri koid da" moo" gi yu" gyoug sho' zi nghoid lho: yugkhang" moo" gi gyoug boem bye:. Nanu" hau: khyoo: ri nyeing" za: se' da:. Ngoonu" da" nya: phoo yigi gyi koid jang: moo said pyam shoug" ago". Ngoonu" da" yhoem: seing: myhi' yi yo' zooshang: yigi thung: byu khyo" myheig lo" zi shau" boem bye:.
10 ?Akhid" ngoo gi Israela da" Aseing Mangsoo ngoonu" ri nheig joem: ayoo: loo wa shid re" nyang: yo' dang: theing koid wa ein: myid phyed too" bye:. 11 Nga" zoo yi we"- ayo, aze" thang nyid goo". Nanu" gi nyang: ri shoem: nam pyo: ja: xu: nghe' ngei" byid: wa shid re" yo' byumyu" yi nyang: ri noku coung" byid: ziri vhu" she: wa shid re" Aseing wigi khyen: sain' too" shoug" bye: bang: nghoid ago"? ga: tid da:. 12-14 vhoo: mo Levi byu yigi houg: moo nyid bang: nghoid.
Kohad kung: mo Amasai da" yuggi zoo: Mahad yo' Azaria da" yuggi zoo: Yoela-
Merari kung: mo Abdi da" yuggi zoo: Kisha yo' Yehollelela da" nya: yuggi zoo: Azaria-
Gershon kung: mo Zimna da" yuggi zoo: Yoasha yo' Yoaha da" yuggi zoo: Eden.
Elizaphan kung: mo Shimri yo' Yeuela
Asab kung: mo Zekharia yo' Matania
Heman kung: mo Yehuela yo' Shime
Yeduthun kung: mo Shemaia yo' Uziela bang: nghoid ago".
15 He: bang: nyangnu" mang: nhung" Levi byu yi yo' zeing: foem: wigi nyangnu" dangain" mo, nyangnu" nya: gung ri thung" khyo' gyeung" shang: sho' koid ago". Hau: thang: khokham phoo nyangnu" ri koid wa amyeing" byid: ziyo' dayhang: ti" Aseing da" tarha" ri cang wigi Noku Yhoem: Moo" ri thung" khyo" gyeung" shang: sho' koid ago". 16 Khainjung yigi Noku Yhoem: Moo" ri kyeing sain' pyam wa shid re" akhoug: khyoo: vang yhe: wigi nyangnu" gi thung" khyo" ayung" alho' bui" nhang: da" ja: dangain" ri Noku Yhoem: Moo" vang" khyoo: de" thu pyam ago". Hau: joyoo mo zi Levi byu yigi dangain" ri voomoo" tunggung shoid Kidron lang: khung" khyoo: de" pyam boem.
17 Hau: moo" ri lhammoo" xang: shi" khyab xang: shi" nyid" mo zei: shid" wigi shed nyid" ein: nyid" moo nyangnu" gi yhoem: pain' yab mo zi Noku Yhoem: Moo" ju" sho' dangain" ziri koid pain' bye:. Hau: thang: nyangnu" gi hau: lhammoo" khyab daxe: khyug nyid" ju" sho' gootu: shed nyid" moo" xo' zei: lho: noku wa shid re" Noku Yhoem: Moo" ri soin' nyheing nyid da:.
18 Levi byu yigi khokham Hezekia ri ?Ngoonu" gi nghe' ngei" byid: wa phoin:- gyeung" shang: da" zooyho' shid re" zoobui" yo' hau: joem mo jonu" dangain" bo bo wigi Noku Yhoem: Moo" goin" ziri thung" khyo" kyeing sain' da" moo" ri bain koid bye:. 19 Ngoonu" gi khokham Ahaza nya: Mangsoo ri jhug azug da" hau: zain nyid gu: agyoo: moo nyang: yu pyam da" jonu" joem dangain" ri we' doem yu too" bye:. Houg: lho: hau: ziri doem shug byid: too" bye:. Hau: gu dangain" gi Aseing da" phoin: shidkhoin" moo nghoid da? ga: lo kyo" ago".
