29
ယု​ဒ​ဘု​ရင်​ဟေ​ဇ​ကိ​
(၄ရာ ၁၈:၁-၃)
ဟေဇကိသည် အသက်နှစ်ဆယ်ငါးနှစ်ရှိသော်၊ နန်းထိုင်၍ ယေရုရှလင်မြို့၌ နှစ်ဆယ်ကိုးနှစ် စိုးစံလေ၏။ မယ်တော်ကား၊ ဇာခရိသမီး အာဘိအမည်ရှိ၏။ ထိုမင်းသည် အဘဒါဝိဒ်ကျင့်သမျှအတိုင်း ထာဝရဘုရားရှေ့တော်၌ တရားသောအမှုကိုပြု၏။
ဗိ​မာန်​တော်​ကို​သန့်​စင်​ခြင်း
နန်းစံပထမနှစ်၊ ပထမလတွင် ဗိမာန်တော်တံခါးတို့ကို ဖွင့်၍ ပြုပြင်တော်မူ၏။ ယဇ်ပုရောဟိတ်လေဝိသားတို့ကိုခေါ်၍၊ အရှေ့လမ်းမှာ စုဝေးစေလျက်၊ အိုလေဝိသားတို့၊ နားထောင်ကြလော့။ ကိုယ်ကိုလည်းကောင်း၊ ဘိုးဘေးတို့၏ ဘုရားသခင် ထာဝရဘုရား၏ အိမ်တော်ကိုလည်းကောင်း၊ သန့်ရှင်းစေ၍၊ သန့်ရှင်းရာဌာနထဲက အမှိုက်ကို သုတ်သင်ပယ်ရှင်းကြလော့။ ငါတို့အဘများသည်ပြစ်မှား၍၊ ငါတို့၏ ဘုရားသခင် ထာဝရဘုရားရှေ့တော်၌ ဒုစရိုက်ကိုပြုကြပြီ။ ထာဝရဘုရားကိုစွန့်၍၊ ကျိန်းဝပ်တော်မူရာအရပ်မှ မျက်နှာလွှဲလျက် ကျောခိုင်းကြပြီတကား။ ဗိမာန်တော်ဦးတံခါးကို ပိတ်လျက်၊ မီးခွက်တို့ကိုသတ်လျက်၊ သန့်ရှင်းရာဌာန၌ ဣသရေအမျိုး၏ဘုရားသခင်အား နံ့သာပေါင်းကို မီးမရှို့။ မီးရှို့ရာယဇ်ကို မပူဇော်ဘဲနေကြပြီ။ ထိုကြောင့် ထာဝရဘုရားသည် ယုဒပြည် ယေရုရှလင်မြို့ကို အမျက်တော်ထွက်၍၊ သင်တို့မြင်သည်အတိုင်း ဆင်းရဲခံခြင်း၊ မိန်းမောတွေဝေခြင်း၊ ကဲ့ရဲ့သံကိုကြားခြင်းအမှု၌ အပ်တော်မူပြီ။ သို့ဖြစ်၍၊ ငါတို့အဘများသည် ဓားဖြင့်လဲသေကြပြီ။ သားသမီး၊ မယားတို့သည် သိမ်းသွားခြင်းကို ခံရကြပြီ။ 10 ယခုမူကား၊ ပြင်းစွာသောအမျက်တော်သည် ငါတို့မှလွှဲသွားမည်အကြောင်း၊ ဣသရေလအမျိုး၏ဘုရားသခင် ထာဝရဘုရားနှင့် ပဋိညာဉ်ဖွဲ့မည်ဟု ငါအကြံရှိ၏။ 11 ငါ့သားတို့၊ မဖင့်နွှဲကြနှင့်။ ထာဝရဘုရားရှေ့တော်၌ ရပ်၍ ဝတ်ပြုခြင်း၊ အမှုတော်ကို စောင့်ခြင်း၊ နံ့သာပေါင်းကို မီးရှို့ခြင်းအမှုကို ပြုစေခြင်းငှာ၊ သင်တို့ကို ရွေးထားတော်မူပြီဟု မိန့်တော်မူလျှင်၊ 12 လေဝိအမျိုး၊ ကောဟတ်အနွယ်၊ အာမသဲသား မာဟတ်၊ အာဇရိသား ယောလ၊ မေရာရိအနွယ်၊ အာဗဒိသားကိရှ၊ ယေဟလေလသား အာဇရိ၊ ဂေရရှုံအနွယ် ဇိမ္မသားယောအာ၊ ယောအာသား ဧဒင်၊ 13 ဧလိဇဖန်အမျိုးသား ရှိမရိနှင့် ယေယေလ၊ အာသပ်အမျိုးသား ဇာခရိနှင့် မတ္တနိ၊ 14 ဟေမန်အမျိုးသား ယေဟေလနှင့် ရှိမိ၊ ယေဒုသုန်အမျိုးသား ရှေမာယနှင့် ဩဇေလတို့သည်၊ 15 အမျိုးသားချင်းတို့ကိုခေါ်၍၊ ကိုယ်ကို သန့်ရှင်းစေပြီးမှ၊ ထာဝရဘုရား အမိန့်တော်နှင့်အညီ ရှင်ဘုရင်စီရင်သည်အတိုင်း၊ ဗိမာန်တော်ကို သန့်ရှင်းစေခြင်းငှာ လာကြ၏။ 16 ယဇ်ပုရောဟိတ်တို့သည် ဗိမာန်တော်ကို သန့်ရှင်းစေခြင်းငှာ၊ အတွင်းခန်းထဲသို့ဝင်၍၊ တွေ့သမျှသောအမှိုက်ကို တံတိုင်းသို့ထုတ်ပြီးလျှင်၊ လေဝိသားတို့သည် ကေဒြုန်ချောင်းသို့ ယူသွားကြ၏။ 17 ပထမလတစ်ရက်နေ့တွင် သန့်ရှင်းစပြု၍၊ ရှစ်ရက်နေ့တွင် ဗိမာန်တော်ဦးသို့ရောက်ကြ၏။ ထိုနောက် ရှစ်ရက်ပတ်လုံး၊ ဗိမာန်တော်ကိုသန့်ရှင်းစေ၍ ပထမလ တစ်ဆယ်ခြောက်ရက်နေ့တွင် လက်စသတ်ကြ၏။
ဗိ​မာန်​တော်​ကို​ပြန်​လည်​အ​နု​မော​ဒ​နာ​ပြု​ခြင်း​
18 ထိုအခါ ဟေဇကိမင်းကြီးထံသို့ဝင်၍၊ အကျွန်ုပ်တို့သည် ဗိမာန်တော်တစ်ဆောင်လုံး၊ မီးရှို့ရာယဇ်ပလ္လင်နှင့် တန်ဆာရှိသမျှ၊ ရှေ့တော်မုန့်တင်သောစားပွဲနှင့် တန်ဆာရှိသမျှတို့ကို သန့်ရှင်းစေပါပြီ။ 19 ထိုမှတစ်ပါး၊ အာခတ်မင်းကြီးလက်ထက် အဓမ္မပြု၍ ပစ်ထားသောတန်ဆာရှိသမျှတို့ကို အကျွန်ုပ်တို့သည် ပြင်ဆင်၍ သန့်ရှင်းစေသဖြင့်၊ ထာဝရဘုရား၏ယဇ်ပလ္လင်တော်ရှေ့မှာ တင်ထားပါပြီဟု လျှောက်ဆိုကြ၏။
