14
Khokham Abiya gi shid: lo" wigi David voomoo" mo khokham loeb moo myhoeb pyam ago". Nya: yuggi zoo: Asa gi nya: khoo: moo khokham xo' koid lho: Asa vhoeb da" akhoug: moo mungdain: gi daxi: zain yug yo ngei pyo: nyid da:. Asa gi jo ziyo' ge da" moo" ri koid da" khyo" wigi Aseing Mangsoo ri ngei nhang: da:. Nyang: gi tungbau phoin: joem yo' tungbau noku joyoo joem ri yu pyam lho: gyeung" shang: da" lug zeingboung: joem ri phyo' khyo' pyam lho: Ashera yu phara" myhi' da" soolhoo: ri we' thug lheung: pyam da:. Nyang: gi Yuda byumyu" yiri nyangnu" phoug" phyid" yi da" Aseing Mangso da" myid vho: ziri koid goo" wa shid re" yo' nya: jhoug" shid dang: yo' amyeing" dang: joem ri cang nyid boem wa shid re" amyeing" byid: da:. Ciwim gari: nyang: gi tungbau yi no' da" joyoo yo' Yuda mung" mo voomoo" joem dangain" mo shoem: nam pyo: ja: nghe' ngei" da" phoin: joem ri yu pyam wigi mungdain: gi nyang: vhoeb da" khoug: moo ngei pyo: yug yo nyid da:. Hau: ayo, moo nyang: gi Yuda mung" mo voomoo" joem shid re" gyi khoug: joyoo teing sho' koid lho: myoo" sho' zain gyi: khaid pui" ajo, nghoid da:. Ciwim gari Aseing gi ngei pyo: yug yo ziri byid: too" yoomo nghoid. Nyang: gi Yuda byumyu" yiri ?Vang yo' gyi pyuzung joem koid lho: yo" myhid" wigi khoem" kyang dab da" khoem" joem koid lho: voomoo" joem ri teing sho' ngoonu" koid shang. Ngoonu" gi mungdain: ri zei: ci: bye:- ciwim gari ngoonu" gi ngoonu" Aseing Mangso da" myid vho: ziri koid boem bye: yoomo nghoid. Nyang: gi ngoonu" ri lhoug zung" wigi shoid khang" moo" khyo" ngoonu" ri goem loem byid: da? ga: tid da:. Houg: moo nyangnu" hougsu" koid wigi nyid gi yab ge boem da:. Khokham Asa gi Yuda mo gooyo' lham: toid ci da" gyizoo: 300,000 yug- Benyamin mo goo yo' lid: ci: da" gyizoo: 280,000 yug bo da" gyidab dadab yo" da:. Dangain" bang: seing" yang" lho: nyeing" za: jhau" too" bye: mo, nghoid ago".
Etiopi byumyu" Zera ga: su: gi gyizoo: daxi: sen' yo' gyi myang: rheing" soem" shoo: bo da" gyidab daloem: yo' Yuda mung" khyoo: jhen" vang re" lho: Maresha ju" sho' ju" re" ago". 10 Asa gi thu yhe: lo" lho: nyang: ri gyi yhe: zain: da:. Eig shoid goin" mo bang: gi Marasha nam m o Zephatha janggyoin: moo joyoo yu boem ago". 11 Asa gi nya: Aseing Mangsoo ri ?O" Aseing we" nang gi yoem: neing: da" gyidab ri yoem: bo da" gyidab yhang: ti" lei lei za: yo" bui" nhang: su: nghoid. Akhid" ngoonu" ri pang" yu la- ngoonu" Aseing Mangsoo we"- Ciwim gari ngoonu" gi nang ri khau: nghe: nyid bang: nghoid. Ngoonu" gi re" myeing mo he: gyidab moo" ri gyikhaid zain wa shid re" thu re" boem bye:. O" Aseing we" nang gi ngoonu" Mangsoo nghoid da:. Nang ri oung: wa ein: hang" we' ayo" myid byu nghoid da:. 12 Asa yo' Yuda gyidab yi Etiopi gyidab ri yhe: khaid zain uri Aseing Etiopi gyidab ri oung: pyam bye:. Nyangnu" phang: byug boem ago". 13 Asa yo' nya: gyizoo: yigi Gerara ju" sho' houg: bang: ri cang khaid ago". Gyidab gi foem phung: wigi gyi ayo" zain: yoomo Etiopi byu yi myoo: sho' mo said pyam shoug" ago". Nyangnu" gi Aseing yo' nya: gyidab wigi yoem so' boo nhang: wigi gyidab bang: gi lanyhoeb myoo" sho' shoem" yu ago". 14 Hau: thang: nyangnu" gi Gerara lheing khoem mo voomoo" joem ri yo' phyo' shoin' pyam ago". Ciwim ga: ri houg: moo nyid da" byu yigi Aseing wigi kyug nhain' zi shoug" ago". Gyidab gi voomoo" joem dangain" ri phyo' zo: lho: lanyhoeb myoo: sho' yo" shoem" yu ago". 15 Nyangnu" gi yang zung" bang: da" dab dayham" ri we' yhe: khaid zain: lho: yang yo' gola-ug myoo: sho' ri myheig yu da:. Hau: thang: nyangnu" gi Yerusalem khyoo: tau" lo" ago".