25
(2kh 14:2-6)
Amazia gi apyaid eig xe: wim: zain moo khokham bue" lo wigi nyang: gi Yerusalem moo eig xe: gau: zain vhoeb da:. Nya: myhi' gi Yerusalem mo Yehoadin nghoid da:. Nyang: gi Aseing ri ngei nhang: da" moo" koid da:. Nghoid loug we' hau: ziri anoug akhyoid koid da:. Nyang: yoem: so' ri teing sho' yo" yu yo' nya: phoo ri said pyam da" gyizoug: yiri said pyam da:. Nghoid loug we' nyang: gi houg: bang: da" zooshang: yiri gi asaid pyam nghoid da:. Aseing wigi Moshe tarha" moo amyeing" byid: to" da" gu: ri cang pyeing da:. Hau: zigi ?Nya: myhi' nya: phoo yigi nya: zoo: yi shoid da" yooboo yoomo said pyam zi age shoug"- nya: zooshang: yigi nya: myhi' nya: phoo bang: shoid da" yooboo yoomo said pyam zi age shoug" wa. Byu dayug gi nyang: nya: shoid da" yooboo yoomo za: said pyam shoug" wa nghoid da? ga: zi nghoid.
(2kh 14:7)
Khokham Amazia gi Yuda yo' Benyamin kung: mo yuggi yi dangain" ri gyidab khyoo: lhoung: yu lho: nyangnu" byumyu" kung: ri cang wigi dakhyeing" ri vhoeb da" gyizoug: yi dashoo: ri vhoeb da" gyizoug: yiri khyen: sain' to" da:. Hid moo apyaid eig xi: zain yo' hau: tho' je gyi: da" bang: bo bo wigi byu dangain" 300,000 yug nghoid ago". Nyangnu" gi khyen: yu da" gyizoo: yi nghoid boem ziyo' gyi khaid pui" shid re" jen" jen" nghoid lho: lham: yo' goo joem ri nyeing" za: se' ci: bang: nghoid ago". Hau: tho' agoo" aphoug" ngei myid: tain: yo' Israela gyizoo: 100,000 yug ri nyang: ngho" yu da:. Nghoid loug we' Lapi: dayug gi khokham pho jhang yhe: wigi nyang: ri ?Hau: Israela gyizoo: yiri nang yo' dage" ashu". Aseing gi hau: mougzhung: mungdain: mo byu yi yo' dage" anyid nghoid da:. Nang gi nyangnu" bo bo wigi gyi khaid pui" moo gyi yoem: je boo wa ga: jho: da:. Nghoid loug we' oung: wa yoem: so' soem" wa yoem: so' yoo" su: gi Mangsoo danghoid da:. Nyang: gi re" gyivoo yiri nang ri oung: pyam wa akhang" byid: wa? ga: tid.
Amazia gi Lapi: phoo ri ?Nghoid loug we' nyangnu" shid re" ngoo byid: pyam bye: da" ngei dangain" yo' sen: wigi khasu" ein: wa la".
Lapi: phoo gi ?Aseing gi hau: tho' je myoo: sho' nang ri yo" doem tau" byid: su: nghoid da? ga: phug tid. 10 Houg: yoomo Amazia gi vhoo" kung: lhung: to" da" gyizoo: yiri yhoem: khyoo: doem tau" loo" wa shid re" nyangnu" ri tid kaid da:. Nyangnu" yhoem: khyoo: tau" lo" boem yoomo Yuda byu yiri kyid: kyid: khoo" sho' nheig yo: ago".
11 Amazia gi nya: da" voem" koid myid ri kaid yu wigi nya: gyidab ri xoo" langkhung" khyoo: shu" vhu" she: yhe: lo" da:. Hougmoo nyangnu" gyi yhe: zain: wigi Edom gyizoo: damoin ri said pyam ago". 12 Houg: lho: gootu: damoin yug rigi shoug" myheig yu boem ago". Nyangnu" gi thung: byu yiri Sela voomoo" mo lug pyo' phyoo" khyoo: shu" do, lo" wigi nyangnu" vhoo: mo lugthain: moo gyo" shid: goo" baja" ga: nyangnu" ri doin: phyed khyo' pyam boem.
13 Hau: ayo, moo gyi khaid pui" khyoo: Amazia nyang: yo' dage" bo cang wa akhang" abyid: da" Israela gyizoo: yigi Samari voo yo' Bed Horan agyoo: mo Yuda voomoo" joem ri khaid zain: wigi byu soem" khyeing" yug ri said pyam lho: lanyhoeb myoo: sho' shoem" yu pyam ago".
