2
(1 Kho 5:1-18)
Khokham Sholumon gi Aseing ri noku ku" wa joyoo Noku Yhoem: Moo" daloem: zhug wa yo' nya: shid re" khokham kho' zhug wa ziri myid phyed da:. Nyang: gi seig voo: jonu" di" wa shid re" byu 70,000 yug yo' boem moug: moo: lug baid baid wa shid re" byu 80,000 yug ri moo" zei: nhang: to" da:. Hau: moo" ri yu" gung" shid re" byu 3,600 yug ri yoo voin byid: to" da:.
Sholumon gi Turu khokham Hiram jhang khyoo: lagyoo: nhang: kaid lho: ?Nga" phoo khokham David nya: khokham kho" zhug wa shid re" nang ge' nyang: ri shamu seig thung" joem oung" byid: ziyo' dakhyoo" ti" ngoo yo' dage" moo" zei: shang. Ngoo gi nga" Aseing Mangsoo ri ngi: shab byid: wa shid re" Noku Yhoem: Moo" daloem zhug nyid. Hau: nga" byumyu" yi yo' ngoo shoem: nam pyo: ja nghe' ngei" wigi nyang: ri noku ku" wa joyoo- ngoonu" nyang: ri gyeung" shang: da" zooyho' ri abeing: abyid ngei" byid: wa joyoo- ngoonu" nab soin: myen" thang: khang" moo"- Dougno: Bidnyid Lhoo' xain" pui"- ngoonu" Aseing Mangsoo ri ngi: shab byid: da" gyeung" shang: bidnyid gootu: joem mo we' xoin" nghe' ngei" da" gyeung" shang: joyoo nghoid loo wa. Nyang: gi he: ziri apyaid atoo: moo zei: wa shid re" Israela byumyu" yiri amyeing" byid: to" abye:. Ngoo gi gyi: sheung: da" noku yhoem: daloem: zhug wa shid re" myid soin' to". Ciwim gari ngoonu" Mangsoo gi yu phara" gootu: tho' je gyi: sheung: yug nghoid da:. Nghoid loug we' Mangsoo shid re" noku yhoem: ri hang" dayug we' gyeing" nyang: ayo" zhug nghoid da:. Ciwim gari mougkhung: goin" zi lang" nya: shid re" nge ashi" da:. Houg: ri ngoo gi Mangsoo ri shoem: nam pyo: ja: nghe' ngei" wa joyoo tho' mo jain" wigi khasu" noku yhoem: yo" koid wa la". Akhid" kyung" zhug da" moo" moo:-sheing- ngei- gyid: mid"- joto' moo" moo yo' moug: nyhoug void pain"- khalham" void pain"- pain" ni ri koid da" moo" moo jhang da" byu dayug ri nhang: kaid byid: la. Nyang: gi Yuda yo' Yerusalem moo nga" phoo ge' khyen: too" kho' da" lo, moo" zei: bang: yo' dage" moo" zei: wa. Re" byu yi seig thi" moo" moo khayhi' jhang: boem ziri ngoo se'. Houg: yoomo Lebanon boem mo shamu- gyoin: yo' junipa: seig thung" joem ngoo ri di" byid: la. Ngoo gi seig thi" myoo" sho' kho' nyheing soin' da" moo" moo re" byu yiri bo pang" thoug byid: wa shid re" nga" byu yiri nhang: kaid wa jen" jen" nghoid bye:. Ciwim ga ri ngoo koid wa soin' to" da" he: noku yhoem: gi gyi: lho: gye" reung: wa. 10 Re" byu yi shid re" zookhoo: khyo" sungsoo: 60,250 byi:- Yoono, 60,250 byi:- zabyid yhid: 110,000 galain: yo' zhainloin: xu: 110,000 galain: ri ngoo foin: kaid byid: wa? ga: tid kaid da:.
11 Khokham Hiram gi Sholumon jhang khyoo: mougsoug" dakhyab lhid" wigi foin: kaid da:. Nyang: lhid" ziri ?Aseing gi nya: byumyu" yiri jheddab yoomo nang ri nyangnu" da" khokham koid nhang: abye:. 12 Mougkhung: yo' myidjang ri phain" so: to" da" Israela Aseing Mangsoo ri coung" we'. Nyang: gi khokham David ri akhid" Aseing shid re" noku yhoem: yo' nyang: nya: shid re" khokham kho" koid wa soin" to" da" su: phajhi" juyhi: bo lasi phajhi" se' lho: kung da" yuggi zoo: dayug byid: abye:. 13 Ngoo gi re" jhang khyoo phajhi" juyhi: bo lho: lo, moo" dab moo" zei: da" sara: Huram ri nhang: kaid bye:. 14 Nya: myhi' gi Dan byumyu" kung: moo boo yug nghoid lho: nya: phoo gi Turu voobyu nghoid da:. Nyang: gi sheing:- ngei- gyid: mid"- joto'- lugboem seig joem mo zi khasu" koid thu kaid wa si' yug nghoid da:. Nyang: gi moug: nyoug pain"-khalham" void pain"- pain" ni yo' zin: yung" pain" yo' byimi se' yo, yug nghoid da:. Nyang: gi kyung" zhoug da" moo" aja: ja: yo' nyang: ri phajhi" byid: da" ja: ce: lhoo: ri we' yu" wigi se' koid su: nghoid da:. Nyang: ri re" da" lo, moo" zei: bang: yo' re" phoo David shid re" moo" zoo' byid: bang: yo' dage" moo" zei: nhang: we'. 15 Houg: yoomo ngoonu" ri nang dang: soo" byid: to" da" sungsoo:- Yoono,- zabyid yhid:- zhainloin: xu: joem ri akhid" foin: kaid byid: la. 16 Lebanon boem mo nang moo ca" da" shamu gam joem dangain" ri ngoonu" thug wa. Hau: joem ri poug zeug lho: panglai: khyo" Yopa ju" sho' myhu" gyoo" loo byid: wa. Houg: mo hau: seig joem ri nang Yerusalem khyoo: ge' she: lo" da? ga: tu" kaid da:.
(1 Kho 6:1-38)
17 Khokham Sholumon gi Israela mung" moo nyid boem da" tungbau byu yi dangain" ri nya: phoo David koid: yu da" byu zhayhen" yhang: ti" da" byu zhayhen" ri kuid: yu da:. Tungbau byu yi 153,600 yug nyid ago". 18 Nyang: gi houg: bang: mo 70,000 yug rigi jonu" voo: de" wa 80,000 yug rigi boem joem mo lug baid baid wa shid re" yo' 3,600 yug rigi moo" zoo" ri yu" gung" moo" pyoo: wa shid re" khyen: sain' to" da:.