21
1-2 တစ်ဖန်မောရှေအား ထာဝရဘုရားက၊ အာရုန့်သားပရောဟိတ်ဖြစ်သူတို့အား ဆင့်ဆိုရမည့်အချက်ဟူမူကား အဆွေအမျိုးနီးစပ်သူဖြစ်သော မိဘ၊ သားသမီး၊ ညီအစ်ကိုတို့ပြင် လူမျိုးချင်းသေသူတို့အတွက် ကိုယ်ကိုမသန့်အောင်မပြုရ။ လင်မယူသေးသော အပျိုကညာဖြစ်သူနှမအတွက်လည်း မသန့်အောင်ပြုခွင့်ရှိ၏။ ပရောဟိတ်တို့သည် လူမျိုးချင်းတို့တွင် အကြီးအကဲဖြစ်သောကြောင့် ကိုယ်ကိုရှုတ်ချ၍မသန့်အောင်မပြုအပ်။ ဦးဆံပယ်ခြင်း၊ ပါးမြိုင်းရိတ်ခြင်း၊ အသားအရေ၌လှီးခြင်း မပြုကြရ။ သူတို့ဘုရားသခင့်အဖို့သီးသန့်သဖြင့် နာမတော်ကိုမညှိုးမပုပ်စေကြရ။ ထာဝရဘုရားထံမီးပူဇော်ရာများ၊ သူတို့ဘုရားသခင်ဆိုင်ရာအစာအာဟာရကို ဆက်ကပ်လေ့ရှိသောကြောင့် သန့်ရှင်းလျက်နေကြရမည်။ သူတို့ဘုရားသခင့်အဖို့ သီးသန့်ပြီးဖြစ်သောကြောင့် ပြည်တန်ဆာမိန်းမ၊ ရှုတ်ချခံသောမိန်းမ၊ လင်ကွာသောမိန်းမကို မသိမ်းမယူကြရ။ လူမျိုးကိုသီးသန့်ထားသော ငါထာဝရဘုရားသည် သန့်ရှင်းသည်နှင့်အညီ ချင်းတို့ဘုရားသခင်ဆိုင်ရာအစာအာဟာရကို ဆက်ကပ်သူဖြစ်သောကြောင့် ပရောဟိတ်သန့်ရှင်းဆီသန့်သည်ဟု ဒါယကာတို့မှတ်ယူကြစေ။ ပရောဟိတ်သမီးဖြစ်သူသည် ပြည်တန်ဆာလုပ်၍ ကိုယ်ကိုရှုတ်ချလျှင် အဘကိုရှုတ်ချရာရောက်သောကြောင့် မီးလောင်တိုက်ဒဏ်ခံစေ။
10 ညီအစ်ကိုချင်းတို့အနက် အကြီးအကဲအဖြစ်ဖြင့် ဦးခေါင်းပေါ်တွင် ဘိသိက်ဆီလောင်းခြင်းခံရသည့်အလျောက် သင်္ကန်းစုံဝတ်ဆင်ရန် ခန့်ထားသောပရောဟိတ်သည် ဦးဆံဖားလျားချခြင်း၊ အဝတ်ဆုတ်ခြင်းမပြုရသည့်ပြင်၊ 11 မိဘပင်ဖြစ်သော်လည်း သူသေအလောင်းရှိရာဝင်၍ ကိုယ်ကိုမသန့်အောင်မပြုရ။ 12 ကိုယ့်ဘုရားသခင်ခန့်ထားခြင်းဆိုင်ရာ ဘိသိက်ဆီတည်ရှိသောကြောင့် သန့်ရှင်းရာဌာနမှထွက်၍ ကိုယ့်ဘုရားသခင်သန့်ရှင်းရာဌာန ညှိုးပုပ်အောင်မပြုရ။ 13-15 ငါသည်ထာဝရဘုရားပေတည်း။ ထိုပရောဟိတ်မင်းသည် မယားယူသော် လင်သေမိန်းမ၊ လင်ကွာမိန်းမ၊ ရှုတ်ချခံရသောမိန်းမ၊ ပြည်တန်ဆာမိန်းမတို့ကို မယူအပ်။ ကိုယ့်အမျိုးသားချင်းတို့အတွင်း အမျိုးအနွယ်ကိုရှုတ်ချမခံရစေရန် အမျိုးသားချင်းတို့အနက် အပျိုကညာကိုသာ မယားအဖြစ်ယူရမည်။ ငါသည်ထိုသူ့ကိုသီးသန့်ထားသော ထာဝရဘုရားပေတည်းဟူ၍ ဆင့်ဆိုလော့ဟုမိန့်တော်မူ၏။
16-17 တစ်ဖန်မောရှေအား ထာဝရဘုရားက အာရုန်အားဆင့်ဆိုရမည့်အချက်ဟူမူကား၊ သင့်အမျိုးအနွယ်အစဉ်အဆက် ကြန်အင်ယွင်းသောသူသည် ကိုယ့်ဘုရားသခင်ဆိုင်ရာအစာအာဟာရကို ဆက်ကပ်အံ့သောငှါ မချဉ်းအပ်။ 18-19 ကြန်အင်ယွင်း၍ ချဉ်းကပ်ခွင့်မရသူဟူမူကား၊ မျက်မမြင်သူ၊ ခြေဆွံ့သူ၊ မျက်နှာအၙင်္ဂၙါၙၙပျက်သူ၊ အၙင်္ဂၙါၙၙမညီသူ၊ လက်ခြေချို့သူ၊ 20 ခါးကုန်းသူ၊ ပိန်ကြုံသူ၊ မျက်စိမစုံသူ၊ ယားနာဒက်နာရှိသူ သင်းကွပ်ပြီးသူတို့တည်း။ 21 ပရောဟိတ်ဖြစ်သူအာရုန့်အမျိုးအနွယ်အနက် မည်သူမဆိုကြန်အင်ယွင်းလျှင် ထာဝရဘုရားထံ မီးပူဇော်ရာများကိုဆက်ကပ်ရန် မချဉ်းအပ်။ ကြန်အင်ယွင်းသောကြောင့် ကိုယ့်ဘုရားသခင်ဆိုင်ရာအစာအာဟာရကို ဆက်ကပ်ရန်မချဉ်းရချေ။ 22 သန့်ရှင်းသည်ဖြစ်စေ၊ အထူးသန့်ရှင်းသည်ဖြစ်စေ၊ ကိုယ့်ဘုရားသခင်ဆိုင်ရာအစာအာဟာရကို စားခွင့်ရှိသော်လည်း၊ 23 ကြန်အင်ယွင်းသောကြောင့် ငါသန့်ရှင်းသောဌာနများညှိုးပုပ်စေရန် ကန့်လန့်ကာအတွင်းဝင်ခွင့် ပူဇော်ရာပလ္လင်တော်သို့ချဉ်းကပ်ခွင့်မရချေ။ ငါသည် ထိုဌာနများကိုသီးသန့်ထားသော ထာဝရဘုရားပေတည်းဟူသော မိန့်တော်မူချက်ကို၊ 24 အာရုန်နှင့်သားတို့မှစ၍ ဣသရေလအမျိုးသားအပေါင်းတို့အား မောရှေဆင့်ဆိုလေ၏။