9
ရှစ်ရက်မြောက်သောနေ့၌ အာရုန်နှင့်သားတို့မှစ၍ ဣသရေလလူကြီးတို့ကိုခေါ်ပြီးလျှင်၊ မောရှေက၊ အပြစ်ဖြေရာသက္ကာအဖြစ် နွားသားငယ်ကိုလည်းကောင်း၊ မီးရှို့ရာသက္ကာအဖြစ် သိုးထီးကိုလည်းကောင်း၊ ကြန်အင်စုံရာရွေးယူလျက် ထာဝရဘုရားရှေ့ဆက်ကပ်​ေလာ့။ 3-4 ဣသရေလအမျိုးသားတို့အားလည်း သင်တို့ရှေ့ ယနေ့ထာဝရဘုရားထင်ရှားတော်မူမည်ဖြစ်၍ အပြစ်ဖြေရာသက္ကာအဖြစ် ဆိတ်ထီးကိုလည်းကောင်း၊ မီးရှို့ရာသက္ကာအဖြစ် ကြန်အင်စုံလျက် အခါလည်သောနွားသားငယ်နှင့် သိုးသားငယ်ကိုလည်းကောင်း၊ မိတ်သဟာယသက္ကာအဖြစ် ထာဝရဘုရားရှေ့ပူဇော်ရန် နွားနှင့်သိုးထီးကိုလည်းကောင်း၊ ဆီရောသောဘောဇဉ်သက္ကာကိုလည်းကောင်း၊ ဆောင်ယူကြရမည့်အကြောင်းဆင့်ဆိုလော့ဟု အာရုန်အားမိန့်ဆိုသည့်အတိုင်း၊ မောရှေမှာထားသမျှကို တွေ့ဆုံရာတဲတော်ရှေ့သို့ ဆောင်ခဲ့လျက် ပရိသတ်ဥဿုံချဉ်းကပ်၍ ထာဝရဘုရားမျက်မှောက်တော်၌ ရပ်ကြရာ၊ မောရှေက၊ သင်တို့အားဘုန်းတော်ထင်ရှားစေရန် ထာဝရဘုရားမိန့်မှာတော်မူလိုက်သောအမှုကား ဤသို့တည်းဟု ဆိုလေ၏။ အာရုန်အားလည်း မောရှေက၊ ထာဝရဘုရားမိန့်တော်မူသည့်အတိုင်း ပူဇော်ရာပလ္လင်တော်သို့ချဉ်းကပ်လျက် ကိုယ်ဆိုင်သောအပြစ်ဖြေရာသက္ကာ၊ ကိုယ်ဆိုင်သောမီးရှို့ရာသက္ကာများကို ဆက်ကပ်၍ ကိုယ့်အပြစ်နှင့်လူပရိသတ်အပြစ်အဖို့ ဖြေခြင်းကိုပြုပြီးလျှင် လူပရိသတ်၏အလှူဒါကိုဆက်ကပ်၍ ၎င်းတို့အပြစ်အဖို့ ဖြေခြင်းကိုပြုလော့ဟု မိန့်ဆိုသည့်အလျောက်၊ အာရုန်သည် ပလ္လင်တော်သို့ချဉ်းကပ်ပြီးလျှင် ကိုယ်ဆိုင်သောအပြစ်ဖြေရာသက္ကာ နွားသားငယ်ကိုစီရင်ခြင်း၊ သားတို့ဆက်သွင်းကြသောအသွေးကို လက်ချောင်းနှိုက်လျက် ပလ္လင်တော်စိန်တောင်များ၌သုတ်ခြင်း၊ အသွေးကျန်ကို ပလ္လင်တော်ခြေရင်းသို့လောင်းခြင်း၊ 10 အပြစ်ဖြေရာသက္ကာ၏ဆီဥ၊ ကျောက်ကပ်၊ အသည်းဆိုင်ရာအညှို့ပါ၊ ပလ္လင်တော်ထက်မီးဖြင့်ပူဇော်ခြင်းများကို မောရှေအားထာဝရဘုရားမိန့်တော်မူသည့်အတိုင်း ပြုလေ၏။ 11 