7
Daniela Yup Mang Mu Ai Dusat Mali
Babelon hkawhkam Belashaza hkaw dung ai shawng shaning e, Daniela gaw yup mang mu nna, shi yup ku ntsa e shingran mu nga ai: shaloi shi gaw dai yup mang lam ka da nna, de a ga kanu shapraw dan wu ai. Daniela gaw, “Shana aten e ngai shingran mu nna, yu u, sumsing lamu na nbung mali gaw, nammukdara kaba ntsa e bung ahpawt wa ai. Hkumhkrang shada n bung ai dusat kaba mali mung, nammukdara kaw na paw pru wa ma ai. Shawng na dusat gaw, hkanghkyi hte bung nna, langda singkaw tu nga ai: ngai mada yu nga yang, shi a singkaw hpe baw kau nna, ga de na shalun la hkrum ai hte, masha zawn lagaw lahkawng hte tsap shangun nna, masha myit mung dai wa hpe bang ya nga ai.
Bai, yu u, lahkawng ngu na dusat gaw, tsap hte bung nga ai: dai gaw maga mi de shi hkum hpe sharawt nna, garep nra masum, de a n-gup hta mahkang nga ai: shanhte gaw, Rawt u, ashan law law kawa sha u, ngu nna dai dusat hpe tsun mu ai.
Dai hpang ngai mada yu yang, yu u, rawnggawk hte bung ai dusat kaga paw pru nga ai: dai gaw de a marung ntsa e u singkaw mali tu nga ai: dai dusat gaw, baw mali mung tu nna, up ai ahkang aya lu la nga ai.
Dai hpang shana na shingran hpe ngai mu nna, yu u, hkrit na nsan ai, n-gun ja ai hte atsam grai rawng ai, mali ngu na dusat paw pru nga ai; dai dusat gaw grai kaba ai hpri wa tu nga ai: shi kawa agrawp daw kau nna, ngam nga ai arai ni hpe lagaw hte kabye anin kau nga ai; dai gaw shawng na dusat ni mahkra hte shai nna, nrung shi tu nga ai. Dai nrung ni hpe ngai mada yu nga yang, yu u, dai nrung ni a ka-ang e, nrung kaji langai mi tu pru nga ai; dai nrung majaw, shawng na nrung ni hta na nrung masum hpe, pawt hte nawng baw kau wu ai: bai, yu u, ndai nrung kaji hta masha myi hte bung ai myi tu nna, ga kaba chye tsun ai n-gup tu nga ai.
Shaloi tingnyang ni hpe shadun da nna, moi chyaloi nhkoi na wa langai mi dung nga ai du hkra, ngai mu mada nngai; shi a hpun palawng hkyen zawn hpraw nna, shi a kara seng ai sagu mun hte bung nga ai; shi a tingnyang wan shinglet, de a dingsen ni grung ai wan rai nga ai. 10 Shi a man e wan grung ai hka hpaw lwi nga ai; marai hkying mi lang hkying mi shi hpe daw jau nna, mun mi lang mun mi, shi a man e tsap nga ma ai: tara dara na matu hkyen nga nna, laika ni hpe hpaw tawn nga ai.
11 Ya dai nrung kaji tsun ai ga kaba a nsen majaw, ngai mada yu nga yang, dai dusat hpe sat kau nhtawm, shi a hkumhkrang hpe wan hte nat nna shamyit kau ai du hkra, ngai a yu nga nngai. 12 Kaga dusat ni chyawm gaw, up ai ahkang aya sum mat timung, shanhte gaw tawng marang mi hte aten ladaw mi hkrung nga na ahkang naw lu ma ai.”
13 “Bai shana na shingran hta ngai mu mada nna, yu u, Masha kasha nsan ai wa langai mi sumwi hta jawn let, moi chyaloi nhkoi na wa hpang de pyi sa du nna, shanhte gaw dai wa a man de shi hpe shani mu ai. 14 Masha amyu baw shagu hte, ga amyu myu tsun ai ni yawng, shi hpe daw jau na matu, up ai ahkang aya, hpung shingkang hte mungdan, shi hpe ap ya wu ai: shi a up hkang ai gaw n htum n wai, htani htana prat dingsa up hkang ai lam rai nga nna, shi a mungdan gaw hten byak lu ai mungdan n rai.”
