20
Dayo, zoo: kyo: thang: ri Moba yo' Amon gyidab joem gi nyangnu" da" seing" tain" bidnoem phung: nghoid da" Meuni byu yi yo' dage" Yuda mung" khyoo: jhen" vang yhe: ago". Lagyoo: yi dayham" ju" re" lho: khokham Yehoshaphad ri ?Nang ri gyi khaid wa shid re" Edom mo gyidab moo" zeing" gi thoem" shid: thei: tab moo ju" re" abye: ago". Nyangnu" gi Hazazon Tama ri seing: yu pyam abye: go"? ga: tid fu" ago". (He: zigi Engedi da" myeing gootu: nghoid) Yehoshaphad gi gyoug wigi khyoo: shid byid: wa shid re" Aseing ri akyu" mho' da:. Hau: thang: nyang: gi Yuda mung" goin" khyoo: zoo: noem jang" goo" wa shid re" amyeing" khyo' kaid da:. Yuda voomoo" khang" moo" mo mung" byu yigi khyoo: shid byid: wa shid re" Aseing ri akyu" mho' wa Yerusalem khyoo: hain: hain: yhe: lo" ago". Houg: lho: nyangnu" yo' Yerusalem voobyu yigi Noku Yhoem: Moo" mo vang aseig moo zeing: foem: nyid boem ago". Khokham Yehoshaphad gi nyangnu" shid vhu" moo yhe: yab jo, lho: Thui: zeing yo' ?O" ngoonu" phoug" phyid" yi da" Aseing Mangsoo we"- Nang gi mougmyid dang mo byumyu" dangain" ri mougkhung: tho' mo vhoeb nyid yug nghoid da:. Nang gi yoem: so' bo lho: yoem: moo" bo thang yug nghoid wigi hang" we' nang ri gyi ayo" koid nghoid ago". Nang gi ngoonu" da" Mangsoo nghoid da:. Re" da" Israela byumyu" yi he: mung" khyoo: byung: vang lo uri hid: moo nyid boem da" byumyu" yiri nang khaid thu' pyam da:. Houg: lho: mungdain: ri re" bidnoem Abraham da" amyed ashen yiri nyangnu" shid re" apyaid atoo: khyo" byid: da:. Nyangnu" gi hid: moo nyid wigi nang ri ngi: shab byid: wa Noku Yhoem: Moo" daloem: ri nyangnu" koid abye: go". Nyangnu" ri yooboo dam byid: zi nghoid da" meing: zain: pui"- lang: yoem"- phang" khoug khoug zi nyangnu" adang moo kyi" khyeug zi daja: ja: shoug" nghoid rigi nang ri noku da" joyoo he: Noku Yhoem: Moo" da" shid vhu" moo nyangnu" re" lo wigi re" foem: yab jo, ago". Yau: khe" akhoug: mo nyangnu" nang ri akyu" yo" mho' nyid wigi nang nyangnu" ri tam" gyoo: byid: lho: nyangnu" ri khyoid yu byid: khyoo: ri nyangnu" se' ago".
10 Akhid" Amon- Moba- Edom byumyu" yigi ngoonu" ri gyi re" koid abye: go". Ngoonu" da" phoug" phyid" yi Egutu mo thu lo uri nyangnu" ri houg: bang: mung" khyoo: vang yhi: wa akhang" nang abyid: nghoid da:. Hougsu" yoomo ngoonu" phoug" phyid" yigi nyangnu" ri so" lheing pyam lho: nyangnu" ri aphyo' shoin' pyam nghoid ago". 11 He: zi yoomo nyangnu" gi ngoonu" ri doem xab wa shid re" nang wigi byid: to" da" mung" mo ngoonu" ri khaid thu pyam wa ju" re" abye: go". 12 Nang gi ngoonu" da" Mangsoo nghoid. Nyangnu" ri yooboo dam byid: we'. Ciwim gari ngoonu" ri khaid zain: nyid da" he: gyidab moo" zeing shidkhoin" moo ngoonu" gi asho" ajhen: bue" nyid. Ngoonu" cikoid wa zi asi' loo- nghoid loug nang ri koem' gi ngoonu" ri pang" yu wa shid re" lang" nyid O"? ga: akyu" mho' da:.
