15
Mangso da" Venyi: gi Obed da" yuggi zoo: Azaria jhang ju" re" wigi Nyang: gi khokham Asa ri yhe: shoug" wa shid re" yhe: lo" da:. Nyang: gi ?Khokham Asa yo' Yuda byumyu" yi Benyamin byumyu" yi we" nga" dang: tam" gyoo: we'. Aseing gi nanu" nyang: yo' dage" nyid myhang nyang: we' nanu" yo' dage" nyid wa. Nanu" nyang: ri sho: boem nghoid rigi nyang: nanu" ri myang nhang: wa. Houg: lho: nanu" nya: jang" mo phug lo" nghoid rigi nyang: nanu" ri she: pyam pyam loo wa. Israela byumyu" yigi ayo, myang" sho' deungmain" da" Mangsoo aboo loo:- nyangnu" ri jhoug" shid wa khainjung yi aboo loo:- tarha" aboo loo: nyid lo ago". Nghoid loug we' yau: khi" ju" re" uri nyangnu" gi Israela da" Aseing Mangsoo shoid khyoo: phug lo" ago". Nyangnu" gi nyang: ri shoo: yoomo nyang: ri sho: myang ago". Hau: bidnyid yo, boin: khoug: moo hang" dayug we' goem loem tung" yhi: yhi: loo loo ayo" koid nghoid da:. Ciwim gari mungdain: khang" moo" moo yau: khi" yo' abyi asain" bue" jo, da:. Byumyu" damyu" gi gootu: damyu" ri zeig zoo: ago". Voomoo" daloem: gi gootu: daloem: ri zeig zoo: ago". Ciwim gari Mangsoo gi nyangnu" adang moo yau: khi" yo' nheigloem: amyen zi ju" ri" nhang: da:. Nghoid loug we' nanu" gi yoem: phain" nyid ge'. Agyug avoem nyid go". Nanu" koid da" moo" zoo" gi aphoug" jhungshug shoug" nhang: loo wa? ga: pe: da:.
Obed da" nya: yuggi zoo: Azaria tid da" Lapi: dang: ri Asa shoug" gyoo: lang" nyang: gi yoem: yo" re" da:. Nyang: gi Yuda mung" yo' Benyamin mung" moo jo, da" yu phara" soolhoo: dangain" ri we' nyang: seing: yu da" Ephrim boem moug: mo voomoo" joem dangain" moo jo, da" yu phara" soolhoo: joem dangain" ri yu pyam da:. Nyang: gi Noku Yhoem: Moo" vang khoug: moo jo, da" Aseing da" phoin: ri we' doem nyheing koid da:.
Ephrim- Manashe- Simun kung: mo bang: yo' nya: mungdain: moo nyid boem mo, byu myo" sho' bang: gi Asa shoid moo re" bo dab boem ago". Ciwim gari nyangnu" gi nyang: yo' Aseing dage" nghoid nyid ziri myang yoomo nghoid ago". Asa gi nyangnu" dangain" mo, ri yo' Yuda yo' Benyamin byumyu" yiri khe: zheing" yu da:. 10 Nyangnu" gi Asa khokham koid zi daxe: wim: zain ein: zain lhammoo" soem" khyab khyab ri Yerusalem moo zeing: foem: nyid ago". 11 Hau: bidnyid moo nyangnu" gi nyangnu" ci: lo da" lanyhoeb mo nu: nyhed shoo: du:- yang nyhed khyeing" du: Aseing ri xoin" ngei" byid: ago". 12 Nyangnu" gi nyangnu" phoug" phyid" yi da" Aseing Mangsoo ri nyangnu" da" oungkhoug: nheigloem: dangain" yo' noku wa shid re" myid veing" khyoo: ri dang: theing to" ago". 13 Nyang: ri anoku da" nge zoo: gyi: zoo: yuggi myiyi: hang" nghoid loug we' said pyam shoug" wa nghoid da:. 14 Hau: dang: theing ri cang wa ga: Aseing myeing moo thui: zeing yo' jham' tang: ago". Hau: thang: nyangnu" gi nyho: wigi laboo" joem moid ago". 15 Yuda mung" byu yi dangain" mo pyo: boem ago". Ciwim gari nyangnu" gi he: dang: theing ri nyangnu" oungkhoug: nheigloem: dangain" ziyo' koid boem yoomo nghoid. Nyangnu" gi Aseing ri noku jang" mo ngei pyo: boem wigi Aseing gi nyangnu" ri khab yu lho: shoid khang" moo" moo ngei pyo: yug yoo zi nyangnu" ri byid: da:.
16 Khokham Asa gi nya: phyid" Makha ri khokham nya: myhi' aya: mo khyo' pyam da:. Ciwim gari nyang: gi myid xu: gi byid: da" aco' ajhoid da" yu phara" myhi' Ashera soolhoo: ri koid su: nghoid da:. Asa gi hau: yu phara" soolhoo: ri thug lheing: wigi bug kho' sain" pyam da:. Houg: lho: Kidron lang: khung" moo adu du koid wigi nghe' pyam da:. 17 Asa gi mungdain: khoug: mo tungbau yu phara" ri no' da" joyoo joem dangain" ri aphyo' shoin' pyam sho' nghoid loug we' nyang: gi nya: dapyaid goin" moo Aseing moo: jhug zug tung" kangso' dei da:. 18 Nyang: gi Noku Yhoem: Moo" moo nya: phoo Abiya wigi Mangsoo ri shugbyid: to" da" zi dangain" yo' nyang: nyang: shugbyid: to" da" sheing: yo' ngei zi joem ri we' kaid to" da:. 19 Nyang: vhoebkhang" da" soem" xe: wim: zain ju" sho' meing: zain: pui" ajo, nghoid da:.