4
Hpun Langai Hpe Nebuhkadneza Yup Mang Mu Ai Lam
Ngai hkawhkam Nebuhkadneza gaw, ga ntsa ting hta shanu nga ai amyu baw ni hte, ga amyu myu tsun ai masha amyu ni hpe, htet shana dat nngai: Nanhte hta ngwipyaw ai gaw law htam wa u ga law. Tsaw htum ai Karai Kasang gaw, ngai hta galaw dan ai lamik kumla hte mauhpa amu hpe madun dan na matu, ngai myit tawng da se ai.
Shi a lamik kumla gade wa kaba,
shi a mauhpa amu hpung shingkang
hpring nga a hka! Shi a mungdan
htani htana mungdan rai nga ai:
shi up ai ahkang aya, prat mi hte
prat mi grin nga ai.
Ngai Nebuhkadneza gaw nye a nta e aban asa, nye a htingnu e apyaw alaw rai nga yang, ngai hpe hkrit kahpra shangun ai yup mang, ngai mu nngai: ngai yup ku ntsa e myit sumru yu ai hte, ngai mu ai shingran gaw, ngai hpe myit ru shangun nngai. Dai re ai majaw dai yup mang a lachyum ngai hpe htai dan na matu, Bebelon hpaji rawng ai ni mahkra hpe nye a man de jashawn na, ngai htet da nngai. Dai rai nna lakle sara ni, mandan bau ai ni, Hkalde sara ni hte gumhpan hpan ai ni shang yang, ngai shanhte hpe nye a yup mang hkai dan timung, shanhte gaw de a lachyum ngai hpe htai dan lu ma ai, n rai. Dai hpang e, nye a hpara amying hkan nna, Belteshaza mying ai hte, chyoi pra ai hpara ni a wenyi hpring ai Daniela gaw, nye a yup mang shi hpe hkai dan let, Lakle sara ni a agyi wa Belteshaza e, nang gaw chyoi pra ai hpara ni a wenyi rawng nna, na a man e makoi magap lam n nga ai hpe, ngai chye ai majaw, ngai mu ai yup mang a shingran hte lachyum, ngai hpe htai dan ya e.
10 Nye yup ku ntsa e ngai mu ai shingran ning rai nga ai; ngai mada nga yang, yu u, mungkan ga ka-ang e, tsaw la ai hpun langai mi tu nga ai. 11 Dai hpun gaw kaba wa nna, n-gun ja wa ai hte, de a tsaw de sumsing lamu dep nna, de a gung dam ai gaw, lamu ga ting htum hkra dan hkung nga ai. 12 Hpun lap ni tsawm la nga nna, de a asi law la ai hte, yawng mayawng a matu shahpa tai nga ai: pa ga na ashu ashan ni, de a shingnip hta shanu nga nna, ntsa malen u ni lakung lakying ni hta tsip tsip nga ma ai: hkrung mahkrung gaw dai hpun hta na shahpa lu la ma ai.
13 “Bai, nye a yup ku ntsa e ngai mu ai shingran hta, yu u, sin langa ngu ai chyoi pra ai wa langai mi sumsing lamu de na yu wa nna, shi gaw, 14 ‘Hpun hpe kran kau u; lakung lakying ni hpe krum kau mu; asi alap ni hpe sharun ayai kau mu: ashu ashan ni gaw dai hpun npu na pru wa nna, u ni gaw lakung lakying ni hta na pyen mat wa mu ga. 15 Rai timung, ga hta jung ai aru hte hpawn, pa ga na tsit lali ai tsingdu hta, hpri hte magri sumri gyit hkang let, dai hpun du hpe naw ngam da u: dai gaw sumsing lamu na mari hte madi mat u ga; shi a kamhtaw gaw, tsingdu sha ai ashu ashan ni hte rau rai nga u ga: 16 shi gaw masha myit mat mat nna, ashu ashan myit rawng nga u ga: shing rai shi a ntsa e aten sanit lai wa u ga. 17 Kaning rai nme law, Tsaw Htum ai Wa gaw, masha mungdan hpe up ai mung, jaw mayu ai wa hpe jaw ai mung, yu maya ni hpe shagrau shatsaw nna, mungdan ntsa e up shangun ai mung, hkrung mahkrung chye na lu hkra, dai hkang da ai ga gaw sin langa ni kaw na pru nna, htet da ai mungga gaw, chyoi pra ai ni kaw na ga rai nga ai,’ nga nna ja ja jahtau wu ai.
18 Ngai hkawhkam Nebuhkadneza gaw ndai yup mang mu ni ai: ya nang Belteshaze e, de a lachyum htai dan ya e; nye a mungdan hta hpaji rawng ai ni kadai mung, de a lachyum n htai dan lu timung, chyoi pra ai hpara ni a wenyi nang hta rawng nga ai majaw, nang htai dan lu ndai,” ngu nna Daniela hpe hkai dan nngai.