13 Yuda yuggi yi dangain" gi nyangnu" da" yhoem: seing: myhi' yi yo' zooshang: yi yo' dage" Noku Yhoem: Moo" moo yab jo, ago". 14 Aseing da" Venyi: gi byu phung: moo nyid nyid da Levi byu dayug jhang ju" re" da:. Nyang: gi Zekharia da" yuggi zoo: Yahaziela ga: su: nghoid da:. Nyang: gi Asab da" akung: ako' moo bo wigi Matania- Yeiela yo Benaia khyo" wigi Asab mo gyoo" ri" su: nghoid. 15 Yahaziela gi ? Aseing khokham yo' Yuda yo' Yerusalem byu yi nanu" dangain" we"- Aseing gi: hidsu" ga: tid. Nanu" he: gyidab moo" ri yhe: shoug" wa shid re" voem" da" myid age byug- gyoug we' age gyoug goo" wa. Gyi khaid pui" gi nanu" dang moo anghi:- Mangso dang moo danghe: da:. 16 Nab yo nyid" nyangnu" Ziza koo' lhang moo do, lo" boem da" uri nyangnu" ri khaid zain we'. Nanu" gi nyangnu" ri Yeruela nam mo siyoo khyoo: ju" yhe: da" janggyoin: athang: moo yhe: shoug" loo goo" wa. 17 He: gyipui" ri nanu" akhaid ca" goo" wa. Nanu" nyang: joyoo yu wigi lhoem: za lhoem: nyid we'. Nanu" ri oung: doid khyoo: Aseing byid: ziri nanu" shau" myang wa. Yuda yo' Yerusalem byu yi we" are" nyid goo"- agyug nyid goo"- Meing: zain: jang: khyoo: yhi: we'. Aseing gi nanu" yo' dage" nghoid loo wa? ga: tid.
18 Hau: thang: khokham Yehoshaphad gi nya: myonhoo: myidgung moo tain" sho' goeb pid lho: byumyu" phung: yi dangain" we' nyang: yo' dage" cang goeb pid wigi Aseing ri noku boem ago". 19 Kohad yo' Kora akung: ako' moo bo nyid boem da" Levi byu yigi to' yab lho: Israela da" Aseing Mangsoo ri thui: zeing yo' coung" boem ago".
20 Thang: nyid" nab soin: no' mo byumyu" yigi Tekoa nam mo siyoo khyoo: yhe: lo" ago". Nyangnu" to' yhe: lo" nyid boem uri Yehoshaphad gi nyangnu" ri ?Yuda yo' Yerusalem byu yi we". Nanu" da" Aseing Mangsoo ri loem khoug: we'. Houg: lang" nanu" gi: geing: teing loo goo" wa. Nya: Lapi: yi wigi nanu" ri tid ziri loem ge'. Nanu" oung: doid loo goo" wa? ga: tid. 21 Mung" byu yi yo' bain sham: go" thang: khokham phoo gi music phung: yi' dayham" ri gyeung" shang: da" moo" khyo" nyangnu" ci: da" byisheing: ri void wigi gyidab shid vhu" moo so" wigi ?Aseing ri coung" byid: ge'. Nya: jheddab myid gi apyaid atoo: moo nghoid da o"? ga: jikhoin" khoin" wa shid re" amyeing" byid: da:.
