10
(1 Kh 12:1-20)
Rehoboam gi mougzhung: shoid mo Israela byu yi dangain" zoeb foem: nyid wigi nyang: ri khokham koid nhang: da" Shekhem voogung khyoo: yhe: lo" da:. Khokham Sholumon jang" mo zi Egutu khyoo: phang: loid lo" byug bye: da" Nebad da" nya: zoo: Yeroboam hau lu dang: ri shoug" gyoo: lang" nyang: gi yhoem: khyoo: doem tau" loo bye:. Mougzhung: shoid byumyu" akung: yi mo byumyu" yigi Rehoboam ri khe: yu wigi nyangnu" dangain" nyang: jhang zoeb foem: lho: nyang: ri ?Re" phoo Sholumon gi gye" lid: da" yoovoin ri ngoonu" ri foin: to" da:. Nang ngoonu" ri soem" da" yoovoin byid: wigi yug yoo tung nyid nhang: nghoid rigi ngoonu" gi re" dang: zung" tam" gyo: da" mung" byu yi bui" wa nghoid? ga: tid.
Rehoboam gi ?Hau: khyoo: yo' sen: wigi myid yu" wa shid re" ngoo ri bidnyid soem" nyid" akhang" byid: we'. Hau: thang: doem ri" ge'? ga: phug tid kaid. Houg: lang" hau: byu yi to' lo" boem ago".
Khokham Rehoboam gi nya: phoo Sholumon da" phajhi" byid: bang: nghoid da" apyaid gyi bang: yo' sham: go" yu" da:. Nyang: myid: zigi ?He: byu yiri khasu" yhe: tid wa ziri nanu" ngoo ri phajhi" khasu" yo" byid: wa lha"? ga: myid.
Nyangnu" gi ?Nang gi he: byu yiri nu" nham' za: koid lho: gyo: ngei gyo: vhoo: sho' da" dang: phid: ri byid: wigi nyangnu" ri ngei pyoo: nhang: rigi nyangnu" gi khanham we' jhug zug tung" nang ri dei byid: ri" goo" wa? ga: phug tid ago".
Nghoid loug we' nyang: gi apyaid gyi: bang: tid da" phajhi" byid: dang: ri ci: shug anhang: lho: akhid" nya: phajhi" byid: bang: nghoid da" nyang: yo' dage" gyi: lo da" zoolu: yi jang" khyoo: doem yhe: da:. Nyang: gi ?Byumyu" yigi nyangnu" da" yoovoin ri soem" sho' koid byid: wa shid re" tid nyid boem ziri ngoo khasu" tid wa. Hau: ziri yhe: tid wa shid re" nanu" ngoo ri phajhi" khasu" byid: wa lha"? ga: tid.
10 Nyangnu" doem tid zigi ?Nang nyangnu" ri hid su" ein: tid we'. ?Nga" lo, zoo: gain" thang: gi nga" pho da" phyid" doem: tho' je gyi: da? 11 Nyangnu" ri tid we' ?Nga" phoo gi nanu" atho' moo lid: da" yoovoin ri foin: too' bye:- ngoo hau: joem ri je" lid: sho' koid wa. Nyang: nanu" ri tei" voosi" yo' baid da:. Ngoo gi nanu" ri joto' zu: dab da" tei" voosi" yo' nhug wa zi nghoid? ein: tid wa? ga: tid.
12 Soem" nyid" ju" thang: ri khokham Rehoboam nyangnu" ri tid kaid ziyo' dayhang: ti" Yeroboam yo' byumyu" yi dangain" nya: jang" khyoo: re" lo boem ago". 13 Khokham phoo gi apyaid gyi: bang: da" phajhi" byid: dang: ri ci: shug anhang: lho: zoolu: yi da" phajhi" byid: dang: yo' dayhang: ti" byumyu" yiri anoug ashoo" dang: tid bye:. 14 Nyang: tid zigi ?Nga" phoo gi nanu" atho' moo lid: da" yoovoin ri foin: too" bye:. Ngoo hau: joem ri je" lid: sho' koid wa. Nyang: nanu" ri tei" voosi" yo' baid da- ngoo gi nanu" ri joto' zu: dab da" tei" voosi" yo' nhug wa zi nghoid? ga: tid. 15 He: zigi Shilo voogung mo Lapi: Ahiya khyo" wigi Nebad nya: zoo: Yeroboam ri tid too" bye: da" dang: ri bui" loo nhang: wa shid re" Aseing Mangso da" myid vho: khyoo: nghoid da:. Hougsu" yoomo khokham phoo gi byumyu" yi da" dang: ri atam" gyoo: byid: nghoid da:. 16 Byumyu" yigi nyangnu" dang: ri khokham phoo atam" gyo: ziri myang lang" nyangnu" nyho: tid zigi ?David yo' nya: ikoin deungkhu: gyoeb gyoo" baja"- nyangnu" gi ngoonu" shid re" ci yo" koid byid: loo wa la". Israela byumyu" yi we' yhoem: khyoo: lo" boem loo shang. Rehoboam gi nyang: nya: gung nyang: nyang: zung" yu" nyid baja"? ga: tid. Houg: yoomo Israela byumyu" yi tu: lhoin" gyi koid bye:. 17 Rehoboam ri Yuda moug: moo nyid deing nyid da" byumyu" yi atho' moo za: khokham khyo" koid nyid da:. 18 Hau: thang: Khokham Rehoboam gi moo" zei: bang: ri gung" da" Adoniram ri Israela byumyu" yi jang" khyoo: yhi: nhang: da:. Nghoid loug we' nyangnu" gi nyang: ri lugboem yo' du" said pyam da:. Houg: yoomo Rehoboam gi nya: gyi myang: rheing" khoug: khyoo: myab myab do, vang lo" wigi Yerusalem khyoo: phang: loo" bye:. 19 Hau: ayo, mo Israela mung" mougzhung: shoid byumyu" yigi khokham David da" khokham byuxeig ri thougtheung gyi koid nyid boem bye:.