17
ယုဒဘုရင်ယော​ရှ​ဖတ်
အာသသားယောရှဖတ်သည် ခမည်းတော်အရာ၌ နန်းထိုင်၍၊ ဣသရေလနိုင်ငံတစ်ဖက် မိမိကိုခိုင်ခံ့စေ၏။ ယုဒပြည်တွင်၊ ခိုင်ခံ့သောမြို့ရှိသမျှတို့၌၊ တပ်သားများကိုထား၏။ ယုဒပြည် အရပ်ရပ်တို့၌လည်းကောင်း၊ ဧဖရိမ်ပြည်မှာ ခမည်းတော် အာသတိုက်ယူသော မြို့တို့၌လည်းကောင်း၊ မြို့စောင့်တပ်ကို အသီးအသီးခန့်ထား၏။ ခမည်းတော်သည် အရင်လိုက်သောလမ်းသို့၊ ယောရှဖတ်လိုက်လျက်၊ ဗာလဘုရားတို့ကို မဆည်းကပ်၊ ခမည်းတော်၏ ဘုရားသခင်ကိုသာ ဆည်းကပ်သဖြင့်၊ ဣသရေလအမျိုး၏ထုံးစံကိုရှောင်၍၊ ပညတ်တရားတော်ကို ကျင့်သောကြောင့်၊ ထာဝရဘုရားသည်စောင့်မ၍၊ နိုင်ငံတော်ကို ယောရှဖတ်လက်၌ တည်စေတော်မူသဖြင့်၊ ယုဒပြည်သားအပေါင်းတို့သည် လက်ဆောင်များကို ဆောင်ခဲ့ကြ၏။ ဂုဏ်အသရေနှင့် စည်းစိမ်ဥစ္စာများသော်လည်း၊ ထာဝရဘုရား၏တရားလမ်းတို့၌ စိတ်စွဲလမ်း၍၊ မြင့်သောအရပ်နှင့် အာရှရပင်တို့ကို ယုဒပြည်မှ ပယ်ရှားတော်မူ၏။
နန်းစံသုံးနှစ်တွင်၊ ယုဒမြို့အရပ်ရပ်၌ သွန်သင်စေခြင်းငှာ၊ မှူးမတ် ဗင်ဟဲလ၊ ဩဗဒိ၊ ဇာခရိ၊ နာသနေလ၊ မိက္ခာယတို့ကိုလည်းကောင်း၊ လေဝိသား ရှေမာယ၊ နေသနိ၊ ဇေဗဒိ၊ အာသ ဟေလ၊ ရှေမိရမုတ်၊ ယောနသန်၊ အဒေါနိယ၊ တောဘိယ၊ တောဘ၊ ဒေါနိယတို့ကိုလည်းကောင်း၊ ယဇ်ပုရောဟိတ် ဧလိရှမာနှင့် ယောရံကိုလည်းကောင်း စေလွှတ်တော်မူ၏။ ထိုသူတို့သည် ယုဒပြည်၌ဩဝါဒပေး၍၊ ထာဝရဘုရား၏ပညတ္တိကျမ်းပါလျက်၊ ယုဒမြို့အရပ်ရပ်တို့တွင်၊ လှည့်လည်သဖြင့်၊ ပြည်သားတို့ကို သွန်သင်ကြ၏။
ယော​ရှ​ဖတ်​တန်​ခိုး​ကြီး​ပုံ​
10 ယုဒပြည်ပတ်ဝန်းကျင် တိုင်းနိုင်ငံရှိသမျှတို့သည်၊ ထာဝရဘုရားကို ကြောက်ရွံ့၍၊ ယောရှဖတ်ကို စစ်မတိုက်ဝံ့ဘဲနေကြ၏။ 11 ဖိလိတ္တိလူတို့သည် လက်ဆောင်နှင့် အခွန်ငွေကိုလည်းကောင်း၊ အာရပ်လူတို့သည် သိုးခုနစ်ထောင်ခုနစ်ရာနှင့် ဆိတ်ခုနစ်ထောင်ခုနစ်ရာကိုလည်းကောင်း ဆောင်ခဲ့ကြ၏။ 12 ယောရှဖတ်သည် အလွန်ခွန်အားတိုးပွား၍၊ ယုဒပြည်၌ ရဲတိုက်နှင့် ဘဏ္ဍာတော်မြို့တို့ကို တည်တော်မူ၏။ 13 ယုဒမြို့တို့၌ အမှုအရေးတော်များ၏။ ခွန်အားကြီးသော စစ်သူရဲတို့သည် ယေရုရှလင်မြို့၌ ရှိကြ၏။ 14 စစ်သူရဲအဆွေအမျိုး အလိုက်ယူသော စာရင်းဟူမူကား၊ ယုဒအမျိုး ဗိုလ်ချုပ်မင်းအာဒနနှင့် ခွန်အားကြီးသော စစ်သူရဲသုံးသိန်း၊ 15 စစ်ကဲယောဟနန်နှင့် ခွန်အားကြီးသော စစ်သူရဲ နှစ်သိန်းရှစ်သောင်း၊ 16 စေတနာစိတ်နှင့် ကိုယ်ကို ထာဝရဘုရားအား ပူဇော်သော ဇိခရိသားအာမသိနှင့် ခွန်အားကြီးသော စစ်သူရဲနှစ်သိန်း၊ 17 ဗင်္ယာမိန်အမျိုး ခွန်အားကြီးသော ဧလျာဒနှင့် လေး၊ ဒိုင်းလွှားကို ကိုင်သောသူနှစ်သိန်း၊ 18 သူ့နောက် ယောဇဗဒ်နှင့် စစ်တိုက်ခြင်းငှာ၊ အသင့်ရှိသောသူ တစ်သိန်းရှစ်သောင်းတည်း။ 19 ယုဒပြည်အရပ်ရပ်၊ ခိုင်ခံ့သောမြို့တို့၌ ရှင်ဘုရင်ထားသော သူရဲမှတစ်ပါး၊ အထက်ဆိုခဲ့ပြီးသောသူတို့သည် အမှုတော်ကို ထမ်းလျက်နေကြ၏။