KHOKHAM MHOOMYID:
MOUGSOUG" PUG' EIG LOEM:
(2 Chronicles)
\bk 2 Khokham mhoomyid\bk* mougsoug" pug gi \bk 1 Khokham mhoomyid:\bk* mougsoug" pug bain jang" mo xo' shid" zi nghoid. He: soug" pug moo khokham Sholumon vhoebkhang" da" khyoo:- khokham Sholumon da" yuggi zoo: nya: khoo: moo khokham xo' koid su: Rehoboam ri Yeroboam vhu" she: da" mougzhung: shoid mo byumyu" kung: yi wigi thougtheung gyi koid khyoo:- yo' xo' lho: Yerusalem byo, gyoo" lo" da" 586 B.C ju" sho' mo Yuda mungdain: da" mhoomyid: shen" dam ri lhid" xoem" to" da:.
1
(1 Kho 3:1-15)
Khokham David da" yuggi zoo: Sholumon gi Israela mungdain: ri teing za: vhoebkhang" ci: da:. Nya: Aseing Mangsoo gi nyang: ri mainkaid byid: wigi nyang: ri gye" yoem: boo nhang: da:.
Khokham Sholumon gi byu da khyeing" ri vhoeb da" gyizoug: byu dashoo: ri vhoeb da" gyizoug:- Asuya gyizoug: yi dangain"- yhoemkhung: vhujhung: yi dangain"- deung da" byumyu" yi dangain" ziri Gibeon mo noku ku" joyoo khyoo: nyang: yo' dage" cang goo" wa shid re" amyeing" khyo' kaid da:. Nyangnu" gi houg: khyoo: yhe: ago". Ciwim gari houg: dain" pyoid yoo moo Aseing da" dei zoo: Moshe koid to" da" Aseing shidkhoin" Zoem" jo, da" joyoo nghoid da:. Ref 1:4 2Sa 6:1-17; 1Km 13:5-14; 15:25?16:1. (Nghoid loug we' Dang: Theing Kuid: gi Yerusalem moo jo wigi khokham David gi hau: koid: ri Kiriad Yearim mo yhe: dang lo uri koid to" da" zoem" khoug: moo kaid to" ago") Ref 1:5 Thu 38:1-7. Hura da" nya: myid:- Uri da" yuggi zoo: Bezelela ge' koid to" da" gyid: mid" phoin: ri Gibeon mo Aseing Shidkhoin" zoem" shid moo jo, da:. Khokham Sholumon yo' byumyu" yi dangain gi hau: zoem" moo: Aseing ri noku ku" ago". Khokham gi zoem" shidkhoin" mo gyid: mid" phoin: dang moo: xoin" ngei" byid: wigi: Aseing ri noku ku" da:. Nyang: gi gougnyhoug dakhyeing" du: said wigi hau: adang moo: du: goin" goin" ngei" byid: da:.
Hau: myen ri Mangsoo gi Sholumon ri re" thu shoug wigi ?Nang ngoo ri ci byid: nhang: nau la"? ga: myid da:.
Sholumon gi ?Nang gi nga" phoo David ri gyi sheing: da" jheddab myid khanham we' ci: shoug da:. Akhid nang gi khokham khyo" nya: khoo: moo ngoo ri xo' koid nhang: abye:. O" Aseing Mangsoo we"- nga" phoo ri nang byid: to" da" dangsoo" ri zei pyeing we' nang gi atho' nghab loo sho' myo: da" byumyu" yi adang moo: ngoo ri khokham koid nhang: abye:. 10 Houg: yoomo nyangnu" ri vhoebkhang" wa jang" moo ca" da" phajhi" juyhi: yo' lasi phajhi" ngoo ri byid: la. Hougsu" anghoid lang" hid: yhi' myo: lug da" re" byumyu" yiri khasu" yo' vhoeb wa la"? ga: mho' da:.
11 Mangsoo gi Sholumon ri ?Nang gi jo ziri khyen: yu abye:. Yoo" zoo: yoo" shug khyoo:- Ngei sheing: jonu" myeing gyi: khyoo:- re" gyivoo yi shid: wa khyoo:- nang nya: kangso' sheing: wa khyoo: ri mho' wa gungthid ngo ge' nang ri khokham koid nhang: da" nga" byumyu" yiri nang yo" vhoeb wa shid re" nang gi phajhi" juyhi: yo' lasi phajhi" ri mho' da:. 12 Ngoo gi phajhi" juyhi: yo' lasi phajhi" nang ri byid: wa. Ngoo gi nang ri shid phyang" mo khokham khayug we' ayo" yu" shi" ziyo' khanham we' adoem yoo" wa da" yoo" zoo: yoo" shug khyoo:- ngei sheing: jonu" myeing gyi: khyoo: ri loung: byid: wa? ga: tid.
(1 Kho 10:26-29)
13 Houg: yoomo Sholumon gi Aseing shidkhoin" zoem" jo, da" Gebeon noku joyoo mo to' yhe: lo" lho: Yerusalem khyoo: tau" lo" da:. Nyang: gi hougmo Israela mung" ri vhoeb nyid da:. 14 Nyang: gi gyi myang: rheing" dakhyeing" myid: shoo: yo' myang: ju: gyizoo: damoin eig khyeing" bo da" gyidab dadab koid da:. Nyang: gi houg: bang: dayham" ri Yerusalem moo nyhid: to" wigi deung da" gu: ri gootu: voogung joem moo nyhid: to" da:. 15 Nyang: vhoeb da" ayo, moo ngei yo' sheing: gi Yerusalem mo yu" yu" lug boem yhang: ti" bue" lo lho: shamu gam gi Yuda boem khyid: cang yug da" phafoem gam yhang: ti" agoin agoo" bue" lo da:. 16 Khokham moo" voin bang: gi Musri yo' Kiliki mung" mo koin" fang da" myang: joem yo' 17 Egutu mung" mo qei fang da" myang: rheing" joem ri yu seing: to" ago". Nyangnu" gi Hiti yo' Suri khokham yiri myang: joem yo' rheing" joem ri oung" byid: wigi gyimyang: rheing" daloem ri ngei khyug shoo: pyi" myang: dadu: ri ngei dasho: wim: xi: khyab yo' oung" byid: ago".