14 Amazia gi Edom byu yiri khaid oung: pyam jang" mo doem tau" lo uri nyang: gi houg: bang: da" yu phara" soolhoo: ri nyang: yo' dage" ci: lo wigi hau: joem ri lo zhug to" lho: no' ziyo' hau: joem ri shoem: nam pyo: ja: nghe' ngei" byid: da:. 15 He: zigi Aseing ri nheig yoo: nhang: wigi nyang: gi Amazia jhang Lapi: dayug ri nhang: kaid da:. Lapi: phoo gi ?Re" yoem: so' mo lang" nyangnu" byu yiri ayo" khyoid yu boem da" tungbau: yu phara" joem ri nang ciwim no' la"? ga: myid.
16 Amazia gi dang: lhoid ji lho: ?Khokham ri phajhi" byid: su: khyo" ngoonu" nang ri khanham mo yoovoin foin: too" bye: la". Dang: atid loo: anghoid ri nang ri ngoo said pyam ca" wa lhe"? ga: tid.
Lapi: phoo gi ?Nang gi he: gu: dangain" ri koid wigi nga" phajhi" byid: dang: ri ce: shu: anhang: loo: yoomo Aseing gi nang ri phyo' shoin' pyam wa myid phyed too" bye: da" khyoo: ri ngoo akhid" si' bye:? ga: tid lho: theing: pyam da:.
(2kh 14:8-20)
17 Yuda khokham Amazia yo' nya: phajhi" byid: bang: gi Israela ri gyi kaid ago". Hau: thang: nyang: gi Yehoahaza da" yuggi zoo:- Yehu da" myid: zoo: nghoid da" Israela khokham Yehoasha ri lagyoo: nhang: kaid wigi gyi khaid wa nyang: ri lhung: da:. 18 Yehoasha gi Amazia ri ?Goonham' Lebanon boem joem mo zukyen: gam dagam gi shamu gam ri ?Re" myiyi: zoo: ri nga" yuggi zoo: yo' lo, xo' wa shid re" byid: zhoo" la? ga: lagyoo: yo' tid nhang: kaid ga. Siyoo gougnyhoug lam" dadu: so" lid: lo" wigi mhain" pung ri nang: nhe" pyam da:. 19 Akhid" nang Amazia gi Edom byumyu" yiri oung: pyam wigi phau: nyid da:. Nghoid loug we' ngoo gi nang ri yhoem: moo nyid nyid wa shid re" phajhi" byid: da:. Nang yo' re" byu yi adang moo yau: khi" zang" nhang: wa da" byo, yoin khyoo: ri: ciwim lhu: zhang" kaid la"? ga: he: dang: phyed ri foin: tau" kaid da:.
20 Nghoid loug we' Amazia gi atam" gyoo: nghoid da:. Amazia gyi soem" wa zigi Mangsoo myid vho: khyoo: nghoid da:. Ciwim gari nyang: gi Edom yu phara" soolhoo: joem ri no' yoomo nghoid da:. 21 Houg: yoomo Israela khokham Yehoasha gi Yuda khokham Amazia yo' gyi zain: wa yhe: lo" da:. Nyangnu" gi Yuda mung" mo Bed Sheme moo shau" boem. 22 Yuda gyidab gyi soem" byug da:. Houg: lho: gyizoo: yigi nyangnu" yhoem: khyoo: phang: tau" lo" boem ago". 23 Yehoasha gi Amazia ri myheig yu wigi nyang: ri Yerusalem khyoo: shu" lo" da:. Nyang: gi Ephrim khoem" moo" mo zi ajhoin: khoem" moo" ju" sho' eig shoo: gaid bo da" voomoo" vang ri phyo' khyo' pyam da:. 24 Nyang: gi Obed Edom da" amyed ashen yi wigi goem boem to' da" Noku Yhoem: Moo" mo ngei yo' sheing: dangain" Noku Yhoem: Moo" mo zi joem yo' khokham kho" jonu" joem ri Samari khyoo: lanyhoeb khyo" yu lo" da:. Nyang: gi khyoid yu wa byu yiri we' nyang: yo' dage" shu" lo" da:.
25 Yuda khokham Amazia gi Israela khokham Yehoasha tho' daxe: wim: zain jain" sho' kangso' dei nyid da:. 26 Amazia nyang: vhoeb shid" lo jang" mo lo" thang ayo, ju" sho' mo nyang: koid lid lo da" gootu: moo" dangain" ri Yuda yo' Israela khokham yi da" mhoomyid: shen" dam pug moo lhid" xoem" to" da:. 27 Aseing ri nyang: thougtheung gyi koid da" ayo, mo Yerusalem moo nyang: ri gyi koid khyoo: bue" lo da:. Lo" thang moo nyang: gi Lakhisha voomoo" khyoo: phang: lo" da:. Nghoid loug we' gyivoo yigi houg: nya: thang: cang khaid wigi nyang: ri said pyam boem. 28 Nya: mang ri myang: moo tho' wigi Yerusalem khyoo: yu lo lho: nyang: ri David voomoo" khokham loeb boug moo myhoeb pyam da:.