24
(2kh 12:1-16)
Yosha gi apyaid nyhed zain moo Yuda khokham bue" lo wigi Yerusalem moo myid: xi: zain vhoeb da:. Nya: myhi' gi Berasheba voomoo" mo Zibia ga: su: nghoid. Nyang: gi khainjung Yehoiada dei nyid da" myhang Aseing ri vho: ngei nhang: da" moo" koid da:. Yehoiada gi khokham Yosha shid re" yhoem: seing: myhi' eig yug khyen: byid: da:. Hau: tang: gi nyang: ri yuggi zoo: yi myiyi: zoo: yiri khu: byid: da:.
Yosha gi khokham bue" zi dayo, zoo: myang" thang: ri nyang: gi Noku Yhoem: Moo" ri doem nyheing ca" ga: myid phyed da:. Nyang: gi khainjung yi yo' Levi yiri Yuda voomoo" joem khyoo: yhe: lho: byumyu" yi dangain" mo, jang" mo Noku Yhoem: Moo" ri zain khang" moo" yo" doem nyheing wa ngei tham: sho' cang koid: zheing" yu wa shid re" amyeing" khyo' kaid da:. Nyang: gi nyangnu" ri houg: jang: koid wa shid re" tid da:. Nghoid loug we' nyangnu" gi xei' nyid boem. Houg: yoomo nyang: gi nyangnu" vhujhung: Yehoiada ri khe: yu lho: Aseing dei zoo Moshe wigi byumyu" yiri Aseing shidkhoin" zoem" ri pang" thoug wa ngei byid: goo" wa shid re" mho' to" da" Yuda yo' Yerusalem mo Levi byu yi koid: yu boem da" kheing" ri nang ciwim akoid: nhang: la" ga: mho' da:.
(Hau: akyang" byo, da" myiyi:- Athalia da" thang: cang bang: gi Noku Yhoem: Moo" ri byo, yoin" loo" nhang: lho: gyeung" shang: da" jonu" ri Bala ri no' jang" moo ci: pyam boem).
Khokham gi alu ngei kaid wa shid re" Levi byu yiri kuid: daloem: koid nhang: wigi hau: ziri Noku Yhoem: Moo" khoem" duang: moo to" too" wa shid re" amyeing" byid: da:. Nyangnu" gi Yerusalem yo' Yuda mung" goem: sho' khyoo: Mangso dei zoo: Moshe wigi dain" pyoid yoo moo xang: shi" koid: zheing" da" kheing" ri yugkhang" moo" Aseing jhang ci: ri" goo" wa shid re" dang: pyeung: kaid boem. 10 He: zigi byumyu" yiri yo' nyangnu" da" vhujhung: yiri ngei nhang: da:. Nyangnu" gi khyeing" ngei ri ci: re" wigi kuid: moo byeung" sho' re" kaid ago". 11 Levi byu yigi nyid" khang" nyid" koid: ri yu" coung: wa yoovoin boo bang: nghoid da" khokham gyizoug: yi jhang lhung dang lo" ago". Hau: ngei kuid: byeung" khang" moo"- khokham da" moo" seing: yo' khainjung mo" gungthid koid wigi hau: ngei joem ri thoid yu lho: hau: kuid: ri nya: joyoo khyoo: doem yhe: to" boem. Hougsu" nyangnu" gi ngei myoo" sho' shoug" zoem: yu ago".
12 Khokham yo' Yehoiada gi hau: ngei ri Noku Yhoem: Moo" doem nyheing da" moo" ri yoovoin yu yu" nyid bang: ri lhung byid: ago". Nyangnu" gi doem nyheing jang" moo ci: da" lug kho' bang:- lo, moo" zei: bang:- to' joem ri baid bang: ri vhoo" kung: lhoung: yu boem. 13 Moo" zei bang: dangain" gye" yoem: kaid wigi zei: boem yoomo akhang: yhang: ti" bui" sho' apyaid atoo: geing: jo, da" Noku Yhoem: Moo" ri yo" koid ago". 14 Doem nyheing koid khyoo: bain lang" deung da" sheing: yo' ngei ri khokham yo' Yehoiada ri byid: wigi hau: tang: gi Noku Yhoem: Moo" shid re" jarung: joem yo' gootu: oug" khu lang: bain joem ri koid jang" moo ci: da:.
