8
ရှော​လ​မုန်​၏​ဆောင်​ရွက်​ချက်​များ​
(၃ရာ ၉:၁၀-၂၈)
ရှောလမုန်သည် ဗိမာန်တော်နှင့် နန်းတော်ကို တည်ဆောက်၍ အနှစ်နှစ်ဆယ်စေ့သောအခါ၊ ဟိရံမင်းပြန်ပေးသော မြို့တို့ကို ရှောလမုန်ပြုပြင်၍ ဣသရေလအမျိုးသားတို့ကို နေစေ၏။ တစ်ဖန် ဟာမတ်ဇောဘမြို့သို့ ချီသွား၍ နိုင်လေ၏။ ပြည်ထဲမှာ တာဒမော်မြို့၊ ဟာမတ်ပြည်၌ရှိသမျှသော ဘဏ္ဍာတော်မြို့၊ မြို့ရိုး၊ တံခါး၊ ကန့်လန့်ကျင်နှင့် ခိုင်ခံ့သော အထက်ဗေသောရုန်မြို့နှင့် အောက်ဗေသောရုန်မြို့တို့ကိုလည်း တည်လေ၏။ ဗာလတ်မြို့နှင့် ဘဏ္ဍာတော်မြို့များ၊ ရထားတော်ထိန်းသောမြို့များ၊ မြင်းတော်ကျွေးသောမြို့များ၊ ယေရုရှလင်မြို့ပတ်လည်၊ လေဗနုန်တောင်ပေါ်၊ နိုင်ငံတော်အရပ်ရပ်၌ တည်ချင်သောမြို့များတို့ကိုလည်း တည်လေ၏။
ဣသရေလအမျိုးသား မဖျက်ဆီးသောကြောင့်၊ ပြည်တော်၌ ကျန်ကြွင်းသော တစ်ပါးအမျိုးသား ဟိတ္တိ၊ အာမောရိ၊ ဖေရဇိ၊ ဟိဝိ၊ ယေဗုသိ အမျိုးအနွယ် သားစဉ်မြေးဆက် အပေါင်းတို့ကို ရှောလမုန်သည် ယနေ့တိုင်အောင် အခွန်ပေးစေ၏။ ဣသရေလ အမျိုးသားတို့ကိုကား၊ ရှောလမုန်သည် အမှုတော်ထမ်းကျွန် မခံစေ။ စစ်သူရဲ၊ မှူးမတ်၊ စစ်ကဲ၊ ရထားတော်အုပ်၊ မြင်းတော်အုပ်အရာ၌ ခန့်ထားတော်မူ၏။ 10 အမှုတော်ထမ်းများကို အုပ်သောသူ၊ ရှောလမုန်မင်း ခန့်ထားသော မှူးမတ်ကြီး နှစ်ရာငါးဆယ်ရှိကြ၏။ 11 ဖာရောဘုရင်၏သမီးတော်ကို၊ ရှောလမုန်သည် ဒါဝိဒ်မြို့မှခေါ်၍ သူ့အဖို့ တည်ဆောက်သော နန်းတော်သို့ ဆောင်ခဲ့၏။ အကြောင်းမူကား၊ ထာဝရဘုရား၏ သေတ္တာတော်ရောက်လာသောအရပ်သည် သန့်ရှင်းသောကြောင့်၊ ငါ့မယားသည် ဣသရေလရှင်ဘုရင် ဒါဝိဒ်အိမ်တော်၌ မနေသင့်ဟု သဘောရှိ၏။ 12 ဗိမာန်တော်ဦးရှေ့မှာ တည်ထားသော ထာဝရဘုရား၏ ယဇ်ပလ္လင်ပေါ်မှာ၊ ရှောလမုန်သည် မောရှေ၏ ပညတ်တရားနှင့်အညီ၊ နေ့တိုင်းပူဇော်ရသော မီးရှို့ရာယဇ်ကို ထာဝရဘုရားအား နေ့တိုင်းပူဇော်လေ့ရှိ၏။ 13 ထိုမှတစ်ပါး ဥပုသ်နေ့နှင့် လဆန်းနေ့၌လည်းကောင်း၊ အဇုမပွဲ၊ ခုနစ်သီတင်းပွဲ၊ သကေနေပွဲတည်းဟူသော တစ်နှစ်တစ်နှစ်လျှင် ဓမ္မပွဲသုံးပွဲခံသောနေ့၌လည်းကောင်း ယဇ်ပူဇော်လေ့ရှိ၏။Ref ၈:၁၃။ တော ၂၈:၉-၁၀၊ ၁၁-၁၅။ ထွ၊ ၂၃:၁၄-၁၇၊ ၃၄:၂၂-၂၃။ တော၊ ၂၈:၁၆-၂၉:၃၉။ တရား၊ ၁၆:၁၆။ 14 ခမည်းတော်ဒါဝိဒ် စီရင်သည်အတိုင်း၊ ယဇ်ပုရောဟိတ်တို့သည် အလှည့်အလှည့် ယဇ်ပုရောဟိတ် အမှုကိုလည်းကောင်း၊ လေဝိသားတို့သည် နေ့ရက်အစဉ် ဝတ်ပြုသင့်သည်အတိုင်း၊ ယဇ်ပုရောဟိတ်တို့နှင့် ဝိုင်း၍ ထောမနာသီချင်းဆိုသဖြင့်၊ မိမိတို့အမှုကိုလည်းကောင်း၊ တံခါးစောင့်တို့သည် အလှည့်အလှည့် တံခါးရှိသမျှတို့ကို စောင့်ခြင်းအမှုကိုလည်းကောင်း၊ အသီးအ သီး ဆောင်ရွက်စေခြင်းငှာ ခန့်ထား၏။ ထိုသို့ ဘုရားသခင်၏လူ ဒါဝိဒ်မှာထားနှင့်သတည်း။ 15 အမှုတော်များ၊ ဘဏ္ဍာတော်များနှင့်ဆိုင်သောအရာမှာ ရှင်ဘုရင်မှာထားသမျှအတိုင်း ထိုသူတို့သည် ပြုကြ၏။ 16 ထာဝရဘုရား၏အိမ်တော်အမြစ်မချမီ လက်စသတ်သည်တိုင်အောင်၊ ရှောလမုန်လုပ်ဆောင်ရန် အမှုရှိသမျှသည် အသင့်ပြင်ဆင်ပြီးဖြစ်၍၊ အိမ်တော်ကို လက်စသတ်လေ၏။
17 တစ်ဖန် ရှောလမုန်သည် ဧဒုံပြည်တွင်၊ ပင်လယ်ကမ်းနား၌ ဧဇယုန်ဂါဗာမြို့နှင့် ဧလုတ်မြို့သို့သွား၏။ 18 ဟိရံသည်လည်း ပင်လယ်ကူးသောအမှုကို နားလည်သော မိမိလူများ၊ သင်္ဘောသားများကို မိမိကျွန်တို့နှင့်အတူ ရှောလမုန်ထံသို့ စေလွှတ်သဖြင့်၊ သူတို့သည် ရှောလမုန်မင်း၏ကျွန်တို့နှင့်အတူ ဩဖိရမြို့သို့သွား၍ ရွှေအခွက် လေးရာငါးဆယ်ကို ရှောလမုန်မင်းကြီးထံသို့ ဆောင်ခဲ့ကြ၏။