5
ကျမ်းတိုက်၍မေးသောသက်သေခံသူသည် သိမြင်ရာကိုမဖော်ပြဘဲ ပြစ်မှားသဖြင့် ဝစီဒုစရိုက်ဝန်ထမ်းသော်လည်းကောင်း၊ လူတစ်ဦးသည် မသန့်သောသားယဉ်သားရဲ အသေကောင်ကိုဖြစ်စေ၊ မသန့်သောပိုးမွှားအကောင်အလောင်းကိုဖြစ်စေ၊ မသိဘဲထိမိ၍မသန့်ရာရောက်သဖြင့် အပြစ်ဒဏ်ခံထိုက်သော်လည်းကောင်း၊ လူဆိုင်သောမသန့်ရာတစ်စုံတစ်ခုကို မသိဘဲထိမိ၍၊ သိသောအခါ အပြစ်ဒဏ်ခံထိုက်သော်လည်းကောင်း၊ လူတစ်ဦးသည် အကောင်းအဆိုးကိုပြုမည်ဟု အကျိုးအပြစ်မေမျှာ်မြင်ဘဲ ကျိန်ဆိုမိ၍သိသောအခါ ဆိုခဲ့ရာအတွက် အပြစ်ဒဏ်ခံထိုက်သော်လည်းကောင်း၊ ပြစ်မှားမိ၍ ဒဏ်ခံထိုက်သောအရာရာကို ​ဖော်ပြပြီးလျှင်၊ ပြစ်မှားမိသောအပြစ်အတွက် ဒဏ်ပြေစေရန် ထာဝရဘုရားထံ၊ သိုးသားငယ်မ၊ ဆိတ်မတစ်ကောင်ကောင်ကို အုပ်မှအပြစ်ဖြေရာသက္ကာအဖြစ်ဖြင့်ဆောင်သွင်းရာ ပရောဟိတ်သည် ထိုသူ့အပြစ်အဖို့ ဖြေခြင်းကိုပြုရမည်။ သိုးဆိတ်လက်ဝယ်မရှိလျှင် ပြစ်မှုအတွက်ဒဏ်ပြေစေရန် အပြစ်ဖြေရာသက္ကာအဖြစ်တစ်ကောင်၊ မီးရှို့ရာသက္ကာအဖြစ်တစ်ကောင်၊ ချိုးနှစ်ကောင်ဖြစ်စေ၊ ခိုနှစ်ကောင်ဖြစ်စေ၊ ထာဝရဘုရားထံတင်သွင်းရာ၊ ခံယူသောပရောဟိတ်သည် အကောင်ကိုမခွဲဘဲ ဦးခေါင်းကိုလိမ်ဖြတ်၍ အပြစ်ဖြေရာသက္ကာအကောင်ကို ဦးစွာဆက်ကပ်ပြီးလျှင်၊ အသွေးအချို့အဝက်ကို ပလ္လင်တော်ဘေး၌ဖျန်းခြင်း၊ အပြစ်ဖြေရာသက္ကာဖြစ်သည်နှင့်အညီ ကျန်သောအသွေးကို ပလ္လင်တော်ခြေရင်းသို့ ညှစ်ချခြင်းပြုရမည်။ 10 တစ်ကောင်ကိုကား မီးရှို့ရာသက္ကာအဖြစ်ဖြင့် ဆုံးဖြတ်တော်မူချက်အရစီရင်လျက် ပြစ်မှားမိသောအပြစ်အဖို့ ဖြေခြင်းကိုပြုသည့်အတိုင်း ချမ်းသာရမည်။
11 ချိုးနှစ်ကောင်၊ ခိုနှစ်ကောင်လက်ဝယ်မရှိလျှင် ပြစ်မှုအတွက် မုန့်ညက်တစ်စရွတ်ကို အပြစ်ဖြေရာသက္ကာအဖြစ်ဖြင့် တင်သွင်းလှူဒါန်းစေ။ အပြစ်ဖြေရာသက္ကာဖြစ်သည်နှင့်အညီ ဆီလောင်းခြင်း၊ လောဗန်တင်ခြင်းမပြုရ။ 12 ခံယူသောပရောဟိတ်သည် မှတ်သားတော်မူဖွယ်အဖြစ် တစ်လက်ဆွန်းကိုသဲ့ယူ၍၊ အပြစ်ဖြေရာသက္ကာဖြစ်သည်နှင့်အညီ ထာဝရဘုရားထံမီးပူဇော်ရာများအပေါ်တွင် ပလ္လင်တော်ထက်ပူဇော်လျက်၊ 13 ပြစ်မှားမိသောအရာရာအဖို့ ဖြေခြင်းကိုပြုသည့်အတိုင်း ချမ်းသာရလိမ့်မည်။ အကျန်ကား ဘောဇဉ်သက္ကာနည်းတူ၊ ပရောဟိတ်ပိုင်ရာဖြစ်သတည်းဟု မိန့်တော်မူ၏။
14 တစ်ဖန် မောရှေအား ထာဝရဘုရားမိန့်တော်မူသည်မှာ၊ 15 လူတစ်ဦးသည် ထာဝရဘုရားပိုင်ရာတော်နှင့်စပ်လျဉ်း၍ မတော်တဆလွန်ကျူးပြစ်မှားမိလျှင် ကျပ်ချိန်တော်အလိုက် သင်ပြတ်သောတန်ဖိုးအတိုင်း ကြန်အင်စုံသောသိုးထီးကို ပြစ်ဒဏ်ပြေရာသက္ကာအဖြစ် ထာဝရဘုရားထံ အုပ်မှဆောင်သွင်းသည့်ပြင်၊ 16 ပိုင်ရာတော်ကို ပြစ်မှားယုတ်လျော့သည့်အစား ပရောဟိတ်အားဆပ်ပေးရာ ငါးဖို့တစ်ဖို့တိုး၍ပေးစေ။ ပရောဟိတ်လည်း ပြစ်ဒဏ်ပြေရာသက္ကာသိုးထီးဖြင့် ထိုသူ့အပြစ်အဖို့ ဖြေခြင်းကိုပြုသည့်အတိုင်း ချမ်းသာရလိမ့်မည်။
17 လူတစ်ဦးသည် မပြုရဟုထာဝရဘုရားပညတ်တော်မူသောအရာရာကို ပြုကျင့်မိ၍ ပြစ်မှားမှန်းမသိသော်လည်း ဒုစရိုက်ဝန်ထမ်းသဖြင့် ပြစ်ဒဏ်ခံထိုက်သည်နှင့်၊ 18 ပြစ်ဒဏ်ပြေရာသက္ကာအဖြစ် သင်ပြတ်သည့်အလျောက် ကြန်အင်စုံသောသိုးထီးကို ပရောဟိတ်ထံ အုပ်မှဆောင်သွင်းစေ။ ပရောဟိတ်သည် ပြစ်မှားမှန်းမသိဘဲ မတော်တဆပြုမိခြင်းအဖို့ ဖြေခြင်းကိုပြုသည့်အတိုင်း ချမ်းသာရလိမ့်မည်။ 19 ထာဝရဘုရားရှေ့ပစ်ဒဏ်ခံထိုက်သည် မုချဖြစ်သည်နှင့်အညီ ပြစ်ဒဏ်ပြေရာသက္ကာဖြစ်သတည်းဟု မိန့်တော်မူ၏။