20 Khokham Hezekia gi ayoem" nyid loo za: voomoo" mo vhujhung: yiri khe: zheung" lho: nyangnu" dangain" dage" za: Noku Yhoem: Moo" khyoo: yhe: boem bye:. 21 Khokham yhoemkhung: byu yi yo' mung" byu yi da" yooboo joem ri voin pyam byid: wa yo' Noku Yhoem: Moo" ri kyeing sain' pyam wa shid re" xoin" khyo" nyangnu" gi nuloo: nyhed du:- yang nyhed du:- yang nu" nyhed du:- coidbaid nyhed du: ri yu yu ago". Khokham Phoo gi Arun da" amyed ashen yi nghoid boem da" khainjung yiri gougnyhoug joem ri xoin" khyo" phoin: dang moo ngei" byid: wa shid re" tid da:. 22 Khainjung yigi xang: shi" nuloo: joem ri said wigi hau: thang: yang joem yang nu" joem ri said ago". Houg: lho: xoin" du: khang" moo" da" suid" ri phoin: dang moo pyi: shoin" boem. 23 Lo" thang moo nyangnu" gi coidbaid joem ri khokham yo' noku ku" mo, gootu: yi jhang she: lo" wigi nyangnu" lo, joem gi hau: joem dang moo ki" byid: ago". 24 Hau: thang: khainjung yigi coidbaid joem ri said wigi hau joem da" suid" ri phoin: dang moo foid shoin" wigi mung" byu yi dangain" da" yooboo ri voin pyam wa shid re" xoin" khyo" nghe' ngei" byid: ago". Ciwim gari khokham phoo gi Israela byu yi dangain" bang: shid re" nghe' ngei" byid: da" xoin" yo' yooboo khyoid xoin" joem ri ngei" byid: wa amyeing" byid: to" da:.
25 Khokham gi Aseing wigi khokham David ri khokham da" Lapi: Gad khyo" byid: da" jhau" shid khyoo: yo' Lapi: Nathan khyo" byid: da" jhau" shid khyoo: joem ri cang da:. Nyang: gi Levi byu yiri teing yo' jhabceing yo' dage" Noku Yhoem: Moo" moo joyoo byid: to" da:. 26 Hau: music jonu" gi khokham David ci: loo bye: da" jonu" yo' du da:. Khainjung yi we' laboo" joem ri ci: lho: yab jo, boem. 27 Hezekia gi nghe' ngei" xoin" ri shugbyid: wa shid re" amyeing" byid: kaid bye:. Houg: lho: xoin" ngei" byid: shid" lo" uri shava byu yigi Aseing ri coung" nghei ji khoin" khoin" wigi music phung: bang: gi laboo" joem ri yo' gootu: music jonu" joem ri myheing shid" lo boem ago". 28 Hougmoo nyid da" bang: gi noku ku" jang" moo bo bo wigi xoin" dangain" ri bain nghe' ngei" sho' jikhoin" khoin" ziyo' deing da" music thui: joem ri xo' wigi coung" nghei nyid boem. 29 Hau: thang: khokham Hezekia yo' byumyu" yi dangain" gi poid thug thoug wigi Mangsoo ri noku ku" ago". 30 Khokham phoo yo' byumyu" vhujhung: yigi Levi byu yiri David yo' Lapi: Asab wigi lhid" to" da" coung" nghei jikhoin" joem yo' Aseing ri coung" nghei boem wa shid re" tid ago". Hougsu" yugkhang" moo" gi nyangnu" poid thug thoug lho: Mangsoo ri noku ku" nyid zoo" ri gye" gau ziyo' jikhoin" khoin" ago".
31 Hezekia gi byumyu" yiri ?Akhid" nanu" gi thung" khyo" younglho' mo, nghoid ago". Aseing ri jeju" boin: so" da" alu: jhungshug khyo" xoin" joem ri ci: loo ge? ga: tid da:. Nyangnu" gi hau: ziri tam" gyo: wigi nyangnu" mo dayham" gi nghe' ngei" byid: da" xoin" khyo" ngei" byid: wa gougnyhoug joem ri nyang: nya: myid bau" da" khyo" ci: re" ago". 32 Nyangnu" gi nuloo: 70 du:- yang 100 du: yang nu" 200 du: Aseing shid re" nghe' ngei" xoin" khyo" ci: re" ago". 33 Nyangnu" gi nu: loo 600 du: yo' yang 3000 du: ri we' byumyu" yi zoo: wa xoin" joem khyo" ci: re" boem. 34 Hau: gougnyhoug joem ri khainjung yi wigi za: atho' oung: said yoomo moo" oung: sho' nyangnu" ri Levi byu yi pang" byid: ago". Hau: ayo, moo khainjung yi myoo" sho' nyang: nya: gung ri thung" khyo" younglho' sho' koid boem bye:. (Levi byu yigi khainjung yi tho' thung" khyo" younglho' sho' zoem: ci: jang" moo je wigi jhug zug ago".) 35 Hau: tho' agoo"- gung goin" nghe' ngei" xoin"- mung" byu yi zo: da" xoin" mo shugbyid: da" khainjung yi nghe' ngei" ca" da" xu:- nghe' ngei" byid: da" xoin" yo' dage" foid shoin" da" zabyid yhid: joem bo bo da:.
Houg: lho: Noku Yhoem: Moo" moo noku coung" khyoo: ri doem koid shid" ago". 36 Khokham Hezekia yo' mung" byu yigi ngei pyo: boem. Ciwim gari Mangsoo gi nyangnu" ri he: gu: dangain" ri gye" myab sho' koid wa shid re" pang" thoug byid: su: nghoid da:.