Yup Mang Lachyum Hpe Daniela Hpyan Ya Ai Lam
19 Shaloi Belteshaza mying ai Daniela gaw, chyahkring mi mau mat nna, myit ung ang nga ai. Hkawhkam wa chyawm gaw, “Belteshaza e, yup mang hte de a lachyum majaw, myit hkum ung ang et,” ngu wu ai. Belteshaza mung, “Nye a madu e, yup mang gaw nang hpe n dawng n yawt ai ni, ga lachyum gaw nang hpe hpyen ai ni ntsa e du u ga. 20 Yup mang mu ai hta, kaba wa nna n-gun ja wa ai, sumsing lamu de dep nna lamu ga ting htum hkra dan hkung wa ai; 21 alap tsawm nna, yawng mayawng sha lu na matu asi law ai, de a npu e ashu ashan ni shanu nga nna ntsa malen u ni lakung lakying ni hta tsip tsip nga ai hpun gaw, nang hkawhkam wa nan rai nga ndai:
22 nang gaw kaba wa nna, n-gun ja wa ndai; nang daru magam dan hkung wa nna, dai gaw sumsing lamu de dep nga ai; nang up ai ahkang aya mung, lamu ga htum hkra dep nga ai. 23 Sin langa ngu ai chyoi pra ai wa langai mi sumsing lamu de na yu wa nna, shi gaw, ‘Dai hpun hpe kran daw jahten kau u; rai timung, ga hta jung ai aru hte hpawn, pa ga na tsit lali ai tsingdu hta hpri hte magri sumri hte gyit hkang let, hpun du hpe ngam da nna, dai gaw sumsing lamu na mari hte madi mat u ga; aten sanit shi a ntsa e lai wa hkra, shi a kamhtaw pa ga na ashu ashan ni hte rau rai nga u ga,’ nga nna hkawhkam wa mu ai hte maren,
24 hkawhkam wa e, de a ga lachyum da ndai rai nga ai; Tsaw Htum ai Wa kaw nna, nye madu hkawhkam wa ntsa e jeyang ai ga du nga ai: 25 Tsaw Htum ai Wa gaw masha mungdan hpe up nga nna, shi jaw mayu ai wa hpe, dai jaw kau nga ai, nang chye matsing ai du hkra, nang gaw masha kaw na shapraw kau ai hkrum nna, na a shanu shara pa ga na ashu ashan ni hte rau rai na ra ai: aten sanit na a ntsa e lai wa hkra, usu hte maren nang tsingdu sha nna, sumsing lamu na mari hte madi mat ai hkrum na rin dai. 26 Rai timung hpun du hpe ngam da na htet da ai lam gaw, Sumsing Lamu up nga ai hpe nang chye matsing ai hpang, na a mungdan gaw na a lata e grin nga na lam rai nga ai. 27 Dai re ai majaw hkawhkam wa e, nye a ga hkap la u; na a yubak kau da nna dinghpring ai amu galaw u; matsan mayan ni hpe matsan dum let, shut hpyit ai hpe koi kau u: shing rai yang, nang sutgan naw ga lu dam nhten,” ngu wu ai.
Yup mang Dik Wa Ai Lam
28 Ya dai lam yawng mayawng hkawhkam Nebuhkadneza ntsa e du ra ai. 29 Shata shi lahkawng lai jang, shi gaw Bebelon mare na hkawhkam htingnu hta htinglet hkawm let, 30 “Ndai mare gaw nye a mungdan daju tai nga nna, nye a hpung shingkang dan hkung na matu, nye a hpung shingkang hte ngai de da ai, galu kaba ai Babelon mare rai nga ai, n rai ni?” nga nna tsun ai.
31 Dai ga hkawhkam wa naw tsun nga yang pyi, sumsing lamu de na nsen gaw, “Hkawhkam Nebuhkadneza e, na a lam tsun ai ga dik wa sai: 32 mungdan gaw na a lata na sit mat sai; nang gaw masha kaw na shapraw kau ai hkrum nna, pa ga na ashu ashan ni hte rau shanu nga na ndai: Tsaw Htum ai Wa gaw masha mungdan hpe up nna, jaw mayu ai wa hpe dai jaw kau nga ai, nang chye matsing ai aten du hkra, nang gaw usu zawn tsingdu sha nna, aten sanit na ntsa e lai wa na ra ai,” nga ai.
33 Ya dai ahkying hta pyi dai ga hte maren Nebuhkadneza hta byin wa nna, shi gaw masha kaw na shapraw kau hkrum ai hte, shi a kara gaw langda mun zawn, shi a lamyin ni u lamyin zawn galu wa ai du hkra, shi gaw usu zawn tsingdu sha nna, shi a hkumhkrang sumsing lamu na mari hte madi mat nga ai.
34 Ya dai aten ladaw gu jang, ngai Nebuhkadneza gaw, sumsing lamu de mada yu nna, nye a myit bai gring wa li ai: shing rai Tsaw Htum ai Wa hpe ngai shagrau sha-a nna, dinggrin ahkrung nga ai wa hpe shakawn nna hkungga lara nngai: shi a up hkang ai gaw, htani htana up hkang ai lam rai nga ai, shi a mungdan gaw, prat mi hte prat mi agrin nga ai; 35 mungkan masha ni yawng mayawng shi a man e hpa mi n rai nga ai: sumsing lamu na luksuk laba ni hta mung, mungkan ga e shanu ai ni hta mung, shi galaw mayu ai hte maren galaw nna, shi a lata hpe hkum da ai wa n nga ai: “Nang hpa galaw nga n ta?” nga nna shi hpe tsun lu ai wa kadai mung n nga ai.
36 Dai aten e nye a myit, myi na ta bai rai wa nna, nye a mungdan a arawng sadang matu, nye a hpung shingkang hte dan hkung ai gaw, myi na zawn rai nga ai: nye a baw mung ni hte agyi ni gaw ngai hpe tam ma ai; nye a mungdan hta ngai grin wa nna, daru magam kaba ngai hpe kahtap jaw nga ai.
37 Ya ngai Nebuhkadneza gaw, sumsing lamu na Hkawhkam wa hpe shakawn kungdawn, shagrau sha-a ai hte, hkungga lara rai nga nngai: shi galaw da ai yawng mayawng tengman nga nna, shi a lam ni dinghpring nga ai: shi gaw gumrawng gumtawng ai ni hpe shagrit kau lu nga ai, nga nna shara shagu mungga shabra dat wu ai.