18
(1 Kh 22:1-28)
Yuda khokham Yehoshaphad jonu" yo" wigi myeing gyi: re" wigi nyang: gi nya: yhoemkhung: byu yi yo' Israela khokham Ahab da" yhoemkhung: byu yi agyoo: moo myiyu yoobyen khyoo: ri koid da:. Zain nyid atung" myang" thang: ri Yehoshaphad gi Ahab ri yhe: shoug" wa shid re" Samari voomoo" khyoo: yhe: lo" da:. Yehoshaphad yo' nya: thang: cang mo, ri ngi: shab byid: da" khyo" Ahab gi yang yo' nu: myoo" sho' said wigi zoo: shug pui" koid da:. Nyang: gi Gilead mung" mo Ramod voomoo" ri gyi yhe: bo zain: wa shid re" Yehoshaphad ri tid phyo' yu" wa ga: soin' da:. Nyang: gi ?Ramod ri gyi yhe: khaid zain: wa khyo" nang ngoo yo' dage" bo cang wa la"? ga: myid:.
Yehoshaphad gi ?Nang jen" lang" ngoo gi jen" jen" nghoid bye:. Houg yo' dakhyo" nga" gyidab we' jen" jen" nghoid. Ngoonu" re" jhang bo boo wa? ga: phug tid da:. Hau: thang: nyang: gi ?Nghoid loug we' Aseing yo' shi" xang: shi" sham: go" yu" shang? ga: doem xo' tid.
Houg: yoomo Ahab gi Lapi: yi jang" mo myid: shoo: koo: ri khe: yu wigi ?Ngoo ri Ramod ri yhe: zain: rigi wa la" agi wa la? ga: myid: byu. Nyangnu" gi ?Hau: ziri yhe: zain: we' Aseing gi nang ri oung: doid nhang: wa nghoid? ga: tid.
Nghoid loug we' Yehoshaphad gi ?Ngoonu" Aseing ri yo" myid: gyo: yu" wa da" gootu: lapi: yi anyid loo rhe"? ga: myid: bye:.
Ahab gi hid: moo Imla nya: yuggi zoo: Mikhaia ga: da" Lapi: dayug nyid shi". Nghoid loug we' ngoo nyang: ri avhoo: ciwim gari nyang: nga" shid re" khanham we' ge khyo" Lapi: api: byid: nghoid da:. Khanham we' daja: ja: moo age zi dabo nyid da? ga: tid. Yehoshaphad gi ?Nang hougsu" atid? ga: phug tid.
Houg: yoomo khokham Ahab gi khokham khoo" mo gyizoug: dayug ri khe: yu wigi Mikhaia ri dalheing: dam yhe: khe: loo wa shid re nhang: kaid bye:.
Khokham eig tang: gi khokham byisheing: ri void lho: Samari vang khyam: khoem" moo" duang nghe: shoid jharhang" mo nyangnu" zhungtang moo zhoung: jo, ago". Lapi: yi dangain" we' nya: tang: shidkhoin" moo lapi: pe: nyid boem bye:. 10 Nyangnu" mo Khenana da" nya: yuggi zoo: Zedekia gi joto' khyoug: joem koid wigi Ahab ri ?He: zigi Aseing tid zi nghoid ?He joto' khyoug: joem yo' Suri byumyu" yiri zain: we' houg: lang" nyangnu" ri gyeing" oung: wa zi nghoid? ga: tid. 11 Gootu: Lapi: dangain" we' houg: yo' dayhang: ti" tid boem ago". Nyangnu" gi ?Ramod voogung ri yhe: thougtheung zain: ge'. re" tang: oung: wa. Aseing gi re" tang: ri oung: doid nhang: wa? ga" tid.
12 Hau: uri Mikhaia ri yhe: shu" yu da" gyizoug: phoo gi nyang: ri ?Gootu: lapi: yi dangain" gi khokham pho shid re" oung: doid khyoo: ri pi: byid: bye:. Nang we' hougsu" pe: ri je gi wa? ga: tid.
13 Nghoid loug we' Mikhaia gi ?Ngoo gi Mangsoo tid da" dang: ri ngoo tid wa ein: dei nyid da" Aseing myeing khyo" ngoo tid wa? ga: tid.
14 Khokham Ahab shidkhoin" moo nyang: thu ri" lang" khokham gi nyang: ri ?Mikhaia we" khokham Yehoshaphad yo' ngoo gi Ramod voomoo" ri yhe: zain: wa la". Ayhe: zain: wa la? ga: myid: bye:.
Mikhaia gi ?Yhe: zain: we'. Re" tang: gyeing" nyang: oung: wa. Aseing gi re" tang: ri oung: doid khyoo: byid: wa? ga: tid.
15 Nghoid loug we' Ahab gi ?Aseing da" myeing khyang" yo' nang ngoo ri dang: tid uri jo, zi tid we'. He: khyoo: ri ngoo nang ri khamyhoo' lheing tid ca" wa lha? ga: doem phoug tid.
16 Mikhaia phug tid zigi ?Yang zung" su: abo da" yang phung: yhang: ti" Israela gyizoo: yigi bau gung cang abyoo: asain" bue" nyid ziri ngoo yo" myang bye:. Aseing tid zigi ?He: byu yi moo vhujhung: aboo nghoid da:. Yhoem: khyoo: yug yoo tung" loo" nhang: ge'?? ga: tid.
