26
(2kh 14:21-22: 15:1-7)
Yuda byumyu" yi dangain" gi nya: pho khoo: moo khokham xo' koid wa shid re" Amazia nya: yuggi zoo: apyaid daxe: khyug zain nghoid da" Uzia ri coem' khyen: boem ago". (Uzia gi Amazia shid: thang: ri Elad ri seing: yu wigi voomoo" ri doem de: to" zi nghoid da:.)
Uzia apyaid daxe: khyug zain moo khokham bue" lo lho: Yerusalem moo wim: xe: eig zain vhoeb da:. Nya: myhi' gi Yerusalem mo Yekholia ga: su: nghoid. Nya: pho da" avoid ri cang wigi nyang: gi Aseing vho: ngei da" khyo" koid da:. Nya: laloem lakhoug: moo phajhi" byid: su: Zekharia dei nyid myhang nyang: gi Aseing ri jhug zug tung" dei byid: wigi Mangsoo gi nyang: ri mainkaid byid: da:.
Uzia gi Philisti byu yi yo' gyi zain: go" da:. Nyang: gi Gad- Yamnia- Ashdod voomoo" joem da" vang joem ri phyo' khyo' pyam lho: Ashdod nam moo yo' deing da" Philisti mung" moo gyidab voomoo" joem de to" da:. Mangsoo gi nyang: ri Philisti byu yi Gurabala moo nyid boem da" Arab byu yi yo' Meuni byu yiri oung: pyam wa nyang: ri pang" thoug byid: da:. Amon byu yigi Uzia ri khang" du kaid byid: wigi nya: myeing gi Egutu mung" ju" sho' lang" fu" loo" sho' yoem: bo lo da:.
Uzia gi Yerusalem voomoo" ri ajhoin: khoem" moo"- lang: khung" khoem" moo" yo' vang ajhoin: cang pyuzung joem ri koid da" khyo" wigi gyidab yoem: je boo nhang: da:. 10 Nyang: gi dain" pa: moo we' gyidab pyuzung joem koid wigi gyid teing thoem" myoo: sho' we' du: to" da:. Ciwim gari nyang: gi bidvang shoid boem khyid: moo yo' dain" pa: joem moo gougnyhoug phung: myo: sho' yoo" yoomo nghoid da:. Nyang: gi yoo koid ziri myid boo su: nghoid yoomo boem moug: cang zabyid khyam: koid goo" wa yo' myidxu: ge da" mougmyid moo yoo koid zoo: goo" wa shid re" mung" byu yiri yoem: byid: da:.
11 Nyang: gi gyi khaid pui" shid re" jen" jen" nghoid da" gyidab moo" dadab yo" da:. Hau: joem ri nya: da" moo" seing: yi nghoid boem da" Yeiela yo' Maseia eig yug wigi khokham da" zoug: mo dayug nghoid da" Hanania yu' goem nyid da" lo, khoug: moo nyid wigi lhid" xoem" to" ago". 12 Gyidab gi gyizoug: 2600 yug wigi vhoeb da:. 13 Houg: bang: da" lo, khoug: moo gyizoo: 307,500 yug gi khokham pho shid re" nya: gyivoo yiri oung: sho' gyi yo" khaid da" bang: bo da:. 14 Uzia gi gyizoo: yiri goo joem lham: joem sham: mug joem gyikhen joem lid joem myoo: joem lo, lhei" lug go, joem ri gam byid: da:. 15 Nya: da" aseig se' koid thu' bang: gi Yerusalem moo beig myoo: joem pyuzung joem yo' voomoo" vang jhoin: mo du" khyo' kaid wa da" lug boem moo" joem ri koid thu' byid: ago". Nya: myeing gyi: khyoo: gi khyi khang" moo" khyoo: byo lo lho: Mangsoo mo pang" thoug byid: ziri nyang: yo" kham yu bye: yoomo nyang: gi gye" yoem: boo su: bue" lo da:.
16 Nghoid loug we' khokham Uzia gi yoem: bo ri" lang" nyang: gi nheigloem: gyi: lo wigi hau: zigi nyang: ri gyoeb gyo" loo" nhang: da:. Nyang: gi nya: da" Aseing Mangsoo ri shoem: nam pyo: ja: xu: ri nghe' ngei" wa Noku Yhoem: Moo" khyoo: yhe: khyo" wigi ayung" alho' koid pyam da:. 17 Khainjung Azaria gi yoem: bo da" byu shed xi: yug yo' voem" myid bo da" khainjung yiri shu" lho: khokham phoo ri toem' pyam wa shid re" nya: thang: khyoo: cang yhe: da:. 18 Nyangnu" gi ?Uzia we"- Aseing ri shoem: nam pyo: xu: nghe' ngei" byid: wa akhang" nang ayoo" nghoid da:. Arun da" amyed ashen yi mo khainjung yi za: he: moo" ri koid wa kyein: sain' too" shau" da:. He: gyeung" shang: joyoo mo thu' loo" we'. Nang gi Aseing Mangsoo ri gyi koid abye:. Nya: mainkaid jeju" ri nang ayo" yu loo wa myang? ga: tid ago".
19 Uzia gi Noku Yhoem: Moo" mo shoem: nam pyo: ja: xu: nghe' ngei" da" phoin: ayam moo shoem: nam pyo: ja: xu: khu ri ci: wigi yab jo, da:. Nyang: gi khainjung yiri nheig yo: wigi houg: jang: nya: ngilang: moo manggam bue" thu' re" da:. 20 Azaria yo' gootu: khainjung yiri khokham phoo da" ngilang: ri yu" gyoug yu" lhung: tung" yu" zhug to" wigi Noku Yhoem: Moo" mo agyoo: atho' thu' loo" nhang: boem. Nyang: gi myab myab thu' lo" da:. Ciwim gari Aseing gi nyang: ri yooboo dam byid: bye: yoomo nghoid.
21 Khokham Uzia gi nya: apyaid deing da" gu: moo nya: noo phyoo" yoomo thung" khyo" ayung" alho' bue" pyam da:. Noku Yhoem: Moo" khyoo: adoem shoug" vang yhe: loo: nghoid da:. Nyang: gi nyang: nya: yhoem: moo nyid nyid wigi moo" dangain" mo theing: nyid da:. Hau: ayo, gyoo: moo mungdain: ri nya: yuggi zoo: Yotham vhoeb da:.
22 Amoz da" yuggi zoo: Lapi: Esaia gi khokham Uzia nyang: vhoeb lo da" ayo, gu: mo nyang: koid lo da" gootu: moo" dangain" lhid" xoem" to" da:. 23 Uzia gi shid: lo" wigi khokham loeb boug moo myhoeb pyam ago". Nghoid loug we' nya: noophyoo" yoomo nyang: ri khokham loeb joem moo amyhoeb nghoid ago". Nya: yuggi zoo: Yotham gi nya: khoo: moo khokham xo' koid da:.