11
ပ​ရော​ဖက်​ရှေ​မာ​ယ​၏ဗျာ​ဒိတ်
(၃ရာ ၁၂:၂၁-၂၄)
ရောဗောင်သည် ယေရုရှလင်မြို့သို့ ရောက်သောအခါ၊ ဣသရေလအမျိုးကို စစ်တိုက်၍၊ နိုင်ငံတော်ကို ရောဗောင်လက်သို့ ရောက်ပြန်စေခြင်းငှာ၊ ယုဒအမျိုးနှင့် ဗင်္ယာမိန်အမျိုးထဲက ရွေးချယ်သောစစ်သူရဲ တစ်သိန်းရှစ်သောင်းတို့ကို စုဝေးစေ၏။ သို့ရာတွင် ဘုရားသခင်၏ နှုတ်ကပတ်တော်သည် ဘုရားသခင်၏လူ ရှေမာယသို့ရောက်၍၊ သင်သည် ရှောလမုန်သား ယုဒရှင်ဘုရင်ရောဗောင်နှင့် ယုဒခရိုင်၊ ဗင်္ယာမိန်ခရိုင်၌ရှိသော ဣသရေလလူ အပေါင်းတို့အား ထာဝရဘုရား၏အမိန့်တော်ကို ဆင့်ဆိုရမည်မှာ၊ သင်တို့ညီအစ်ကိုတို့ကို စစ်တိုက်ခြင်းငှာ ချီ၍မသွားကြနှင့်။ လူအပေါင်းတို့၊ ကိုယ်နေရာသို့ ပြန်သွားကြလော့။ ဤအမှုကိုငါစီရင်ပြီဟု မိန့်တော်မူသော ထာဝရဘုရား၏ စကားတော်ကို နားထောင်၍၊ ယေရောဗောင်ကို စစ်မချီ၊ ပြန်သွားကြ၏။
ရော​ဗောင်​၏အင်အား
ရောဗောင်သည် ယေရုရှလင်မြို့၌နေ၍၊ ယုဒပြည်၌ ခိုင်ခံ့သောမြို့တို့ကို ပြုစုရာတွင်၊ ဗက်လင်မြို့၊ ဧတံမြို့၊ တေကောမြို့၊ ဗက်ဇုရမြို့၊ ရှောကောမြို့၊ အဒုလံမြို့၊ ဂါသမြို့၊ မရေရှမြို့၊ ဇိဖမြို့၊ အဒေါရိမ်မြို့၊ လာခိရှမြို့၊ အဇေကာမြို့၊ 10 ဇောရာမြို့၊ အာဇလုန်မြို့၊ ဟေဗြုန်မြို့တည်းဟူသော ယုဒခရိုင်နှင့် ဗင်္ယာမိန်ခရိုင်တွင် ခိုင်ခံ့သောမြို့တို့ကို ပြုစုလေ၏။ 11 ရဲတိုက်များကိုလည်းခိုင်ခံ့စေ၍၊ အကြီးအကဲနှင့်တကွ ဆီ၊ စပျစ်ရည်များ၊ ရိက္ခာများကို သိုထားလေ၏။ 12 ယုဒအမျိုးနှင့် ဗင်္ယာမိန်အမျိုးသည် အမှုတော်ကိုထမ်းရွက်သောကြောင့်၊ မြို့အသီးအသီးတို့၌ ဒိုင်းလွှားလှံလက်နက်များကို ထား၍ အလွန်ခိုင်ခံ့စေ၏။
ယဇ်​ပု​ရော​ဟိတ်​နှင့်​လေ​ဝိသားများ
