13
(1 Kh 15:1-8)
Israela khokham Yeroboam vhoeb zi daxe: shed zain ein: zain moo Abiya gi Yuda khokham bue" lo da:. Nyang: gi Yerusalem moo soem" zain vhoeb nyid da:. Nya: myhi' gi Gibea voomoo" mo Uziela da" myiyi: zoo: Mikhaia nghoid da:.
Abiya yo' Yeroboam agyoo: moo: gyipui" bue" lo da:. Abiya gi gyizoo: 400,000 yug bo da" gyidab daloem: yo' to' wigi Yeroboam gi nyang: ri gyizoo: 800,000 yug bo da" gyidab wigi gyi tau" koid da:.
Gyidab eig dab gi Ephrim boem moug: moo shoug" ago". Khokham Abiya gi Zemarim boem khyoo: do, yhe: wigi Yeroboam yo' Israela byumyu" yiri ?Nga" dang: ri tam" gyoo: we'. Israela da" Aseing Mangsoo gi David yo' ayo" byo, da" dang: theing to" wigi nyang: yo' nya: amyed ashen yiri khokham aya: apyaid atoo: moo byid: to" ziri nanu" asi' goo" rhe". Nebad da" nya: zoo: Yeroboam gi nya: khokham Sholumon ri thougtheung gyi koid da:. Thang: ri nyang: gi byu gang daphung: ri zheing" yu wigi nyangnu" ri gyi tau" koid wa sung nge ziyo' ci athung" shoug" yu" da" Sholumon da" nya: yuggi zoo: Rehoboam ri nyangnu" myid vho: da" khyoo: agyoo: atho' jhoin" koid nhang: da:. Akhid" nanu" gi Aseing wigi David da" amyed ashen yiri byid: to" da" khokham a: na: ri thougtheung zain: ago". Nanu" gi gyidab moo" zeing yo' nanu" yu phara" bui" wa Yeroboam wigi koid to" da" sheing: nu: nu" lhoo: yo" ago". Nanu" gi Aseing da" khainjung- Arun da" amyed ashen yiri yo' Levi byu yiri khaid pyam ago". Houg: bang: da" khoo: moo nanu" gi gootu: byumyu" yi koid yhang: ti" khainjung yiri sain' to" ago". Nuloo: dadu: anghoid lang" yang nyhed du: yo' dage" ju" ri" yug hang" we' nyang: nya: gung ri nanu" nya: yu phara" joem ga: myheing boem da" yu phara" joem da" khainjung khyo" yoovoin yo" yu da:.
10 ?Nghoid loug we' ngoonu" gi akhid" ju" sho' ngoonu" Aseing Mangsoo ri dei byid: nyid wigi nyang: ri ashe: pyam Arun da" amyed ashen khainjung yigi nyangnu" da" yoovoin ri voin wigi Levi byu yigi houg bang: ri pang" thoug byid: ago". 11 Nab soin: khang" moo" yo' myen" thang: khang" moo" nyangnu" gi nyang: ri shoem: nam pyo: ja: xu: yo' gougnyhoug xoin" joem ri du: goin" goin" nghe' ngei" byid: ago". Nyangnu" gi thung" khyo" gyeung" shang: da" zoobui" dang moo zooyho' xoin" joem ri shugbyid: ago". Myen" thang: khang" moo" nyangnu" gi sheing: myikug zeing tho' moo jo, da" myikug joem ri myi: tab ago". Ngoonu" gi Aseing wigi amyeing" byid: to" gu: ri koid bye:. Nghoid loug we' nanu" gi nyang: ri she: pyam pyam ago". 12 Mangsoo nyang: ngoonu" vhujhung: nghoid wigi nya: khainjung yigi he: joyoo moo laboo" yo' dage" nyid nyid. Nanu" yo' zain: da" gyipui" khyoo: ngoonu" ri khe: kaid wa hau: joem ri moid wa shid re" jen" jen" nghoid ago". Israela byumyu" yi we"- nanu" phoug" phyid" yi da" Aseing Mangsoo ri gyi akhaid zain: goo". Nanu" yo" oung: wa zi anghoid? ga: nyho: tid kaid da:.
13 Hau: ayo, moo Yeroboam gi nya: gyizoo: dayham" ri Yuda gyidab nungthang khyo" yhe: lhoem: wa shid re" nhang: kaid da:. Houg: lho: deing da" gu: ri shid vhu" khyo" yhe: khaid zain: da:. 14 Yuda byu yigi lheing: yu" kaid boem ri nyangnu" ri vang: to" boem bye: ziri myang ago". Nyangnu" gi Aseing ri bo pang" thoug yu byid: wa shid re" nyho: yoid boem wigi khainjung yigi laboo" joem ri moid kaid ago". 15 Yuda byumyu" yigi thui: zeing yo' zheung: nyho: lho: Abiya vhu" she: wigi nyangnu" khaid zain: boem ago". Mangsoo gi Yeroboam yo' Israela gyidab ri khaid oung: pyam da:. 16 Israela byumyu" yigi Yuda mung" mo tang" phang: lo" wigi Mangsoo gi Yuda byumyu" yiri oung: pyam nhang: da:. 17 Abiya yo' nya: gyidab gi Israela byumyu" yiri mhoin' koid pyam lho: ge thang da" Israela byu wim: sen' koo: said pyam shoug" ago". 18 Houg: yoomo Yuda byumyu" yigi Israela byumyu" yiri oung: pyam ago". Ciwim gari nyangnu" gi nyangnu" da" phoug" phyid" yi da" Aseing Mangsoo ri khau: nghi: yoomo nghoid ago".
19 Abiya gi Yeroboam da" gyidab ri cang khaid lho: nya: da" voomoo" dayham" ri seing: yu pyam da:. Hau: joem gi Bethela- Yeshana- Ephron yo' he: voomoo" khang" moo" yo' tab da" voogung joem nghoid da:. 20 Yeroboam gi Abiya vhoeb da" ayo, gu: gyoo: moo nya: yoem: so' ri khanham we' adoem yo" yu lo nghoid da:. Lo" thang moo nyang: ri Aseing wigi baid lho: nyang: shid: lo" byug bye:.
21 Nghoid loug we' Abiya gi je je yoem: bo re" da:. Nyang: gi Yhoem: seing: myhi' daxe: myid: yug yo" wigi yuggi zoo: eig xe: eig yug yo' myiyi: zoo: daxe: khyug yug da" nya: phoo nghoid da:. 22 Abiya da" mhoomyid: moo deing da" gu:- nyang: citid ziyo' nyang: cikoid ziri gi Lapi: Ido da" mhoomyid: shen" dam pug moo lhid" xoem" to" ago".