23
(2 Kh 11:4-16)
Khainjung Yehoiada gi khyug zain bain lang" nyid thang: moo" zei: wa ayo, ju" abye: ga: myid phyed da:. Nyang: gi Yehoram da" yuggi zoo: Azaria- Yehohanan da" yuggi zoo: Ishamaela- Obed da" yuggi zoo: Azaria- Adaia da" yuggi zoo: Maseia- Zikhri da" yuggi zoo: Elishaphad ga: da" gyizoug: wim: yug yo' dangsoo" daloem: koid bye:. Nyangnu" gi Yuda mung" mo voomoo" joem dangain" khyoo: yhe: lo" wigi Levi byu yi yo' byumyu" akung: ako' yi da" vhujhung: yi dangain" ri nyangnu" yo' dage" Yerusalem khyoo: shu" lo ago".
Nyangnu" dangain" mo, gi Noku Yhoem: Moo" moo zeing: foem: lho: hougmoo khokham da" yuggi zoo: Yosha yo' dang: theing daloem: koid ago". Yehoiada gi nyangnu" ri ?Khokham koid thang su: da" yuggi zoo: hid moo nyid. David da" amyed ashen yi nghoid ca" ga: Aseing dangsoo" byid: to" ziyo' dayhang: ti" akhid" nyang: khokham nghoid bui" ca" da:. He: zigi ngoonu" koid wa khyoo: nghoid. Khainjung yi yo' Levi byu yi Dougno: Bidnyid moo moo" re" zei: nyid lang" nyangnu" soem" boem mo daboem gi Noku Yhoem: Moo" khoem" moo zung" goo" wa. Gootu: daboem gu: gi khokham vang" ri zung" wa. Deing da" gu gi apoem: ayang: khoem" moo" moo nyid nyid wa. Meing byu yi dangain" gi noku yhoem: mo" vang" moo foem: nyid goo" wa. Moo" eung: da" khainjung yi yo' Levi byu yi mo jain" wigi Noku Yhoem: Moo" khyoo: hang" we' avang yhi: wa. Nyangnu" gi houg: khyoo: yo" vang yhe: ago". Ciwim gari nyangnu" gi kyeing sain too" shoug" bye: bang: nghoid ago". Nghoid loug deing da" mung" byu yigi Aseing khyoo" shed da" dang: ri cang wigi tunggung moo nyid nyid ca" da:. Levi byu yigi nyangnu" sham: ri she: ci: wigi khokham da" lheing khab' moo yab jo, wigi zung" ca" da:. Khokham khakhyoo: loo" khakhyoo: cang ca" da:. Noku Yhoem: Moo" khyoo: vang loo wa soin' su: hang" ri we' said pyam shoug" wa? ga: tid da:.
Levi byu yi yo' Yuda byu yigi Yehoiada da" khyoo" shid khyoo: ri bui" sho' cang koid boem. Gyizoug: yigi moo" voin bang: yo' thu' loo" bye: bang: yo" se' kho' yu wa shid re" Dougno: Bidnyid moo nyangnu" moo" theing: boem lang" byu dayug ri we' anhang: thu' kaid nghoid da:. Yehoiada gi gyizoug: yiri lham: yo' goo joem ri byid: da:. Hau: zigi Noku Yhoem: Moo" moo shoung: to" da" David wigi seing: lo da" jonu" nghoid. 10 Nyang: gi khokham ri goem loem byid: wa shid re" Noku Yhoem: Moo" shidkhoin" moo sham: she: ci: wigi nyid nyid bang: ri: nyhid: to" da:. 11 Hau: thang: Yehoiada gi Yosha ri shu" thu lo wigi nya: vhuloem mo bid moug zhung" byid: wigi khokham tarha" soug" pug ri ab byid: da:. Hougsu" khyo" nyang: ri khokham koid nhang: da:. Khainjung Yehoiada yo' nya: yuggi zoo: yigi Yosha ri xu: gyoid byid: lho: yugkhang" moo" gi ?Khokham phoo kang: sheing: baja" o"? ga: nyho: yoid da:.
12 Athalia gi meing byu yi khokham ri coung" nyid da" thui: ri shoug" gyoo: lang" meing byu yi zeing: foem: nyid da" Noku Yhoem: Moo" khyoo: hain: hain: yhe: lo" da:. 13 Houg moo khokham aseig gi Noku Yhoem: Moo" shidkhoin" khokham yi shid re" zhung: to" da" zeing bung: nam moo gyizoug: yi yo' laboo" moid bang: wigi lheing khoem lho: yab jo, ziri yhe: shau" myang da:. Meing byu yi dangain" gi ngei pyoo: tung" nyho: wigi laboo" joem moid ago". Noku Yhoem: Moo" mo music phung: gi nyangnu" ci: da" music zi joem yo' pui" koid nyid ago". Nyang: gi nheigloem: thang ziyo' nya: byi ri lang: ceig pyam wigi ?Gyivoo- gyivoo? ga: nyho: da:.
14 Yehoiada gi Athalia ri Noku Yhoem: Moo" vang khoug: moo anau said pyam nghoid da:. Houg: lho: nyang: gi gyizoug: yiri khe: yu wigi ?Nyang: ri goem loem bang: agyoo: khyo" shu" thu' loo" ge'. Nyang: ri khyoid yu wa soin' yug hang" ri nghoid loug said pyam ge'? ga: tid.
15 Nyangnu" gi nyang: ri myheig yu wigi khokham vang" khyoo: shu" lo" lho: myang: khoem" duang: moo nyang: ri said pyam ago".
(2 Kh 11:17-20)
16 Khainjung Yehoiada gi khokham Yosha yo' byumyu" yi ri Aseing da" byumyu" yi bui" wa shid re" nyang: yo' dage" dang: theing koid nhang: da:. 17 Hau: thang: nyangnu" dangain" gi Bala noku yhoem: khyoo: yhe: lho: hau: ziri yhe: phyo' khyo' pyam ago". Nyangnu" gi phoin: joem ri yo' yu phara" soolhoo: joem ri houg moo baid khyoeb mhoin' pyam lho: phoin: joem shidkhoin" moo Bala khainjung Matan ri said pyam boem bye:. 18 Yehoiada gi khainjung yi yo' Levi byu yiri Noku Yhoem: Moo" mo moo" ri gung" nhang: da:. Nyangnu" gi khokham David wigi voin vu wa soin' byid: to" da" moo" joem ri bui" sho' koid wigi Moshe tarha" ri cang wigi Aseing ri xoin" nghe' ngei" wa moo" ri koid ago". Nyangnu" gi music phung: yo' pui" koid jang" moo we' gung" da:. 19 Yehoiada gi thung" khyo" ayounglho' da" bang: dangain" ri toem' pyam wa shid re" Noku Yhoem: Moo" khoem" duang: ri we' goem loem bang: ri sain' to" da:.
20 Gyi zoug: yi mung" vhoeb bang:- moo" voin ludaid yi yo' deing da" byumyu" yi dangain" gi Yehoiada jhang re" zoeb wigi khokham ri Noku Yhoem: Moo" mo zi khokham kho" ju" sho' cang yhe: ago". Nyangnu" gi khoem" moo" duang: khyo" vang yhe: wigi khokham gi khokham zhungtang moo joyoo yu da:. 21 Byumyu" yi dangain" gi ngei pyo: ziyo' byeung" jo, wigi akhid" voomoo" gi Athalia ri said pyam bye: yoomo ngei pyo: yug yo nyid da:.