24
တစ်ဖန်မောရှေအား၊ ထာဝရဘုရားမိန့်တော်မူသည်မှာ၊ အစဉ်အတိုင်းမီးခွက်တင်ထွန်းခြင်းငှါ ထောင်းညှပ်၍ရသောမီးပူဇော်ရန်သံလွင်ဆီစစ်ကို သင့်ထံဆောင်ခဲ့ကြရမည့်အကြောင်း ဣသရေလအမျိုးသားတို့အား မှာထားလော့။ တွေ့ဆုံရာတဲတော်တွင် သက်သေတော်ဆိုင်ရာကန့်လန့်ကာပြင်၊ အာရုန်သည် ညဉ့်ဦးမှနံနက်တိုင်အောင် ထာဝရဘုရားမျက်မှောက်တော်၌ ထိုအမှုကိုစီရင်စေ။ သင်တို့အမျိုးအစဉ်အဆက်အမြဲထုံးဖွဲ့ချက်ဖြစ်၏။ ထာဝရဘုရားရှေ့၊ ရွှေစင်မီးခုံတော်ပေါ်တွင် မီးခွက်များကိုအစဉ်အတိုင်းခင်းကျင်းစေ။
သင်သည် မုန့်ညက်ကိုယူ၍ တစ်လုံးလျှင်နှစ်စရွတ်ကျ မုန့်ပေါက်ဆယ့်နှစ်လုံးကိုပေါင်းလုပ်ပြီးလျှင်၊ ထာဝရဘုရားရှေ့ ရွှေစင်စားပွဲတော်ပေါ်တွင် တစ်ပုံလျှင်ခြောက်လုံးကျ နှစ်ပုံတင်ထားလျက်၊ ထာဝရဘုရားထံ မီးပူဇော်ရာအဖြစ်၊ ထိုမုန့်ဆိုင်ရာမှတ်သားတော်မူဖွယ်ဖြစ်စေခြင်းငှါ မုန့်နှစ်ပုံထက်လောဗန်စစ်ကိုဖြူးလော့။ ဣသရေလအမျိုးသားတို့စောင့်ရှောက်ရသော ထာဝရပဋိညာဉ်ဖြစ်သည်နှင့်အညီ ဥပုသ်နေ့အစဉ်အတိုင်း ထာဝရဘုရားရှေ့ခင်းကျင်းစေ။ အမြဲထုံးဖွဲ့သည့်အလျောက် ထာဝရဘုရားထံမီးပူဇော်ရာများအနက် အာရုန်နှင့်သားစဉ်မြေးဆက်တို့ အထူးသီးသန့်သောပိုင်ရာဖြစ်သဖြင့် သန့်ရှင်းရာအရပ်တွင် စားကြစေဟုမိန့်တော်မူ၏။
10 အမိဣသရေလအမျိုး၊ အဘအိဂျစ်အမျိုးဖြစ်သောလူတစ်ယောက်သည် ဣသရေလအမျိုးဘောင်တွင်ဝင်ထွက်၍ တပ်စားခန်းအတွင်း ဣသရေလလူတစ်ဦးနှင့်သတ်ပုတ်လုံးထွေးရာ၊ 11-12 နာမတော်ကို တိုင်းထွာဆဲရေးသဖြင့် ထိုသူ့ကိုမောရှေထံခေါ်သွင်းကြပြီးလျှင၊ ထာဝရဘုရားဗျာဒိတ်စီရင်ချက်ကိုခံရန် အကျဉ်းထားကြ၏။ အမိ အမည်ကား၊ ဒန့်အနွယ်၊ ဒိဗရိသမီးရှေလောမိတ်တည်း။ 13 မောရှေအား ထာဝရဘုရားမိန့်တော်မူသည်မှာ၊ 14 ဆဲရေးသူ့ကို တပ်စားခန်းပြင်သို့ထုတ်လျက် ကြားသမျှသောသူတို့လက်ကို သူ့ဦးခေါင်းပေါ်တွင် တင်စေပြီးလျှင် လူပရိသတ်ဥဿုံ၏ခဲပစ်ဒဏ် ခံစေ။ 15 ဣသရေလအမျိုးသားတို့အားလည်း ဆင့်ဆိုရမည်မှာ ကိုယ့်ဘုရားသခင်အားဆဲရေးသူတိုင်း အပြစ်ဝန်ကိုထမ်းစေ။ 16 ငါထာဝရဘုရားနာမကို တိုင်းထွာသူလည်း လူပရိသတ်ဥဿုံ၏ခဲပစ်သတ်ဒဏ်ကို မုချခံစေ။ ဝင်နေသူဖြစ်စေ၊ တိုင်းရင်းသားဖြစ်စေ၊ နာမတော်ကိုတိုင်းထွာလျှင် သေဒဏ်ခံစေ။ 17 သူတစ်ပါးအသက်ကိုသတ်သူသည် မုချသေဒဏ်ခံစေ။ 18 တိရစ္ဆာန်အသက်ကိုသတ်သောသူကား အသေအစား အရှင်လျော်ပေးစေ။ 19-20 သူတစ်ပါး၌ပျက်ယွင်းစေလျှင် ချိုးခြင်းအစားချိုးခြင်း၊ မျက်စိအစားမျက်စိ၊ သွားအစားသွား၊ ပြုသည့်အလျောက်ခံရမည်။ သူတစ်ပါး၌ပျက်ယွင်းစေသည့်အတိုင်းပင် ခံဆပ်စေ။ 21-22 ငါသည် သင်တို့ဘုရားသခင်ထာဝရဘုရားဖြစ်သည့်အလျောက် ဝင်နေသူ၌လည်းကောင်း၊ တိုင်းရင်းသား၌လည်းကောင်း၊ စီရင်ထုံးတစ်မျိုးတည်းသာရှိလျက် တိရစ္ဆာန်ကိုသတ်သူသည် လျော်ပေးရမည်။ သူတစ်ပါးကိုသတ်သူမူကား သေဒဏ်ခံမည်ဟူသောမိန့်ချက်ကို၊ 23 ဣသရေလအမျိုးသားတို့အား မောရှေဆင့်ဆိုရာ ထိုသူတို့သည် ထာဝရဘုရားမိန့်မှာတော်မူသည့်အတိုင်း လိုက်နာ၍ ဆဲရေးသူ့ကိုတပ်စားခန်းပြင်သို့ထုတ်ပြီးလျှင် ခဲပစ်ဒဏ်ခတ်ကြသတည်း။