16
(1 Kh 15:17-22)
Yuda khokham Asa vhoeb zi soem" xe: khyug zain ein: zain moo Israela khokham Basha gi Yuda mung" khyoo: jhen" vang yhe: lho: Yuda mung" khyo: thu thu vang vang koid da" khyoo: ri phyed pyam wa shid re" Rama moo gyidab koid da:. Houg: yoomo Asa gi Noku Yhoem: Moo" yo' khokham khoo" ngei jhi: joem mo ngei yo' sheing: joem ri yu lho: Damasku mo Suri khokham Benhadad jhang foin: kaid lho: vhoo: mo mungdang: yo' dage" nhang: kaid. Hau: mungdang: gi: ?Nyha" tang: nya: pho bi" koid yhang: ti" nga" eig yug we' myid veing" bidnoem koid shang. He: ngei yo' sheing: joem gi re" shid re" jhungshug nghoid. Israela khokham Basha gi nya: gyizoo: yiri nga" mougmyid mo doem shu" wa shid re" nyang: yo' myid veing" bidnoem koid to" ziri akhid" phyo pyam we'? ga: zi nghoid.
Khokham Benhadad gi Asa tid ziri myid veing" wigi nya: gyizoug: yi yo' gyizoo: yiri Israela voomoo" joem ri gyi khaid zain: wa shid re" nhang: kaid da:. Nyangnu" gi Iyon- Dan- Abela Bed Makha- voomoo" joem yo' zooshug zheing to" da" Naphtali da" voomoo" dangain" ri seung: yu ago". Khokham Basha gi bue" nyid da" khyoo: ri shoug" gyoo: lang" Rama mo gyidab koid mo" ri theing: pyam lho: hau: moo" zoo" ri to" pyam da:. Hau: thang: khokham Asa gi Yuda mung" goin" mo byu yiri khe: zheing" yu lho: Rama moo khokham Basha ci: yhung: bye: da" lugboem yo' seig thi" joem ri yhe: de" yu goo" wa shid re" houg: bang: ri amyeing" byid: da:. Houg: lho: hau: joem ri Geba yo' Mizpa voomoo" ri gyidab koid jang" mo nyangnu" ci boem ago".
Hau: ayo, moo Lapi: Hanani gi khokham Asa jhang yhe: wigi ?Nang gi Aseing Mangsoo ri khoug: nghi: wa gungthid Suri khokham ri nang khoug: nghi: yoomo Israela khokham da" gyidab ri re" lo, mo phang: loid bye: ago". Etiopi byumyu" yi yo' Libya byumyu" yigi gyi myang: rheing" yo' myang: jui: mo, myo" sho' bo da" gyidab moo" zeing yo" ago" anghoid rhe"- nghoid loug we' nang Aseing ri khoug: nghi: yoomo nyang: gi nang ri houg: bang: ri oung: pyam nhang: da:. Aseing nyangnu" oung: khoug: nheigloem: wigi nyang: ri jhug zug da" bang: ri yoem: boo nhang: wa shid re" mougmyid goin" ri tab tab za: zung" yu" nyid da:. Nang gi koo" moo" zei: abye:. Houg: yoomo akhid" mo thu: gu: nang gi ajang" gyi shau" khaid nyid wa? ga: yhe: tid da:. 10 He: Lapi: dang: yoomo Asa gi Lapi: hoo' ri gye" nheig yo: lho: nyang: ri jangcoo" yo' tei" to" da:. Hau: ayo, mo nyang: Asa gi mung" byu yi dayham" ri anoug ashoo" shen" yhen da:.
(1 Kh 15:23-24)
11 Asa vhoeb da" ayo, mo bue" da" gu: apoem: mo aphyoo" ju" sho' mo gu: dangain" ri Yuda yo' Israela khokham yi da" mhoomyid: shen" dam pug moo lhid" xoem" to" ago". 12 Asa gi: khokham koid zi soem' xe: goug: zain ein: zain moo khyid: xoo: sho' no wigi khyid: gyau: lo" byug da:. Nghoid loug we' nyang: gi pang" yu wa shid re" Aseing jhang aphug loo" loo: za: macid" sara: jhang yhe: da:. 13 Hau: thang: eig zain ein: ri nyang: shid: lo" wigi 14 David voomoo" moo nyang: nya: shid re" nyang: kyung" to" da" lug khyung: loeb moo myhoeb pyam ago". Nyangnu" gi myhoeb shoung: wa shid re" nya: manggung ri shoem: nam pyoo: cid" yo' shoem: nam pyo: xu: joem ri ci: ago". Nyangnu" gi nyang: shid: jang" moo koug ngoug wa shid re" myikhyoem' moo" koid ago".