11
(1 Kh 12:21-24)
Khokham Rehoboam Yerusalem moo ju" lang" Benyamin yo' Yuda akung: mo reung: thang gyizoo: dasen shed moin yug ri nyang: khe: zheing" too" bye:. Nyang: gi meing: yhe: zain: wigi Israela mung" mougzhung: shoid moo akung: yiri nya: lo, khoug: khyoo: doem shu" zheing" too" wa shid re" myid soin: nyid da:. Nghoid loug we' Aseing gi Lapi: Shimaia ri Khokham Rehoboam yo' Yuda- Benyamin kung: mo byumyu" dangain" ri he: mungdang: ri byid: wa shid re" tid bye:. Hau zigi ?Nanu" mang: nhung" yi nghoid boem da" Israela byu yiri gyi azain: goo". Nanu" dangain" yhoem: phang: loo" we'. Bue" re" da" khyoo: gi nga" myid vho: da" khyoo: nghoid? ga: zi nghoid. Nyangnu" gi Aseing amyeing" dang: joem ri tam" gyo: wigi Yeroboam ri gyi ayhe: zain: nghoid ago".
Rehoboam gi Yerusalem moo nyid nyid lho: vho: moo lhid" to" da" Yuda yo' Benyamin voomoo" joem ri vang khyam: kyam' da:. Bedlehem- Etam- Tekoa- Betzura- Sokho- Adulam- Gad- Maresha- Zipha- Adoraim- Lakhisha- Azeka- 10 Zora- Aiyalon yo' Hebron voomoo" joem nghoid da:. 11 Nyang: gi hau: voomoo" joem ri vang khyam: geing: sho' koid lho: voomoo" daloem: moo zoug: dayug yug nyhid: to" da:. Voomoo" khang" moo" mo zookhoo:- zhainloin: xu:- zabyid yhid: joem ri to" too" byid: da:. 12 Houg: lho: goo joem yo' lham: toid joem ri we' to" too" byid: da:. Hid su" koid wigi nyang: gi Yuda yo' Benyamin ri nyang: vhoeb da" khoug: moo to" to" da:.
13 Israela mung" goin" mo khainjung yi yo' Levi byu yigi moug: pyi: shoid Yuda mung" khyoo: ju" re" ago". 14 Levi byumyu" yigi nyangnu" da" coung" yoo joem ri yo' mougmyid gootu: ri she: pyam too" kho' lho: Yuda mung" yo' Yerusalem khyoo: zoug byoung: lo" da:. Ciwim gari Israela khokham Yeroboam yo' nya: khoo: moo khokham xo' koid da" bang: gi nyangnu" ri Aseing da" khainjung yi khyo" dei byid: wa akhang" abyid: goo" nghoid da:. 15 Yeroboam gi tungbau yu phara" joem ri no' da" joyoo moo dei byid: wa shid re" we' yu joem ri no' wa shid re" we' nyang: wigi koid to" da" nuloo: nu" lhoo: yu phara" joem ri no' wa shid re" we' nyang: nya: da" khainjung yiri khyen: sain' to" da:. 16 Israela byumyu" kung: dangain" mo, mo Israela da" Aseing Mangsoo ri noku byid: wa nheigloem: phyu: myid ngei bang: gi Levi byumyu" yi thang: Yerusalem khyoo: cang ye: ago". Houg: lang" nyangnu" gi nyangnu" phoug" phyid" yi da" Aseing Mangsoo ri xoin" yo" ngei" byid: wa zi nghoid. 17 He: zigi Yuda mungdain: ri yoem: boo nhang: wigi nyangnu" soem" zain byeung" sho' Sholumon da" yuggi zoo: Rehoboam ri pang" thoug byid: ago". Houg: yoomo nyangnu" gi khokham David yo' khokham Sholumon vhoeb da" akhoug: moo nyid yhang: ti" nyangnu" yo" nyid ago".
18 Rehoboam gi Mahalad ri lo, xo' yu da:. Mahalad da" nya: phoo gi David da" nya: zoo: Yerimod nghoid wigi nya: myhi' gi Eliaba da" myiyi: zoo:- Yese da" nya: myid: Abihala nghoid da:. 19 Nya: tang: gi Yeusha- Shemaria- Zaham ga: da" yuggi zoo: soem" yug yo" ago". 20 Thang: ri nyang: gi Absalom da" nya: myiyi: zoo: Makha ri lo, xo' yu da:. Nya: tang: gi Abiya- Atai- Ziza- Shelomid ga: da" yuggi zoo: myid: yug yo" ago". 21 Rehoboam gi yhoem: seing: myhi' dangain" ri daxe: shid yug yo" wigi dangcang: myhi' khyug xi: yug yo" da:. Nyang: gi yuggi zoo: eig xe: shed yug yo" myiyi: zoo: khyug xi: yug da" nya: phoo nghoid da:. Nya: yhoem: seing: myhi' yo' dangcang: myhi' yi dangain" tho' moo Makha ri je jheddab da:. 22 Nyang: gi Makha da" yuggi zoo: Abiya ri nya: da" zooshang: gootu: dangain" tho' moo myonhoo: je byid: da:. Nya: khoo: moo khokham xo' koid wa su: khyo" nyang: ri khyen: yu da:. 23 Rehoboam gi nya: yuggi zoo: yiri phajhi" bo bo za: moo" sain' byid: da:. Nyangnu" ri Yuda yo' Benyamin moug: goem: sho' moo jo, da" gyidab voogung joem moo nyhid: to" da:. Nyang: gi nyangnu" ca" gu: ri: athang agoin byid: wigi yhoem: seing: myhi' myoo" sho' ri we' nyangnu" ri yu byid: da:.