17 Ahab gi Yehoshaphad ri ?Nyang: gi nga" shid re" khanham we' ge da" dang: lapi: ape: yu" nghoid da ein: nang ri ngoo atid rhe". Khanham we' daja: ja: moo age zi dabo nyid da? ga: tid.
18 Mikhaia doem tid zigi ?Aseing tid ziri akhid" tam" gyoo: we'. Mougkhung: mungdain: moo Aseing gi nya: zhungtang moo zhoung: jo, wigi nya: lagyoo: yi dangain" gi nya: ayam moo yab jo, ziri ngoo myang. 19 Aseing tid zigi ?Ramod voomoo" khyoo: yhe: wigi said pyam shoug" sho' Ahab ri hang" yo" mhoid" jhoem" wa la"? ga: tid. Moug: lagyoo: yi dayham" gi dakhyo" tid. Gootu: dayham" gi goo khyo" tid boem ago". 20 Venyi dagung gi Aseing jang khyoo: yhe: lho: ?Nyang: ri ngoo yo" mhoid" jhoem"? ga: tid bye:. Aseing gi ?Khasu" mhoid" jhoem" wa? ga myid: da:. 21 Venyi gi ?Ngoo yhe: wigi Ahab da" Lapi: yi dangain" ri yhe: mhoug nhang: wa? ga: tid. Aseing gi nyang: ri ?Yhe: mhoid" jhoem" we'. Nang oung: doid wa? ga: tid.
22 Houg: lang" Mikhaia gi: ?He: zigi bue" lid loo bye: zi nghoid. Aseing gi nang ri mhoug wa shid re" he: Lapi: yiri koid bye:. Nghoid loug we' nang yau: khi" shoug" wa khyo" nyang: nyang: soin: phyed too" bye:? ga: tid.
23 Hau: thang: Lapi: Zedekia gi Mikhaia jang" khyoo: do, lo" wigi nya: myonhoo: ri thoin: byid: lho: Aseing da" Venyi: gi nga" jang" mo thu lo" wigi nang khyo" khanham dang: re" tid yu" lha"? ga: myid: bye:.
24 Mikhaia gi ?Nang gau" wa shid re" nungthang yab khyoo: yhe: lo" uri myang wa zi nghoid? ga: tid.
25 Hau: thang: khokham Ahab gi nya: gyizoug: dayug ri amyeing" byid: zigi ?Mikhaia ri myheig wigi voomoo" mo voozoug: Amon yo' khokham nya: zoo: Yoasha tang: da" lo, moo ab byid: we'. 26 Ngoo gau: nyu: tung" doem lo da" ayo, ju" sho' nyang: ri thung: moo lhoung to" wigi zooyho' yo' gyid: ri byid: zhoo" byid: jhug ge' ein: nya: tang: ri tid ge'? ga: tid.
27 Mikhaia gi ?Nang gau: nyu: ziyo' doem tau" lo nghoid rigi Aseing gi ngoo khyo" wigi dang: atid wa? ga: nyho: tid bye:. Xo' lho: nyang: gi ?Ngoo tid ziri yugkhang" moo" tam" gyoo: ge'? ga: tid.
(1 Kh 22:29-35)
28 Hau: thang: Israela khokham Ahab yo' Yuda khokham Yehoshaphad tang: gi Gilead mo Ramod voomoo" ri meing: zain: wa shid re" yhe: lo" ago". 29 Ahab gi Yehoshaphad ri ?Nyha" tang: meing: zain: joyoo khyoo: yhe: uri ngoo gi nga" gung ri gau" shoung: ci: wa. Nghoid loug we' nang gi nanya: khokham khin' ri void wa zi nghoid? ga: tid. Houg: yoomo Israela khokham gi gung ri gau" shoung: ci: lho: meing: zain: jang: khyoo: yhe: loo" bye:.
30 Suri khokham gi Israela khokham mo lid gootu: dayug ri we' akhaid zain: wa shid re" nya: gyimyang: rheing" koin" da" gyizoug: yiri amyeing" byid: to" da:. 31 Houg: yoomo nyangnu" khokham Yehoshaphad ri myang lang" nyangnu" dangain" bang: gi Israela khokham nghoid bye: ga: soin: yu ziyo' nyang: ri khaid zain: lo" boem ago". Nghoid loug we' Yehoshaphad nyho: yoid lang" Aseing Mangsoo gi nyang: ri khyoid yu lho: meing: khaid zain: zigi nyang: mo phang: lo" byug ago". 32 Gyi khaid myang: rheing" koin" da" gyizoug: yigi nyang: Israela khokham anghoid ziri myang yoomo nyang: ri cang khaid jang" mo theing: pyam ago". 33 Nghoid loug we' Suri gyizoo: dayug gi myoo: dakhaid agoin: beig kaid ri: khokham Ahab da" gyi byizuang xo' to" agyoo: moo beig zhug kaid byid: bye:. Nyang: gi nya: gyi myang: rheing" koin" su: ri ?Ngoo dam dab bye:. Meing: zain: jang: tunggung shoid khyoo: koin" tau" thu loo" we? ga" tid. 34 Meing: zain: zigi je thain: nyid uri khokham Ahab gi Suri byumyu" yi jang" khyoo: myonhoo: shu: wigi nya: gyi myang: rheing" khoug: moo leung jo, da:. Bidvang zoo" ri nyang: shid: lo" byug da:.