Yehoiada kangso' dei nyid myhang Noku Yhoem: Moo" moo xoin" joem main: main: ngei" byid: boem. 15 Nyang: gi apyaid dasho: soem" xi: zain ju" wigi gye" mang: thang: ri shid: lo" da:. 16 Nyangnu" gi Israela byumyu" yi shid re" we' Mangso shid re" we' Noku Yhoem: Moo" shid re" we' nyang: koid lid lo da" moo" zoo" ri laxoem" koid byid: da" khyo" David voomoo" mo khokham loeb moo nyang: ri myhoeb to" da:.
17 Nghoid loug we' Yehoiada shid yo' Yuda vhujhung: yigi nyangnu" dang: ri tam" gyoo: byid: wa shid re" khokham Yosha ri mhid" phyo' yu ago". 18 Houg: yoomo byumyu" yigi nyangnu" da" phoug" phyid" yi Aseing Mangso da" Noku yhoem: moo" moo noku nyid ziri theing: pyam ago". Houg: lho: yu phara" soolhoo: joem ri yo' Ashera yu phara" myhi' da" gung du soolhoo: joem ri no' lo boem. He: yooboo joem ri shoid da" nyangnu" yooboo gi Aseing da" nheig joem: yo: ziri Yuda yo' Yerusalem adang moo ju" loo nhang: da:. 19 Aseing gi nya: jhang doem phug lo wa shid re" nyangnu" ri tid poin" byid: wa Lapi: yiri nhang: kaid da:. Nghoid loug we' byumyu" yigi atam" gyoo: nghoid da:. 20 Houg: lang" Mangso da" Venyi: gi khainjung Yehoiada da" nya: yuggi zoo: Zekharia ri re" vhoebkhang" da:. Nyang: gi byumyu" yi yo" myang wa joyoo moo yab jo, wigi ?Nanu" gi nya: amyeing" dang: ri ciwim acang pyeing loo: nanu" nya: dang moo ciwim kyi" khyeug lho: nanu" nya: dang moo ciwim kyi" khyeug zi bui" nhang: nyid go" la" ga: Aseing Mangsoo myid: nyid. Nanu" nyang: ri she: pyam pyam yoomo nanu" ri we' nyang: she: pyam pyam bye:? ga: nyho: da:. 21 Khokham Yosha gi Zakharia ri gyi koid jang" moo bo bo wigi khokham da" amyeing" khyo" byumyu" yigi Noku Yhoem: Moo" vang khoug: moo Zakharia ri lug boem yo' du" said pyam ago". 22 Khokham phoo gi nyang: ri: Zakharia da" nya: phoo Yehoiada jhug zug za: dei byid: lo da" khyoo: ri to" myid pyam wigi Zakharia ri said pyam da:. Zakharia gi kang: gyo" lo" nyid uri ?Nang koid nyid ziri Aseing myang wigi nang ri yooboo dam byid: baja" o"? ga: tid da:.
23 Hau: zain xung" thu yo, ju" lang" Suri gyidab gi Yuda yo' Yerusalem ri gyi re" zain: wigi vhujhung: dangain" ri said pyam lho: lanyhoeb myoo" sho' ri Damasku khyoo: shoem" ci: lo" boem da:. 24 Suri gyidab ngi nghoid loug we' Aseing gi gye" gyi: da" Yuda gyidab ri oung: pyam wa akhang" byid: bye:. Ciwim gari byumyu" yigi nyangnu" phoug" phyid" yi da" Aseing Mangsoo ri she: pyam pyam yoomo nghoid da:. Hid: su" khyo" wigi khokham Yosha ri yooboo dam byid: bye:. 25 Yosha gi dam gye" xoo: sho' dab da:. Gyivoo yi zoid: phang: loo" lang" nya: gyizoug: eig yug gi nyang: ri thougtheung wigi khainjung Yehoiada da" nya: yuggi zoo: ri said gang mo latoo: phug da" khyo" nya: yhoeb cuang moo nyang: ri said pyam ago". Nyang: ri David voomoo" moo myhoeb pyam ago". Nghoid loug we' khokham loeb boug moo anghoid nghoid da:. 26 (Nyang: ri gyi koid thougtheung bang: gi Amon myiyi: myhi' Shimead da" nya: yuggi zoo: Zabad yo' Moba myiyi: myhi' Shimrid da" nya: yuggi zoo: Yehozabad tang: nghoid.) 27 Khokham yi da" akhyoo" ri lhid" to" da" mougsoug" pug moo Yosha da" yuggi zoo: yi da" mhoomyid:- nyang: ri yooboo zhug da" Lapi: dang: joem Noku Yhoem: Moo" khasu" doem koid da" khyoo: lhid" xoem" joem bo bo da:. Nya: yuggi zoo: Amazia gi nya: khoo: moo khokham xo' koid da:.