13 ဣသရေလပြည် အရပ်ရပ်၌ရှိသော ယဇ်ပုရောဟိတ် လေဝိသားတို့သည်၊ မိမိတို့နေရာမှ အထံတော်သို့ လာကြ၏။ 14 လေဝိသားတို့သည်၊ မိမိတို့နေရာဖြစ်သော ပိုင်ထိုက်ရာအရပ်ကို စွန့်၍၊ ယုဒပြည်ယေရုရှင်မြို့သို့ ရောက်လာသောအကြောင်းဟူမူကား၊ ယေရောဗောင်နှင့် သူ၏သားတို့သည်၊ လေဝိသားတို့ကို ထာဝရဘုရားရှေ့တော်၌ ယဇ်ပုရောဟိတ်အမှုကို စောင့်ရသောအရာမှချ၍၊ 15 မြင့်သောအရပ်၊ နတ်ဆိုး၊ မိမိလုပ်သော နွားသငယ်တို့အဖို့၊ ယဇ်ပုရောဟိတ်တို့ကို ခန့်ထားသတည်း။Ref ၁၁:၁၅။ ၃ရာ ၁၂:၃၁။ 16 ဣသရေလအမျိုး၏ဘုရားသခင် ထာဝရဘုရားကို ရှာလိုသောငှာ၊ သဘောချသောသူတို့သည်လည်း၊ ဣသရေလခရိုင်များထဲက ထွက်၍၊ ဘိုးဘေးတို့၏ဘုရားသခင် ထာဝရဘုရားအား ယဇ်ပူဇော်အံ့သောငှာ၊ လေဝိသားတို့နောက်သို့ လိုက်၍၊ ယေရုရှလင်မြို့သို့ ရောက်လာကြ၏။ 17 ထိုသို့သူတို့သည် ယုဒနိုင်ငံကို အားပေး၍ ရှောလမုန်သားရောဗောင်ကို သုံးနှစ်ပတ်လုံး ခိုင်ခံ့စေကြ၏။ သုံးနှစ်ပတ်လုံး ဒါဝိဒ်လမ်း၊ ရှောလမုန်လမ်းသို့ လိုက်ကြ၏။
ရော​ဗောင်​၏​အိမ်​ထောင်​စု
18 ရောဗောင်သည်လည်း ဒါဝိဒ်သား ယေရိမုတ်သမီး မဟာလတ်၊ ယေရှဲသား ဧလျာဘသမီး အဘိဟဲလနှင့် စုံဖက်၍၊ 19 ယုရှ၊ ရှမာရိ၊ ဇာဟံ၊ သားသုံးယောက်တို့ကို မြင်ရ၏။ 20 ထိုနောက်၊ အဗရှလုံသမီး မာခါနှင့်စုံဖက်၍ အဘိယ၊ အတ္တဲ၊ ဇိဇ၊ ရှေလောမိတ်တို့ကို မြင်ရ၏။ 21 ရောဗောင်သည် ခင်ပွန်း တစ်ဆယ်ရှစ်ယောက်၊ မောင်းမမိဿံ ခြောက်ဆယ်တို့ကိုသိမ်းယူ၍၊ သားနှစ်ဆယ်ရှစ်ယောက်၊ သမီးခြောက်ဆယ်တို့ကို ရသည်တွင်၊ အဗရှလုံသမီးမာခါကို အခြားသောခင်ပွန်း မောင်းမမိဿံအပေါင်းတို့ထက် သာ၍ချစ်သောကြောင့်၊ 22 မာခါ၏သား အဘိယကို ရှင်ဘုရင်အရာ၌ ခန့်ထားမည်အကြံရှိ၍၊ ညီအစ်ကိုတို့တွင်၊ အကြီးဆုံးဖြစ်စေခြင်းငှာ ချီးမြှောက်လေ၏။ 23 ပညာသတိနှင့်စီရင်၍၊ ယုဒခရိုင်နှင့် ဗင်္ယာမိန်ခရိုင် အရပ်ရပ်တို့တွင်၊ ခိုင်ခံ့သောမြို့ရှိသမျှတို့၌၊ မိမိသားတို့ကို အနှံ့အပြားနေရာချ၍၊ များစွာသောရိက္ခာကို သိုထား၏။ မယားအများတို့ကို အလိုရှိ၏။