20 ထိုအခါ ဟေဇကိမင်းကြီးသည် စောစောထ၍၊ မြို့သူကြီးတို့ကို စုဝေးစေပြီးလျှင်၊ ဗိမာန်တော်သို့ တက်သွား၏။ 21 နန်းတော်အပြစ်၊ သန့်ရှင်းရာဌာနတော်အပြစ်၊ ယုဒပြည်အပြစ်ဖြေရာ ယဇ်ပူဇော်စရာဖို့ နွားခုနစ်ကောင်၊ သိုးခုနစ်ကောင်၊ သိုးသငယ်ခုနစ်ကောင်၊ ဆိတ်ခုနစ်ကောင်တို့ကို ဆောင်ခဲ့ကြ၏။ အာရုန်သား ယဇ်ပုရောဟိတ်တို့သည် ထာဝရဘုရား၏ ယဇ်ပလ္လင်ပေါ်မှာ ပူဇော်စေခြင်းငှာ မိန့်တော်မူသည်အတိုင်း၊ 22 နွားတို့ကိုသတ်၍ ယဇ်ပုရောဟိတ်တို့သည် အသွေးကိုခံလျက်၊ ယဇ်ပလ္လင်ပေါ်မှာ ဖျန်းကြ၏။ သိုးတို့ကိုလည်းသတ်၍၊ အသွေးကို ယဇ်ပလ္လင်ပေါ်မှာ ဖျန်းကြ၏။ သိုးသငယ်တို့ကိုလည်း သတ်၍ အသွေးကို ယဇ်ပလ္လင်ပေါ်မှာ ဖျန်းကြ၏။ 23 အပြစ်ဖြေရာ ယဇ်ပူဇော်စရာဖို့ ဆိတ်တို့ကိုလည်း ရှင်ဘုရင်ရှေ့၊ ပရိသတ်ရှေ့သို့ထုတ်၍၊ မိမိတို့လက်ကိုတင်ပြီးမှ၊ 24 ယဇ်ပုရောဟိတ်တို့သည် သတ်၍၊ ဣသရေလ အမျိုးသားအပေါင်းတို့၏ အပြစ်ကိုပြေစေခြင်းငှာ၊ ယဇ်ပလ္လင်ပေါ်မှာ အသွေးအားဖြင့် အပြစ်ဖြေခြင်းမင်္ဂလာကို ပြုကြ၏။ ထိုသို့မီးရှို့ရာယဇ်နှင့် အပြစ်ဖြေရာယဇ်ကို ဣသရေလ အမျိုးသားအပေါင်းတို့အဖို့ ပူဇော်မည်အကြောင်း၊ ရှင်ဘုရင် အမိန့်တော်ရှိပြီ။ 25 ဒါဝိဒ်မင်းကြီးနှင့် သူ၏ပရောဖက်ဂဒ်၊ ပရောဖက်နာသန်တို့ စီရင်သည်အတိုင်း ခွက်ကွင်း၊ စောင်း၊ တယောနှင့် တီးမှုတ်သောလေဝိသားတို့ကို၊ ဗိမာန်တော်၌ ခန့်ထားတော်မူ၏။ ထိုသို့ ထာဝရဘုရားသည် ပရောဖက်တို့အားဖြင့် စီရင်တော်မူသတည်း။ 26 သို့ဖြစ်၍ လေဝိသားတို့သည် ဒါဝိဒ်စီရင်သော တူရိယာမျိုးများကိုလည်းကောင်း၊ ယဇ်ပုရောဟိတ်တို့သည် တံပိုးများကိုလည်းကောင်း ကိုင်လျက်ရှိကြ၏။ 27 ဟေဇကိသည် ယဇ်ပလ္လင်ပေါ်မှာ မီးရှို့ရာယဇ်ကို ပူဇော်စေခြင်းငှာ၊ အမိန့်တော်ရှိ၍ မီးရှို့ရာယဇ်ကို ပူဇော်စပြုသောအခါ၊ တံပိုးများနှင့် ဣသရေလရှင်ဘုရင် ဒါဝိဒ်စီရင်သော တူရိယာမျိုးများကို တီးမှုတ်လျက်၊ ထာဝရဘုရားအား သီချင်းကို ဆိုစပြုကြ၏။ 28 မီးရှို့ရာယဇ်ပူဇော်ခြင်းအမှု လက်စမသတ်မီတိုင်အောင် ပရိသတ်အပေါင်းတို့သည် ကိုးကွယ်လျက်၊ သီချင်းဆိုလျက်၊ တံပိုးမှုတ်လျက် နေကြ၏။ 29 လက်စသတ်ပြီးမှ၊ ရှင်ဘုရင်နှင့် စည်းဝေးသောသူ အပေါင်းတို့သည် ဦးညွှတ်ချ၍ ကိုးကွယ်ကြ၏။ 30 တစ်ဖန် ဟေဇကိမင်းကြီးနှင့် မှူးမတ်တို့သည် စီရင်၍၊ လေဝိသားတို့သည် ဒါဝိဒ်စကား၊ ပရောဖက်အာသပ်စကားအားဖြင့်၊ ထာဝရဘုရားအား ထောမနာသီချင်းဆိုကြ၏။ ရွှင်လန်းသောစိတ်နှင့် ထောမနာသီချင်းကိုဆိုလျက်၊ ဦးညွှတ်ချ၍ ကိုးကွယ်ကြ၏။ 31 ထိုနောက်ဟေဇကိက၊ သင်တို့သည် ယခု ထာဝရဘုရားအား ကိုယ်ကိုပူဇော်ကြပြီ။ ဗိမာန်တော်သို့ ချဉ်းကပ်၍၊ ယဇ်မျိုးများနှင့် ကျေးဇူးတော်ဝန်ခံရာ ပူဇော်သကာများကို ဆောင်ခဲ့ကြလော့ဟု ပြန်၍ မိန့်တော်မူသည်အတိုင်း၊ စည်းဝေးသောသူတို့သည် ယဇ်မျိုးများနှင့် ကျေးဇူးတော်ဝန်ခံရာ ပူဇော်သကာများကို ဆောင်ခဲ့ကြ၏။ စေတနာရှိသမျှသော သူတို့သည် မီးရှို့ရာယဇ်တို့ကို ဆောင်ခဲ့ကြ၏။ 32 စည်းဝေးသောသူတို့သည် ထာဝရဘုရားအား မီးရှို့ရာယဇ်ပူဇော်စရာဖို့ ဆောင်ခဲ့သော ယဇ်ပေါင်းကား၊ နွားခုနစ်ဆယ်၊ သိုးတစ်ရာ၊ သိုးသငယ်နှစ်ရာတည်း။ 33 ပူဇော်သောဥစ္စာပေါင်းကား၊ နွားခြောက်ရာ၊ သိုးသုံးထောင်တည်း။ 34 ယဇ်ပုရောဟိတ်တို့သည် နည်းသောကြောင့်၊ မီးရှို့ရာယဇ်ကောင်ရှိသမျှကို မသတ်နိုင်သည်ဖြစ်၍၊ အခြားသော ယဇ်ပုရောဟိတ်တို့သည် ကိုယ်ကိုမသန့်ရှင်းစေမီ၊ အမှုတော် လက်စမသတ်မီတိုင်အောင်၊ ညီအစ်ကို လေဝိသားတို့သည် ထောက်မကြ၏။ ကိုယ်ကို သန့်ရှင်းစေခြင်းငှာ၊ ယဇ်ပုရောဟိတ်များထက် လေဝိသားတို့သည် သာ၍ စိတ်သဘောဖြောင့်ကြ၏။ 35 မီးရှို့ရာယဇ်များတို့နှင့်၊ မီးရှို့ရာယဇ် အသီးအသီးဆိုင်သော မိတ်သဟာယ ယဇ်ဆီဥ၊ သွန်လောင်းရာ ပူဇော်သကာအများရှိကြ၏။ ထိုသို့ ဗိမာန်တော်ဝတ်ပြုခြင်းကို စီရင်သတည်း။ 36 ထိုအမှုလျင်မြန်သော်လည်း၊ ဘုရားသခင်သည် လူများကို ပြင်ဆင်တော်မူသောကြောင့်၊ ဟေဇကိနှင့် လူအပေါင်းတို့သည် ဝမ်းမြောက်အားရကြ၏။