အသားအရေကိုကား တပ်စားခန်းပြင်ကျွမ်းလောင်စေလေ၏။ 12 မီးရှို့ရာသက္ကာကိုလည်းစီရင်ခြင်း၊ သားတို့ဆက်ကြသောအသွေးကို ပလ္လင်တော်ဘေးပတ်လည်၌သွန်းပက်ခြင်း၊ 13 ဆက်ကြသောမီးရှို့ရာသက္ကာ၏ သားတစ်များနှင့်ဦးခေါင်းကို ပလ္လင်တော်ထက်မီးဖြင့်ပူဇော်ခြင်း၊ 14 ဝမ်းတွင်းသားနှင့်ခြေပါဆေးကြောပြီးလျှင် ပလ္လင်တော်ထက်မီးရှို့ရာသက္ကာပေါ်တွင် ပူဇော်ခြင်းများကိုပြုလေ၏။ 15 လူပရိသတ်၏အလှူဒါနကိုတင်သွင်းရာ ၎င်းတို့ဆိုင်သောအပြစ်ဖြေရာသက္ကာဆိတ်ကိုယူ၍ အထက်နည်းအတိုင်းစီရင်လျက် အပြစ်ဖြေရန်ဆက်ကပ်ခြင်း၊ 16 မီးရှို့ရာသက္ကာကိုတင်သွင်းလျက် ဆုံးဖြတ်တော်မူချက်အရဆက်ကပ်ခြင်း၊ 17 ဘောဇဉ်သက္ကာကိုတင်သွင်း၍ သဲ့ယူသောတစ်လက်ဆွန်းကို ပလ္လင်တော်ထက် နံနက်မီးရှို့ရာသက္ကာပြင်ပူဇော်ခြင်းများကို ပြုလေ၏။ 18 လူပရိသတ်ဆိုင်သော မိတ်သဟာယပူဇော်သက္ကာနွားနှင့် သိုးကိုစီရင်ခြင်း၊ သားတို့ဆက်ကြသောအသွေးကို ပလ္လင်တော်ဘေးပတ်လည်၌ သွန်းပက်ခြင်း၊ 19-20 ရင်ထူးနှစ်ခုပေါ်တွင်တင်၍ ဆက်ကြသောနွားဆီဥနှင့်တကွ သိုးမြီးထူး၊ အတွင်း၌ဖုံးလွှမ်းသောဆီဥ၊ ကျောက်ကပ်၊ အသည်းဆိုင်ရာအညှို့တည်းဟူသောဆီဥကို ပလ္လင်တော်ထက်မီးဖြင့်ပူဇော်ခြင်း၊ 21 လက်ျာပေါင်နှင့်ရင်ထူးများကို ထာဝရဘုရားရှေ့ဦးတိုက်ရာအလှူအဖြစ် ဦးတိုက်ခြင်းများကို မောရှေမိန့်ဆိုသည့်အလျောက် အာရုန်ပြုလေ၏။ 22 အာရုန်သည် လူပရိသတ်အပေါ်တွင် လက်ကိုချီလျက်ကောင်းကြီးပေးပြီးလျှင် အပြစ်ဖြေရာသက္ကာ၊ မီးရှို့ရာသက္ကာ၊ မိတ်သဟာယသက္ကာများကို ဆက်ကပ်သည်မှဆင်းသက်၍၊ 23 မောရှေနှင့်အာရုန်တို့သည် တွေ့ဆုံရာတဲတော်တွင်းသို့ဝင်ရောက်ပြန်ထွက်လျက် လူပရိတ်သတ်ကိုကောင်းကြီးထပ်ပေးကြသည့်ကာလ ပရိသတ်ဥဿုံအား ထာဝရဘုရား၏ဘုန်းတော်ထင်ရှား၍၊ 24 မျက်မှောက်တော်မှ ထွက်လာသောမီးသည် ပလ္လင်တော်ထက်ရှိမီးရှို့ရာသက္ကာနှင့် ဆီဥများကို ကျွမ်းလောင်ရာ လူပရိသတ်မြင်လျှင် ကြွေးကြော်လျက် ပျပ်ဝပ်ကြကုန်သတည်း။