21
Yehoshaphad shid: wigi David voomoo" mo khokham loeb yoo mo myhoeb pyam ago". Nya: yuggi zoo: Yehoram gi nya: khoo: moo khokham xo' koid da:.
(2 Kh 8:17-24)
Yuda khokham Yehoshaphad da" yuggi zoo: Yehoram gi Azaria- Yehiela- Zekharia- Azariahu- Mikhaela yo' Shephatia ga: da" nya: nhung" yi khyug yug yo" da:. Nya: tang: ho' yi nya: phoo gi nyangnu" ri sheing:- ngei yo' gootu: phoug" dab da" jonu" myoo: sho' ri byid: lho: Yuda mung" mo gyidab voomoo" dayug ri davoo voo moo zoug koid nhang: da:. Nghoid loug we' Yehoram gi zooshid" nghoid yoomo Yehoshaphad gi nyang: ri nya: khoo: moo khokham xo' koid nhang: da:. Yehoram gi mungdain: ri teing sho' yo' bain zei: ci: lang" nya: nhung" bang: dangain" yo' Israela gyizoug: dayham" ri said pyam da:.
Yehoram gi apyaid soem" xe: eig zain ri khokham bue" lo lho: Yerusalem moo shed zain vhoeb da:. Nyang: gi khokham Ahab yo' Israela khokham gootu: yi da" akhyeing" leug ri cang da:. Ciwim gari nyang: gi Ahab da" myiyi: zoo: dayug ri lo, xo' yu da:. Nyang: gi Aseing ri thougtheung yooboo shoid da:. Nghoid loug we' Aseing gi David da" khokham byuxeig ri anau phyo' pyam nghoid da:. Ciwim gari nyang: gi David yo' dang: theing koid to" wigi nya: amyed ashen yigi khanham we' xo' lho: vhoeb loo goo" wa ga: dangsoo" byid: to" yoomo nghoid da:.
Yehoram vhoeb da" ayo, gyoo: moo Edom gi Yuda ri thougtheung gyi koid wigi loid byoin da" mungdain: bue" lo da:. Houg: yoomo Yehoram yo' nya: gyizoug: yigi gyi myang: rheing" joem yo' dage" Edom khyoo: jhen" vang yhe: lo" ago". Edom gyidab gi nyangnu" ri vang: ci: ago". Nghoid loug we' myen" ri nyangnu" phang: thu' loo" wa soin' lho: phang: loid lo" ago". 10 Hau: ayo, mo Edom gi Yuda vhoeb khang" da" akhoug: mo loid byoin da" mungdain: nghoid lo" da:. Hau: ayo, gyoo: moo nyang: Libna voomoo" we' thougtheung gyi koid da:. Ciwim gari Yehoram gi nya: da" phoug" phyid" yi da" Aseing Mangsoo ri she: pyam bye: yoomo nghoid da:. 11 Nyang: gi Yuda boem moug: cang tungbau yu phara" ri no' da" joyoo joem rilang" koid lho: Yuda yo' Yerusalem byu yiri Aseing ri thougtheung yooboo shoid wa vhu" shu" she: ashi" da:.
12 Lapi: Elia gi Yehoram jhang vhoo: moo lhid" to" yhang: te" da" mougsoug" dakhyab lhid" foin: kaid da.Hau: zigi ?Re" da" phoug" phyid" David da" Aseing Mangsoo gi nang ri dang: phyed byid: abye:. Ciwim gari nang gi re" phoo khokham Yehoshaphad yo' re" phoug" khokham Asa da" leug ri acang koid yoomo nghoid da:. 13 Hau: gungthid nang gi Israela khokham yi da" leug ri cang lho: Yuda yo' Yerusalem byu yiri Ahab yo' nya: khoo: moo xo' koid bang: wigi Israela byu yiri jhug azug khyoo: shu" koid boem ziyo' dayhang: ti" Mangsoo ri zhug azug koid nhang: da:. Nang gi re" tho' je gi bang: nghoid boem da" re" mang: nhung" yiri lang" said pyam da:. 14 Hau: akyu" gi Aseing wigi re" byumyu" yi re" zooshang: yi yo' re" yhoem: seing: myhi' yiri gye" thain: sho' yooboo dam byid: lho: re" jonu" joem ri phyo' pyam wa. 15 Nang ri danyid" yo' danyid" je xo: ri" wa nghoid da" voem: doug: khe" no ziri kham: zo: loo wa? ga: zi nghoid da:.
16 Panglai: gyid yam cang de: nyid boem da" Etiopi byu yi anam moo Philisti yo' Arab byumyu" yi dayham" nyid boem ago". Aseing gi Yehoram ri gyi yhe: zain: boem wa shid re" houg: bang: ri jhoin" kaid da:. 17 Nyangnu" gi Yuda mung" khyoo: jhen" vang yhe: wigi khokham kho" ri yhe: phyo' yu lho: khokham pho da" yhoem: seing: myhi' yi yo' nya: da" yuggi zoo: zoothang Ahazia mo lid yuggi zoo: dangain" ri thung: byu yi khyo" shu" lo" byug ago".
18 He: zi bue" thang: ri Aseing gi khokham phoo ri voem doug: khe" noo nhang: da" noo phyoo" ri bui" nhang: da:. 19 Hau: noo gi alug eig zain koo:- zo" zo" mo je xo: lo wigi lo" thang moo khokham phoo asho" ajhen: shid: lo" da:. Nya: phoug" phyid" yiri koid ziyo' dakhyo" nyang: ri koug ngoug jang" moo: khyoem moo" myi: amoid byid: nghoid ago".
20 Yehoram gi apyaid soem" xe: eig zain ri khokham bue" wigi Yerusalem moo shed zain vhoeb nyid da:. Nyang: shid: uri hang" we' akoug ngoug nghoid ago". Nyangnu" gi nyang: ri David da" voomoo" moo myhoeb shoung: ago". Nghoid loug we' khokham loeb boug moo anghoid nghoid da:.