Yup Mang Lachyum Hpe Hpyan Ai Lam
15 “Ngai Daniela gaw, nye a wenyi nye kraw lawang e kahpra nga nna, ngai mu ai shingran ni majaw, myit ung ang nga nngai. 16 Shing rai makau e tsap nga ai ni hta na langai mi hpang de ngai sit sa nna, ‘Ndai lam yawng mayawng hpa nga ai rai ta?’ ngu nna san we yang, dai wa gaw, 17 ‘Ndai dusat kaba mali gaw, ga ntsa e paw pru na ra ai hkawhkam mali rai nga ai. 18 Rai timung, Tsaw Htum ai Wa a chyoi pra ai ni gaw, dai prat dingsa e madu nga lu na mara ai,’ nga nna ngai hpe lachyum shapraw dan nngai.
19 Dai hpang, kaga dusat mahkra hte shai nna, grai wa gumshem nga ai, de a awa hpri, de a lamyin magri rai nga nna, shi kawa amya agrawp daw kau ai hte, naw ngam nga ai hpe lagaw e kabye anin kau ai, mali ngu na dusat a lam hpe mung; 20 de a baw hta tu ai nrung shi hpe mung, hpang e tu nna, shawng na hta nrung masum hpe jahkrat kau ai hte, masha myi tu nna, ga kaba chye tsun ai n-gup tu ai hte, manang ni hta grau nna hkrit na nsan ai, nrung kaji tu ai lam hpe mung, ngai chye mayu nngai.
21 Kaning rai nme law, ngai mada yu yang, moi chyaloi nhkoi na Wa du nna, Tsaw Htum ai Wa a chyoi pra ai ni gaw tara dara na ahkang lu la ai hte, 22 shanhte gaw dai mungdan hpe madu lu ai aten du hkra, dai nrung kaji gaw, chyoi pra ai ni hpe hpyen gasat nna dang kau nga ai, ngai mu nngai.”
23 “Shing rai dai wa gaw, Mali ngu na dusat gaw, ga ntsa e paw pru na ra ai, mali ngu na mungdan rai nga ai: dai mungdan gaw kaga mungdan mahkra hte shai nna, mungkan ting hpe kawa sha kau na hte, kabye anin nna, agrawp daw kau na ra ai. 24 Ndai nrung shi gaw, dai mungdan hta paw pru na ra ai hkawhkam shi rai nga ai: shanhte a hpang e kaga hkawhkam paw pru na ra ai; shi gaw shawng na ni hte shai nna, hkawhkam masum hpe dang kau na ra ai. 25 Dai wa gaw Tsaw Htum ai Wa hpe shatan nna, Tsaw Htum ai Wa a chyoi pra ai ni hpe shaba na ra ai: shi gaw aten ladaw hte tara hpe, galai kau na maw ai rai nna, shanhte gaw aten mi, aten lahkawng hte aten chyen mi, shi a lata hta ap kau ai hkrum na mara ai. 26 Rai timung, tara dawdan ai aten du na ra ai rai nna, dai wa a ahkang aya dawm la na hte, htum hkra jahten shamyit kau na mu ai. 27 Mungdan hte up ai ahkang aya, sumsing lamu ting npu na mungdan ni a daru magam hpe, Tsaw Htum ai Wa a chyoi pra ai masha ni lu la na mara ai: shi a mungdan gaw htani htana mungdan rai nga nna, up ai ahkang aya lu ai ni yawng, shi hpe daw jau let, madat mara na mara ai, nga nna ngai hpe ga lachyum shapraw dan ai.
28 Da ndai gaw de a ga kanu rai nga ai: ngai Daniela gaw myit grai ung ang nna, myi man sum nga nngai; rai timung ngai gaw ndai lam hpe nye a kraw e matsing da nga nngai.”