DANIELA LAIKA
(Daniela)
1
Babelon Mung Kaw Daniela Hpaji Sharin La Ai Lam
Yuda hkawhkam Yehoiakim hkaw dung ai masum ning e, Babelon hkawhkam Nebuhkadneza gaw, Yerusalem mare hpe lung gasat nna, wang tawn wu ai. Ya Madu gaw, Yuda hkawhkam Yehoiakim hte, Karai Kasang nta na arai nkau mi hpe, Nebuhkadneza lata hta ap ya kau nna, shi gaw dai arai ni hpe, Shina mung e nga ai, shi a hpara nta de la wa nhtawm, shi a hpara nta sutdek hta bang da wu ai.
Shaloi hkawhkam wa gaw, unuk ni a agyi Ashpena hpe shaga la nna, ra n rawng ai, hpraw tsawm ai hte, hpaji byeng-ya amyu myu, chye chyang ai hte maka kumla pru nna, hkawhkam htingnu hta amu galaw mai ai, Israela kashu kasha shabrang nkau mi hpe hkawhkam amyu hta na mung, arawng lu ai ni hta na mung, lata la nhtawm, Hkalde masha ni a laika hte tsun ai ga, shanhte hpe sharin achyin ya na lam, shi hpe hkang da wu ai. Dai hta kaga hkawhkam wa gaw, shi a sha ku na shat hte, shi lu ai tsabyi jahku hta na, shani shagu shanhte hpe karan jaw nna, masum ning tup bau nhtawm, hkawhkam wa man e shang lu na lam, hkang da wu ai. Ya dai shabrang ni hta, Yuda amyu na Daniela, Hanania, Mishaela hte Azaria, lawm ma ai. Unuk ni a agyi wa gaw shanhte a amying lai nna, Daniela hpe Belteshaza, Hanania hpe Shadrak, Mishaela hpe Meshak, Azaria hpe Abed-nego, ngu nna shamying mu ai.
Daniela chyawm gaw, hkawhkam wa karan jaw ai shat hte, shi lu ai tsabyi jahku hpe n lu n sha ai sha, awu asin hpe koi gam na nga, myit jahkut da wu ai: dai rai nna, awu asin n hkrum u ga, shi gaw unuk ni a agyi wa hpe hpyi wu ai. Daniela gaw unuk ni a agyi wa man e, matsan dum ai hte myi man pa ai hkrum u ga, Karai Kasang shabyin wu ai. 10 Rai timung, unuk ni a agyi wa gaw, “Nanhte a matu shahpa hte luhpa san da ai, nye a madu hkawhkam wa hpe, ngai hkrit nngai: nanhte a myi man gaw rau ram prat ni a myi man daram n tsawm ai hpe, shi mu jang, nanhte a majaw nye baw sum na, tsang shara nga ai, n rai ni?” ngu nna Daniela hpe tsun wu ai.
11 Shaloi Daniela gaw, shi hte Hanania, Mishaela, Azaria hte hpe yu lajang na matu, unuk ni a agyi san tawn da ai shat shadu wa hpe, 12 “Nhtoi shi ya tup, na a mayam ni hpe namlaw namlap hte ntsin sha jaw chyam yu mi: 13 dai hpang anhte a myi man hte, hkawhkam wa sha ku na shat sha ai shabrang ni a myi man hpe, nang shadawn yu n ga: nang nan mu ai hte maren, na a mayam ni hpe di mi,” ngu nna tsun wu ai.
14 Shat shadu wa mung yin la nna, nhtoi shi ya tup shanhte hpe chyam yu wu ai. 15 Ya nhtoi shi ya lai yang, shanhte a myi man gaw, hkawhkam a sha ku na shat sha ai shabrang ni a myi man hta, grau tsawm nna hpum nga malu ai. 16 Dai rai nna shat shadu wa gaw, shanhte a shat hpe mung, shanhte lu na tsabyi jahku hpe mung, dawm la nna, namlaw namlap sha jaw mu ai.
17 Ya Karai Kasang gaw dai shabrang mali hpe, laika chye ai hte hpaji byeng-ya amyu myu hta nyan rawng nna, chye chyang ai myit, jaw manu ai: Daniela mung, shingran hte yup mang amyu myu chye htai ai nyan hpring nga ai.
18 Dai shabrang ni hpe jashawn na matu, hkawhkam wa madat da ai aten du jang, unuk ni a agyi gaw, shanhte hpe Nebuhkadneza man de woi jashawn nna, 19 hkawhkam wa gaw shanhte hte tsun chyai nga ai; nlang hte hta, Daniela, Hanania, Mishaela, Azaria hte bung ai wa langai mi n nga ai: dai re ai majaw shanhte gaw hkawhkam wa man e tsap nga lu ma ai. 20 Hkawhkam wa san yu ai hpaji byeng-ya hte, chye chyang ai lam mahkra hpe, dai shabrang ni gaw, mungdan ting a lakle sara ni hte, htamshi grau nna chye ma ai. 21 Daniela chyawm gaw, Kuru hkawhkam hkaw dung ai shawng shaning du hkra, nga nga ai.