12
(1 Kh 14:25-28)
Rehoboam gi khokham khyo" nyang: amyeing" akhang" bain yo" yu too" yo' nyang: yo' nya: byumyu" yi dangain" gi Aseing da" Tarha" ri she: pyam pyam ago". Rehoboam vhoebkhang" zi wim: zain ein: zain moo Aseing ri nyangnu" jhug azug da" gang mo yooboo dam byid: zi shoug" ago". Egutu khokham Shishag gi Yerusalem ri gyi khaid myang: rheing" dakhyeing" eig shoo:- myang: ju: gyizoo: khyug moin- Libya- Sukite- Etiopi gyizoo: yi bo bo wigi atho' nghab loo sho' da" gyizoo: bo da" gyidab yo' gyi re" zain: da:. Nyang: gi Yuda mung" mo gyidab voomoo" joem ri seing: yu lho: Yerusalem ju" sho' oung: vang yhe: da:.
Shishag da" lo, mo phang: loid wa Yerusalem voomoo" moo zeing: foem: nyid boem da" khokham Rehoboam yo' Yuda vhujhung: yi jhang lapi: Shamia gi yhe: da:. Nyang: gi nyangnu" ri ?He: zigi nanu" shid re" Aseing da" mungdang: nghoid da:. Nanu" gi ngoo ri she: pyam too" kho' ago"- houg: yoomo ngoo gi nanu" ri Shishag da" lo, khyoo: she: pyam pyam wa? ga: tid da:.
Khokham phoo yo' vhujhung: yigi nyangnu" yooboo shoid bye: khyoo: ri yhen: yu ago". Nyangnu" gi ?Aseing koid da" zigi tarha" zi nghoid? ga: tid ago".
Aseing gi he: ziri myang lang" nyang: gi Shemia ri dang: doem ji wigi nyang: ri ?Nyangnu" yooboo ri nyangnu" yhen: yu bye: yoomo ngoo gi nyangnu" ri aphyo' shoin' pyam wa. Nghoid loug we' Shishag gyi re" zain: lang" nyangnu" gi kangso' datei: loid byoin wa yhi' bui" wa. Yerusalem gi nga" nheig yo: ziri byeung" sho' akham zoo: wa. Nghoid loug we' Shishag gi nyangnu" ri oung: pyam loo wa. Nyangnu" gi ngoo ri dei byid: ziyo' mougmyid khokham yiri dei byid: khyoo: adu goo" ziri jhau" ju ri" goo" wa? ga: nyang: ri tid da:.
Khokham Shishag gi Yerusalem khyoo: ju" re" lho: Noku Yhoem: Moo" yo' khokham kho" mo phoug" dab da" jonu" joem ri yu da:. Nyang: gi khokham Sholumon koid to" da" sheing: goo joem yo' ja: khang" moo" ri yu yu da:. 10 Hau: gungthid koid wa shid re" Rehoboam gi gyid: mid" goo joem ri koid lho: khokham kho" khoem" zung" yoovoin yoo" bang: ri ab to" da:. 11 Noku Yhoem: Moo" khyoo: khokham phoo yhi: khang" moo" goem loem bang: gi hau: goo joem ri ci: boem wigi thang: lang" hau: joem ri goem loem yab khyoo: doem lo to" ago". 12 Aseing ri nyang: khab yu yoomo Aseing da" moug: lagyoo: gi nyang: ri bain sho' aphyo' shoin' pyam nghoid da:. Yuda mung" moo gi gi za: nghoid nyid da:.
13 Rehoboam gi Yerusalem mo vhoeb nyid wigi nya: da" khokham yoem so' gyi: lo da:. Nyang: khokham bue" re" uri nya: apyaid gi myid xe: dazain nghoid da:. Houg: lho: nyang: gi noku wa joyoo khyo" Israela mung" goin" mo Aseing khyen: yu to" da" Yerusalem moo daxe: nyhed zain vhoeb da:. Rehoboam da" nya: myhi' gi Amon mung" mo Naama ga: su: nghoid da:. 14 Nyang: gi akhyeing" da" moo" ri koid da:. Ciwim gari nyang: gi Aseing da" myid vho: ziri ashoug" nghoid da:.
15 Rehoboam da" lo, moo" joem ayang: mo lo" thang ju" sho' mo akhyoo" joem yo' nya: ikoin deungkhu: yo' sen: da" lhid" xoem" joem gi Lapi: Shemia da" mhoomyid: shen" dam pug yo' Lapi: Ido da" mhoomyid: shen" dam pug joem moo: bo da:. Rehoboam yo Yeroboam tang: gi atheing: xo' wigi dayug yo' dayug gyi zain: ago". 16 Rehoboam gi shid: lo" wigi David voomoo" khokham loeb boug moo myhoeb pyam ago". Nya: yuggi zoo: Abiya gi nya: khoo: moo: khokham xo' koid da:.