22 Nyangnu" jikhoin" khoin" shid" lo uri Aseing gi jhen" vang re" nyid boem da" gyizoo: yiri byoo dain byoo shoo" bui" nhang: da:. 23 Amon byu yi yo' Moba byu yigi Edom gyidab ri khaid zain: lho: bain sho' said toem" pyam ago". Hau: thang: ri nyang: cang" yu" gyoug yu" lhung: khaid zain: ago". 24 Yuda gyidab gi dain' pyoid yo moo jo, da" gyi pyuzung khyoo: ju" yhe: uri nyangnu" gi gyivoo yiri yu" kaid boem ri houg: bang dangain" bang myidgung moo shid: lheung jo, boem ziri shau" myang ago". Dayug we' ayo" phang: loid nghoid ago".
25 Yehoshaphad yo' nya: gyizoo: yigi lanyhoeb yhe: yu wa shid re" yhe: lo" ago". Nyangnu" gi: nu:- ziyoo jo, nu"- byimi- gootu: phoug" dab da" zi myo" sho' yhe: shau" ago". Nyangnu" gi soem" nyid" nyang: lanyhoeb koid: zheing" yu boem nghoid loug we' soung myoo: yoomo ja: khang" moo" ri nyangnu" ayo" koid: yu nghoid ago". 26 Myid nyid" ein: nyid" ri nyangnu" gi Berakha janggyoin: moo zeing: foem: wigi Aseing koid bye: da" moo" zoo" shid re" nyang: ri coung" boem ago". Houg: yoomo hau: janggyoin: ri ?Berakha? ga: myheing ago". 27 Yehoshaphad gi nya: gyizoo: yiri Yerusalem khyoo: oung: doid ziyo' shu" tau" lo da:. Ciwim gari Aseing gi nyangnu" da" gyivoo oung: pyam yoomo nghoid da:. 28 Nyangnu" voomoo" khyoo: ju" lo" boem lang" nyangnu" gi Noku Yhoem: Moo" khyoo: teing thui: laboo" thui: yo' yhe: lo" ago". 29 Israela da" gyivoo yiri Aseing khasu" soem" nhang: pyam ziri shau" gyo: da" byumyu" yigi gyoug boem ago". 30 Houg: yoomo Yehoshaphad gi ngei pyoo: yug yoo za: vhoeb da:. Mangsoo gi shoid khang" moo" moo nyang: ri goem loem byid: da:.
(1 Kh 22:41-50)
31 Yehoshaphad gi nya: apyaid soem" xe: wim: zain ri Yuda khokham bue" lo lho: Yerusalem mo eig xe: wim zain vhoeb da:. Nya: myhi' gi Shilahi da" nya: myiyi: zoo: Azuba nghoid da:. 32 Nya: shid vhu" mo nya: phoo Asa yhang: ti" nyang: gi Aseing shidkhoin" mo jo eung: da" moo" zoo" ri koid nyid da:. 33 Nghoid loug we' tungbau noku thung" joyoo rigi aphyo' pyam nghoid da:. Byumyu" yigi nyangnu" phoug" phyid" yi da" Mangsoo ri noku coung" wa shid re" oung: khoug: nheigloem: dangain" yo' aphug loo shigoo" nghoid da:.
34 Yehoshaphad koid zi nyang: vhoeb shid" jang" mo thang sho' moo gootu: moo" ja: khang" moo" ri Hanani da" yuggi zoo: Yehu da" mhoomyid shen" dam pug moo lhid" xoem" to" ago". Hau: zigi Israela khokham yi da" mhoomyid: shen" dam mo dadu nghoid.
35 Dalheing: ri Yuda khokham Yehoshaphad gi akhyeing" moo" myoo" sho' koid da" Israela khokham Ahazia yo' bidnoem koid da:. 36 Nya: tang: gi Eziongebera joyoo moo panglai: gu: da" sangphoo joem ri zhug ago". 37 Nghoid loug we' Maresha voomoo" mo Dodavahu da" yuggi zoo: Eliezera gi Yehoshaphad ri ?Nang gi Ahazia yo' bidnoem koid bye: yoomo nang koid ziri Aseing phyo' shoin' pyam wa? ga: tid poin" da:. Houg: lho: gyid sangphoo joem gi byo, yoin" lo" lho: khanham we' ayo" gu: nghoid da:.